Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

61 Codul Fiscal faţă cu corupţia şi cu funcţionalitatea economiei (2003)

Ziua economică, 12.08.2003

 

În cele ce urmează, vom rezista tentaţiei de a constata şi a comenta faptul că facilitatea x sau y a fost sau nu menţinută, introdusă, eliminată, transformată, precum şi, desigur, că este bine sau este rău ceea ce s-a întâmplat. Analiza comparativă a variantei august 2003 a textului codului, raportat la variantele anterioare, arată că specialiştii Ministerului Finanţelor Publice, în frunte cu conducerea ministerului, au lucrat cu o deosebită meticulozitate şi receptivitate; până şi unor remarci de detaliu, privind inoportunitatea unor termeni sau oportunitatea unei anumite completări într-o enumerare – li s-a dat atenţie şi am avut satisfacţia să constatăm remedierile făcute. Şi, desigur, faţă de un document de asemenea amploare, dificultate şi responsabilitate, este greu de aşteptat să fie acceptate toate amendamentele, să fie luate în considerare toate părerile.

Şi totuşi, credem, au rămas abandonate, nesoluţionate, unele probleme care, poate, nu au un impact major asupra poverii fiscale ce grevează întreprinderile sau asupra contribuţiei la încasările bugetare (poate, tocmai de aceea s-a trecut mai uşor pe lângă ele). Dar pot fi esenţiale pentru ceea ce se cheamă mediul de afaceri, pentru a preveni şi evita controverse inutile între manageri şi inspectorii fiscali, pentru a nu lăsa, la dispoziţia acestora, prea multe invitaţii deschise spre comportamente abuzive, spre hărţuiri ale conducătorilor de întreprinderi, invitaţii trecute – uimitor – în textul negru pe alb al Codului fiscal.

Astfel: „Art. 11. Prevederi speciale pentru aplicarea codului fiscal

(1) La stabilirea sumei unui impozit sau a unei taxe in înţelesul prezentului cod, autorităţile fiscale pot sau nu să ia în considerare orice tranzacţie care nu are un scop economic sau pot reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei.

(2) In cadrul oricărei tranzacţii intre persoane afiliate, autorităţile fiscale pot ajusta suma venitului sau a cheltuielii oricăreia dintre persoane, după cum e necesar pentru a reflecta preţul de piaţă al bunurilor sau serviciilor furnizate in cadrul tranzacţiei. La stabilirea preţului de piaţă al tranzacţiilor intre persoane afiliate se foloseşte cea mai adecvată dintre următoarele 4 metode: …”

O adevărată cutie a Pandorei! Nu numai că nu este definit termenul „tranzacţie”, şi nici „tranzacţie care nu are un scop economic” sau  „a reîncadra forma unei tranzacţii pentru a reflecta conţinutul economic al tranzacţiei” (deşi, evident, intenţia este corectă: blocarea recurgerii abuzive, fără drept, în scopul evaziunii fiscale, la facilităţi acordate organizaţiilor şi tranzacţiilor non-profit; prezentări, în acelaşi scop, ale unor valori deformate a produselor supuse vămuirii) , dar:

- Nu este clar, faţă de formularea mult prea generală introdusă în codul fiscal,  – la ce nivel au dreptul „autorităţile fiscale” să intre cu toporul in Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al întreprinderii şi în planurile ei de afaceri ? Ministrul Finanţelor Publice personal? Inspectorul de suburbie financiară?

- Care este dreptul de atac, de apărare, de contestaţie, de apel, din partea conducătorului de întreprindere? Este constituţional să se prevadă un o obligaţie de a suporta încălcarea unor prerogative, dar să nu se prevadă calea de apărare ?

- Este evident că valorile calculate după diferitele 4 metode specificate pot diferi între ele, chiar substanţial. Atunci, rezultă că managerul trebuie să-şi facă orice calcul economic după toate metodele posibile, pentru a nu fi descoperit la controlul fiscal ? Dar rezultatele tot vor diferi, pentru că vor diferi premisele, datele de intrare, ipotezele de lucru, informaţia disponibilă la momentul efectuării calculelor. Oricum, contribuabilul este cel vulnerabil în faţa unor asemenea formulări de ghilotină passe-partout.

Încă ceva, încă o problemă de fond, la care textul Codului fiscal nu dă nicăieri soluţie, în multiplele şi diversele prevederi care vorbesc despre „aprobări” pe care trebuie să le primească orice contribuabil: contribuabilul şi fiscul au obiective şi criterii diferite de decizie. Inspectorul fiscal are numai obiectivul şi criteriul asigurării încasării impozitelor legal datorate de către contribuabil, în condiţiile activităţilor desfăşurate şi ale tranzacţiilor făcute. Criteriile privind profitabilitatea, eficienţa, oportunitatea, perspectiva, îl privesc exclusiv pe contribuabil şi, cu referire la acestea, contribuabilul nu are a da socoteală decât acţionarilor săi (sau, mai modern, factorilor săi interesaţi – stakeholders, unde, printre alţii, intră, desigur, şi fiscul, dar nu cu prerogative de cenzură exclusivă şi de ultim cuvânt).   

O altă veche controversă – care, regretăm că se regăseşte în noul Cod fiscal exact în formele dogmatice şi revolute din vechile ediţii ale legii impozitului pe profit, este cea referitoare la deductibilitatea numai a acelor cheltuieli care sunt „aferente veniturilor” (ca şi în vechile versiuni ale legii, aberaţia aceasta este repetată, chiar de multe ori: la art. 7 (1) -  „Profitul impozabil se calculează ca diferenţa intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate pentru  realizarea acestora…”,  şi apoi la art. 9 (1) – „In scopul calculării profitului impozabil, sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în vederea  realizării veniturilor impozabile, …”, şi apoi încă de câteva ori. Tradusă în româneşte, această aserţiune din proiectul Codului fiscal poate suna astfel: „Se interzice, contribuabilului român, să facă vara sanie şi iarna car”.

Într-adevăr, iată o parţială enumerare a unor activităţi care necesită cheltuieli actuale pentru venituri viitoare; mai mult, pentru a nu ascunde nimic: cheltuieli actuale certe pentru venituri viitoare ipotetice, sperate, scontate, adică, în orice caz, cheltuieli care nu sunt aferente veniturilor realizate:

a)                 cheltuielile pentru formarea si perfecţionarea profesionala a personalului angajat existent si a managerilor,  precum si a celui ce urmează sa fie angajat;

b)                 cheltuielile pentru dotarea cu publicaţii (cărţi, reviste, suporţi electronici) de specialitate, cu informaţii necesare desfăşurării activităţii;

c)                  cheltuielile pentru marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, participare la târguri si expoziţii, la misiuni de afaceri; editarea de materiale informative si promoţionale proprii etc.;

d)                 cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare – acelea care se suportă din cheltuielile curente, pentru perfecţionarea tehnologiilor şi produselor existente, pregătirea şi implementarea unor produse şi tehnologii noi;

e)                 cheltuielile pentru perfecţionarea managementului, a sistemelor informatice, introducerea, întreţinerea si perfecţionarea sistemelor de management al calităţii, obţinerea atestării conform cu standardele de calitate;

f)                    cheltuielile pentru protejarea mediului si conservarea resurselor, obţinerea atestării conform cu standardele de protecţie a mediului;

g)                 cheltuielile pentru participare la îndeplinirea unor programe cu caracter social stabilite de autorităţile locale;

h)                  cheltuielile de judecată pentru susţinerea si apărarea unor drepturi si interese ale contribuabilului, cu excepţia cazurilor în care contribuabilul pierde procesul din motive care prin hotărârea judecătoreasca sunt caracterizate ca ilegale, abuzive, de concurenţă neloială sau de încălcare a unor drepturi legitime de proprietate intelectuală; cheltuielile pentru lobby si advocacy (susţinerea intereselor contribuabilului în fata forurilor cu influenţă asupra condiţiilor de desfăşurare a activităţii acestuia), neintrând în aceasta categorie acţiunile cu caracter de corupţie;

i)                    cotizaţiile la organizaţiile patronale, profesionale, ştiinţifice, de informare, de apărare a unor drepturi si interese colective si alte organizaţii non-profit la care contribuabilul apreciază calitatea de membru ca fiindu-i oportună;

j)        orice alte cheltuieli curente pentru perfecţionarea activităţii, diversificare, extindere (sau limitarea restrângerii), restructurare, modernizare si, în general, pregătirea unor venituri viitoare.[1]*

 

Să lăsăm, totuşi, pe manageri, să facă şi iarna car, şi vara sanie. Iar inspectorii fiscali care ar fi, eventual, de altă părere, să nu găsească în Codul fiscal litera de lege pe care să o citeze.

 


 

 


 

[1]* După cum am mai arătat, problema a fost practice integral rezolvată în cadrul Codului Fiscal 2003.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca