Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

57 Ce este profitul impozabil? (1996)

 

Adevărul, 2.10.1996

Titlul : Un cec în alb pentru societăţile comerciale ineficiente

 

Propunerile pentru corectarea unor aspecte metodologice privind calculul şi impozitarea profitului, reglementate prin recenta Lege nr. 73/1996 pentru aprobarea Ordonanţei nr. 70/1994 privind impozitul pe profit,  considerate ca având consecinţe esenţiale asupra procesului creşterii economice, au adus în discuţie unele aspecte care au constituit, până acum, unele – tabu-uri ale metodologiilor contabile, altele – “inovaţii” contabile de ultimă oră.

Să începem cu “tabu”-ul metodologic al definirii profitului impozabil nu ca diferenţă între venituri şi cheltuieli, ci ca diferenţă între venituri şi cheltuielile aferente veniturilor. Până la recenta adoptare a Legii nr. 73/1996, amintite, acest principiu s-a regăsit, este adevărat, în numeroase acte normative, dar nici unul cu putere de lege. Legea Contabilităţii, nr. 82/1991, nu îl prevede. Mai mult, chiar Regulamentul de aplicare a Legii Contabilităţii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 (în actuala legislatură!), prevede, la art. 23:

“(c) principiul continuităţii activităţii, potrivit căruia se presupune că unitatea patrimonială îşi continuă în mod normal funcţionarea într-un viitor previzibil...;

(d) principiul independenţei exerciţiului, care presupune delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii unităţii patrimoniale pe măsura angajării acestora şi trecerii lor la rezultatul exerciţiului la care se referă.”

La art. 102, acelaşi Regulament stipulează: “Rezultatul exerciţiului, respectiv profitul sau pierderea, se determină ca diferenţă între veniturile şi cheltuielile exerciţiului...”, adică exact ceea ce se solicită.

Deci, stabilirea profitului ca diferenţă între venituri şi cheltuielile aferente veniturilor este, la nivel de Lege, o noutate şi este firească aducerea în discuţie a acestei “noutăţi” cu prilejul legiferării ei, prin Legea nr. 73/1996. Este adevărat, din 1993 şi până în prezent conceptul de cheltuieli “aferente veniturilor” a apărut într-o serie de documente oficiale, dar care nu erau legi. Or, Constituţia României prevede, la art. 138: “(1) Impozitele, taxele şi orice alte venituri ale bugetului de stat şi ale asigurărilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.” Hotărâri ale Guvernului nu sunt opozabile legii, ci, dacă legea dispune altfel, trebuie să fie abrogate sau corectate în conformitate cu legea.

Discuţia se poartă, deci, exclusiv la nivelul legii, aşa cum prevede Constituţia şi, în acest context, noutatea legiferării impune analiza de fond a consecinţelor acestei noutăţi legislative. Aceste consecinţe, în vederea noastră, sunt de două feluri:

– anti-progres, anti-strategice, penalizând, prin impozitare ca profit, cheltuielile din exerciţiul curent pentru pregătirea oricăror perfecţionări şi dezvoltări care se vor aduce venituri suplimentare în exerciţii viitoare;

– anti-continuitate, penalizând, prin impozitare ca profit, cheltuielile făcute într-un exerciţiu pentru producţia care va ajunge să fie livrată în exerciţiul viitor, lucru dăunător pentru orice activitate economică la trecerea de la trimestrul IV din anul curent la trimestrul I din anul următor, dar, în mod special, pentru activităţile productive cu ciclu lung de fabricaţie (de la fabricaţia de nave până la uscarea lemnului pentru producţia de mobilă, pentru a nu pomeni însămânţările de toamnă pentru recolta de primăvară sau cheltuielile legate de rotaţia culturilor agricole – şi câte alte exemple se pot aduce!).

Cât priveşte argumentul că recunoaşterea drept profit a diferenţei între venituri şi cheltuieli, fără precizarea “cheltuieli aferente veniturilor”, ar constitui o încurajare a “producţiei de mărfuri pe stoc şi greu vandabile”, aceasta ţine, evident, de întrebarea: ne situăm pe terenul etatismului sau pe cel al economiei de piaţă? Pentru că îşi pot permite să producă “mărfuri pe stoc şi greu vandabile” numai unităţile ineficiente, subvenţionate, şi numai dacă există presiuni politice pentru a realiza producţie ca scop în sine. Agenţii economici angajaţi într-o activitate economică normală, eficientă, indiferent de faptul dacă sunt cu capital majoritar de stat, privat sau mixt, sunt profund deranjaţi şi deturnaţi de la profitabilitate reală şi de la progres tehnologic şi economic prin precizarea “cheltuieli aferente veniturilor”; ei nu au cum să producă “mărfuri pe stoc sau greu vandabile”, pentru că acestea nu aduc venituri, astfel încât nu este din ce să se scadă cheltuielile  “aferente veniturilor”.[1]*

 

Condiţionarea reducerii cu 50% a impozitului pe profitul reinvestit, de “consumarea celorlalte surse de finanţare a investiţiilor” este, de asemenea, o noutate la nivel de lege. Însăşi Ordonanţa nr. 70/1994 nu prevedea această condiţionare, care a fost introdusă, iniţial, prin ... Instrucţiunile Ministerului Finanţelor de completare a formularelor de bilanţ contabil pe anul 1994! Este justificată această condiţionare? Se invocă oportunitatea de “a stimula capitalizarea amortizării”. Din păcate, în practica din economie, lucrurile stau exact invers. Tocmai amortizarea constituie, de la sine şi prin însăşi esenţa ei, fără nici un alt instrument stimulativ la nivelul fiscalităţii, principala sursă de capitalizare, adică de acumulare multianuală pentru realizarea unor viitoare investiţii, care să înlocuiască pe cele realizate anterior, uzate fizic şi moral, cu condiţia să existe lichidităţile financiare corespunzătoare. Dimpotrivă, şi până acum, prelevarea din profit pentru fondul de dezvoltare a fost şi este încurajată, prin reducerea cu 50% a impozitului pe profit, numai dacă investiţia se realizează în decursul exerciţiului şi numai dacă şi economia de impozit pe profit astfel obţinută este folosită tot pentru investiţii, în acelaşi exerciţiu (sau, cu bunăvoinţă, în exerciţiul imediat următor). Deci, cu restricţiile intrinseci, din 1990, de când s-a introdus facilitatea reducerii cu 50% a impozitului pe profitul reinvestit, tot amortizarea a constituit principala sursă de veritabilă capitalizare multianuală (alături de profitul reinvestit fără reducere de impozit pe profit), astfel încât noua condiţionare adusă reducerii de impozit pe profitul reinvestit nu este altceva decât o restricţie în plus, pe lângă cele deja atât de limitative, preexistente, fără alt efect pozitiv decât de a mai aduce acum câţiva lei curenţi în plus la bugetul statului, cu preţul descurajării suplimentare a creşterii economice.  

O altă problemă de actualitate, în mod insistent ridicată de către agenţii economici, este, după cum se ştie, dacă trebuie să fie supuse impozitării drept venituri numai încasările efective, sau, dimpotrivă, valoarea livrărilor, indiferent de faptul dacă acestea au fost achitate de către clienţi sau nu. După cum se ştie, chiar cu prilejul adoptării Legii nr. 73/1996, privind impozitul pe profit, Parlamentul României, venind în întâmpinarea vocilor din economie, a tranşat această dispută, stabilind că în calculul impozitului se iau “veniturile din livrarea bunurilor...” şi nu valoarea bunurilor livrate. Nimic mai firesc, decât  legiferarea aceluiaşi principiu şi pentru calculul Taxei pe Valoarea Adăugată, asigurând coerenţa şi compatibilitatea legilor referitoare la sistemul fiscal al României.

 


 


 

[1]* Problema a fost rezolvată, după nenumărate reluări, intervenţii, scrisori, articole în presă etc., abia în Codul Fiscal 2004, la implicarea personală a Ministrului Finanţelor Publice [68], luând la cunoştinţă articolul [65].

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca