Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

68 Acquis-ul comunitar permite impozitarea la încasare! (2001)

 

Mesagerul economic, 4-10.6.2001, Adevărul economic 6-12.6.2001

 

O doleanţă insistent şi repetat exprimată de către agenţii economici, de către camerele de comerţ şi industrie, patronate, de către întreaga comunitate economică, se referă la impozitarea veniturilor efectiv realizate, prin încasarea contravalorii produselor livrate/serviciilor prestate. În condiţiile actuale, ale blocajului financiar şi ale indisciplinei contractuale generale, prevederile în vigoare, de obligativitate a impozitării la livrarea produselor/prestarea serviciilor şi facturarea acestora, indiferent de încasarea sau nu a contravalorii lor, constituie un factor de acutizare a decapitalizării şi chiar a falimentării firmelor, oricum - de bulversare a situaţiei lor financiare; în fond - chiar de acutizare a blocajului financiar însuşi, prin transferarea dificultăţilor financiare de la răii platnici şi către bunii platnici.

Şi mai dificilă este situaţia producătorilor care îşi livrează mărfurile în reţele de distribuţie cu plata pe măsura vânzărilor efective în reţea (este cazul, de exemplu, al editurilor care livrează cărţile în reţeaua de librării); aceşti producători sunt obligaţi şi ei la plata TVA în momentul livrării în reţea a loturilor de produse, deşi încasările pot veni în mod eşalonat, în decurs de luni sau chiar ani.

Pe tot parcursul ultimelor guvernări, factorii de decizie din domeniul financiar - fiscal au respins de plano toate solicitările societăţii civile de profil economic pentru trecerea impozitării de la momentul livrării - facturării la momentul încasării (solicitată ca o măsură provizorie, temporară, cel puţin pe perioada existenţei blocajului financiar).

Argumentul respingerii: varianta solicitată ar fi contrară principiilor şi practicilor europene şi, deci, inadmisibilă în condiţiile în care România aspiră la integrarea europeană.

Examinarea documentelor europene nu confirmă această teză, născută, probabil, din referatul unui consilier sau expert superficial, făcut cândva şi cu rezonanţa propagată şi perpetuată peste ani şi la toate nivelurile.

Într-adevăr, Directiva a Şasea 77/388/CEE, din 17 mai 1977, privind armonizarea legislaţiei Statelor Membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun de taxe pe valoarea adăugată, conţine următoarele prevederi, nealterate prin cele 20 de amendamente ulterioare până la zi (până în ianuarie 2001), amendamente care s-au referit la diferite alte prevederi ale Directivei, lăsând-o intactă pe cele care ne interesează:

În Titlul V Operaţiuni impozabile, art. 5 livrările de bunuri, alin. 1 prevede: †Este considerat ca <<livrare de bunuri>> transferul puterii de a dispune de un bun corporal ca un proprietar†. Ori, după cum prea bine se ştie, †transferul puterii de a dispune de un bun corporal ca un proprietar† nu are loc decât după achitarea lui, până atunci noul destinatar putând să-l folosească, dar nu să-l modifice sau să-l înstrăineze. Deci, este adevărat că, în concept european, impozitarea se face la livrare, dar, tot în concept european, livrarea include plata bunului.

În Titlul VII Faptul generator şi exigibilitatea taxei, art. 20, 1, b defineşte exigibilitatea taxei ca †un drept al trezoreriei, pe care îl poate exercita conform legii, începând de la un moment dat, pentru plata taxei, chiar dacă plata taxei poate fi reportată†. Deci, această prevedere lasă deschisă varianta: taxa devine exigibilă, dar fără obligaţia de plată imediată; deci, de exemplu: exigibilitatea la livrare, plata la încasare.

În acelaşi articol, 2: « Livrările de bunuri ... şi prestările de servicii care conduc la decontări sau plăţi succesive, sunt considerate ca fiind efectuate la momentul expirării perioadei la care aceste deconturi sau plăţi se referă. » Deci, furnizorii care livrează bunuri în reţele de distribuţie trebuie să constituie taxa pe valoarea adăugată nu la livrarea loturilor de bunuri în reţea, cum se face acum în România, ci la expirarea unei perioade în care reţeaua trebuie să vândă bunurile; de exemplu, sfârşitul exerciţiului financiar.

Dar, în fine, urmează o prevedere explicită, care nu mai lasă loc la nici un fel de interpretare. În acelaşi articol 10, 2, alin. 3: « Statele membre au facultatea de a prevedea că taxa devine exigibilă, pentru anumite operaţiuni sau anumite categorii de contribuabili:

- fie cel mai târziu la eliberarea facturii sau a documentului care îi ţine locul;

- fie cel mai târziu la încasarea preţului. »

Deci, integrarea europeană, acquis-ul comunitar, permit, implicit şi explicit, impozitarea nu la facturare, ci la încasare (şi chiar, prin definiţia livrării ca transfer al dreptului de proprietate, condiţionează exigibilitatea taxei de achitare a bunului livrat). Totodată, directiva lasă deschisă şi o eventuală soluţie de compromis, constând în separarea momentului exigibilităţii taxei de momentul achitării acesteia - de exemplu, exigibilitatea la facturare, plata la încasare.

O altă solicitate a membrilor Camerelor de Comerţ şi Industrie s-a referit la utilajele importate, care reprezintă imobilizări financiare, ce nu produc profit, până la momentul punerii în exploatare. S-a cerut, în consecinţă, ca impozitarea utilajelor de import să se facă la punerea în funcţiune, nu la momentul importului. De data aceasta, trebuie spus că Directiva pe care am citat-o defineşte foarte riguros momentul importului fizic ca momentul al exigibilităţii taxei pe valoarea adăugată, fără posibilitatea altor interpretări. Singura prevedere favorabilă la care s-ar putea recurge în favoarea solicitării menţionate ar fi acea posibilitate de reportare a plăţii în raport cu momentul exigibilităţii, din art. 10, 1, b, al Directivei, posibilitate deja menţionată.

 

 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca