Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole

 

53 Amortizare şi fiscalitate, sau: încă o filă din războiul birocraţiei româneşti împotriva agenţilor economici (1996)

 

 

Citim, cu uimire şi consternare (cuvintele sunt prea slabe), Monitorul Oficial nr. 33 din 16 februarie 1996, conţinând “Normele privind balanţa imobilizărilor necorporale, corporale şi financiare, determinarea gradului de utilizare a mijloacelor fixe deţinute de agenţii economici, necesar stabilirii valorii amortizării  incluse în cheltuielile de exploatare pe anul 1995, emise de Ministerul Finanţelor şi Comisia Naţională pentru Statistică”, nr. 15.776/1.122. De fapt, noutatea nu este foarte mare, pentru că acestea înlocuiesc (şi abrogă) alte norme, similare: nr. 16.805/2.1812 din 1994, precum şi alte norme şi precizări.

Lucrurile pornesc de la Legea nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, unde, în art. 18, se stipulează: “Amortizarea calculată conform prevederilor art. 9 se include în cheltuielile de exploatare ale agenţilor economici, în directă corelare cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe aflate în patrimoniu”, contrazicând din start chiar articolul 9 la care face trimitere: “Amortizarea se stabileşte prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a mijloacelor fixe şi se include în cheltuielile de exploatare”.

Dar, ulterior acestei Legi nr. 15/1994, a apărut Ordonanţa nr. 70/1994, care, în  articolul final, nr. 41, abrogă un lung şir de scutiri de impozit (şi câteva taxe suplimentare), “precum şi orice alte dispoziţii contrare”. În cuprinsul Ordonanţei nr. 70/1994, la art. 6 alin. (2) se prevede: “Pentru determinarea profitului impozabil, cheltuielile pentru care nu se admite deducerea sunt:...b) amortizarea peste limitele prevăzute de prezenta ordonanţă”, iar la art. 7 (1) se stipulează: “...amortizarea aferentă mijloacelor fixe ale contribuabililor este deductibilă”.

Deci, s-a dorit ca Ordonanţa nr. 70/1994 să introducă ordine şi transparenţă în sistemul fiscal, astfel încât un singur act juridic să prevadă totul despre impozitul pe profit. Includerea unor reglementări de natură fiscală într-un document de altă natură (amortizarea), este, deci, anormală.

Este adevărat că, formal privind, în art. 10 al Ordonanţei nr. 70/1994 se deschide o portiţă: “Cheltuielile aferente veniturilor se stabilesc prin instrucţiunile prevăzute la art. 38”, iar în aceste instrucţiuni (privind “metodologia de calcul şi formularistica”, aprobate prin H.G. nr. 974/29.12.1994 şi publicate în M.O.nr. 6 din 16.1.1995), se reintroduce o trimitere la prevederile Legii nr. 15/1994  (art. 10, C, b). Această trimitere este, însă, generală; ea nu detaliază pasajul privind corelarea cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe, implicit abrogat prin Ordonanţa nr. 70/1994.

Deci, temeiul legal al limitării includerii în costuri a amortizărilor, numai “în corelare cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe”, este foarte incert.

Din punct de vedere economic, dacă în cazul agenţilor economici cu capital majoritar de stat (care au primit, prin Legea nr. 15/1990, patrimoniul creat anterior, în principal, de la bugetul statului) problema este discutabilă, agenţii economici privaţi realizează investiţiile fie prin aport de capital, fie din profit reinvestit - deci, pentru care s-a plătit deja impozit pe profit. Este normal ca agenţilor economici privaţi să li se asigure recuperarea integrală a investiţiilor, pe calea amortizării repartizate asupra producţiei realizate, fie că utilizarea mijloacelor fixe este în 1 sau 3 schimburi, fie că este numai 2 ore pe lună (dacă este vorba, de exemplu, despre un utilaj scump de înaltă tehnicitate, care condiţionează calitatea produselor livrate). A limita includerea cheltuielilor cu amortizarea la calculul impozitului pe profit, înseamnă o dublă impozitare. Iar ca stimulent, măsura acţionează în sens exact opus celei de reducere cu 50% a impozitului pentru investiţiile din profit: dacă este să aibă un înţeles, “stimulentul” este: “nu investiţi în mijloace fixe!”, pentru că, în primă etapă, vă stricaţi raportul între veniturile din exploatare şi valoarea mijloacelor fixe. 

 

Ei bine, Normele pe care le-am citat în deschiderea acestor rânduri, reprezentând 16 (!) pagini de Monitor Oficial, pline de indicaţii, formule şi tabele cu coduri şi cu cifre (pe care agenţii economici trebuie să le studieze şi să le aplice, dacă vor să nu fie evazionişti fiscali), sunt destinate exclusiv acestei “găselniţe” fiscale, strecurate într-o lege în care nu-şi are locul, dubioasă sub aspect legal şi fără noimă (spunem noi) sub aspect economic.

 

Dar teatrul absurdului birocratic merge şi mai departe.

A mai fost inventată o super-găselniţă. Dacă articolul 18 din Legea nr. 15/1994 prevedea: “în corelaţie cu gradul de utilizare a mijloacelor fixe din patrimoniu” (subl. ns.), Ordinul Monstrului Finanţelor nr. 746/1994, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1995, vorbeşte despre “gradul de utilizare a mijloacelor fixe de bază” (subl. ns.), deci - altceva decât în textul de lege. Problema fiscalizării suplimentare legate de “gradul de utilizare” a mijloacelor fixe “de bază” îi preocupă atât de obsesiv pe autorii acestor norme, încât ea este reluată, în formulări diferite, de 3 ori pe parcursul Normelor aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor nr. 746/1994: în art. 12, art. 22 şi art. 25. Ca atare, şi în normele la care ne referim acum, mijloacele fixe “de bază” ocupă aproape 4 pagini de Monitor Oficial pentru a specifica, pentru fiecare ramură şi activitate, care sunt codurile grupelor de mijloace fixe considerate a fi “de bază”, iar agenţii economici vor trebui să refacă, pentru anul înfiinţării (sau pentru anul 1990) suma valorilor mijloacelor fixe - numai a celor “de bază”. Şi aceasta, în condiţiile în care, în 1990, clasificarea mijloacelor fixe era cu alte coduri (sistemul de codificare s-a schimbat prin H.G. nr. 266/1994). Deci, trebuie luată acum valoarea de atunci a fiecărui mijloc fix, văzut ce cod ar avea acum, văzut dacă este acum considerat “de bază” sau nu - şi făcute adunările care trebuie.

 

Mai departe. Formula pentru “gradul de utilizare a mijloacelor fixe” nu defineşte nici un fel de “grad de utilizare”, ci cu totul altceva, şi anume: “dinamica productivităţii valorice a mijloacelor fixe”. Într-adevăr, formula din “Norme” este:

            U(%)  =   x K x Ipr,

unde K şi Ipr sunt coeficienţi legaţi de inflaţie şi reevaluări, iar

           

            Em =

 

 

Deranjează două lucruri:

Ca formă (dar nu numai formă), deranjează faptul că într-un document oficial, emis de două instituţii de înalt profesionalism, se pot înscrie definiţii neprofesionale, formule care definesc şi calculează evident altceva decât conceptul pe care pretind că îl definesc şi îl calculează.

Ca fond, deranjează faptul că situaţia fiscalităţii actuale a fiecărui agent economic este pe vecie pusă în relaţie cu productivitatea mijloacelor fixe din anul de înfiinţare (sau din 1990), în condiţii în care:

- agenţii economici cu capital de stat sunt supuşi procesului de restructurare (ceea ce, evident, presupune renunţarea la fetişul “gradului de utilizare” a mijloacelor fixe);

- agenţii economici cu capital privat, înfiinţaţi din 1990 încoace, în mod normal, au început cu comerţ (deci cu venituri din exploatare mari şi mijloace fixe mici), dezvoltând ulterior producţia (unde raportul venituri din exploatare / valoare a mijloacelor fixe este evident mai mic decât în cazul operaţiilor pur comerciale); deci, vor purta veşnic stigmatul fiscal al unei dinamici dezavantajoase a productivităţii mijloacelor fixe faţă de cea din anul înfiinţării, în baza formulei din “Norme”.

În fine, mai deranjează şi faptul că se dau 8 pagini de cifre (de utilizat în calcule) cu câte 3...4...5 cifre semnificative, deci, corespunzând unor precizii de calcul de 1...0,1...0,01%, adică se face farmacie de calcul, în condiţiile în care coeficienţii sunt daţi pentru 1990, 1992, 1994, iar agenţii economici înfiinţaţi în 1991 “vor folosi cifrele din coloana 2” (adică - cele valabile pentru anul 1990), iar cei înfiinţaţi în 1993 “cifrele din coloana 4” (adică - cele valabile pentru anul 1992). Dar, între coloane, cifrele sunt în raport de 1:7... 1:10, deci, pentru cei “dintre coloane” (agenţii economici înfiinţaţi în 1991 şi 1993) eroarea este de 35...50%! Atunci - de ce atâta farmacie?

 

În concluzie, care poate fi mesajul acestor rânduri?

·        Să fie respectate litera şi spiritul legilor, iar normele şi instrucţiunile să nu inventeze altceva.

·        Sistemul de stimulente financiare este foarte important, dar:

- el să fie soluţionat unitar, cum bine s-a intenţionat la Ordonanţa nr. 70/1994;

- nu toate fetişurile anterioare (vezi “gradul de utilizare a mijloacelor fixe”) mai sunt valabile astăzi;

- trebuie văzut impactul în condiţiile actuale ale tranziţiei, după caz  - separat pentru unităţile înfiinţate pe baza Legii 15/1990, constituind societăţile cu capital majoritar de stat, aflate în curs de privatizare, şi separat pentru unităţile private nou înfiinţate după 1990;

- trebuie văzut ce fenomene sunt măsurabile contabil şi cât de relevant este ceea ce există în contabilitate.

·        Să fie cruţat timpul agenţilor economici. Efortul de manoperă contabil-funcţionărească cerut să fie comensurat cu importanţa consecinţelor economice scontate. Dacă pentru un sigur indicator (dubios), agenţii economici sunt împroşcaţi cu 16 pagini de Monitor Oficial de norme, când să se mai ocupe ei de managementul financiar real al firmelor lor? (Desigur, cazul care a fost analizat aici este unul extrem, dar, din păcate, el nu este singular.) Rugăm: instrucţiuni simple, indicatori clari, cu sens, uşor de înţeles şi de calculat![1]

           


 

[1]* Lucrurile s-au repetat şi în primăvare 1997. După insistente noi intervenţii, articolul 18 din Legea nr. 15 / 1994 a fost abrogat prin O.G. nr. 54 / din 28 august 1997, problema fiind închisă în mod favorabil.

 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca