Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

15 Condiţia precară a cercetării teoretice în institutul departamental (1968)

 

Scânteia, 6.10.1968

 

Mare parte dintre institutele departamentale de cercetare din domeniul tehnic au profilul orientat spre cercetarea de dezvoltare, spre elaborarea de produse destinate fabricaţiei. Dar preocuparea pentru accelerarea ritmului realizărilor tehnice, pentru asigurarea competitivităţii lor, face tot mai acut resimţită necesitatea organizării în aceste institute a unor cercetări teoretice proprii. Se susţine totuşi, şi destul de frecvent, că efectuarea lor în institutul departamental ar constitui o deturnare de forţe şi fonduri, o neglijare a aplicabilităţii practice maxime a lucrărilor de cercetare şi o încălcare a atribuţiilor specifice institutelor de cercetări fundamentale. Desigur, situaţiile diferă de la institut la institut şi chiar de la problemă la problemă, şi nu se poate defini o linie unică şi general valabilă. Există însă o serie de aspecte care se reliefează în numeroase cazuri, demonstrând că şi la nivel departamental trebuie să se acorde eforturilor teoretice mult mai multă consideraţie.

În primul rând, cercetarea teoretică dezvoltă posibilităţile de prevedere, de sesizare mai din timp şi mai clar a tendinţelor de dezvoltare a tehnicii în ramura respectivă, pe plan mondial. Aceasta se datorează faptului că direcţiile noi de dezvoltare şi noile soluţii tehnice îşi încep adesea existenţa în lumea cercetării ştiinţifice cu caracter teoretic şi, de obicei cu câţiva ani înainte de a intra în patrimoniul aplicaţiilor practice al marilor întreprinderi industriale. Un exemplu tipic îl constituie "codurile" moderne, utilizabile pe canalele de telecomunicaţii, care detectează şi corectează ele însele erorile intervenite în transmisie şi recepţie. Această orientare este amplu tratată în studiile teoretice, apărute de mai mulţi ani, dar abia relativ recent a început să-şi croiască drum spre utilizare practică. Evident că, fără o cercetare teoretică proprie, ar fi greu să se distingă care anume din imensa multitudine de lucrări teoretice din domeniul respectiv se apropie de maturizare, devenind accesibilă fructificării.

În al doilea rând, cercetarea teoretică îşi aduce contribuţia la sesizarea semnificaţiei noilor soluţii tehnice, apărute în realizările marilor întreprinderi, chiar dacă au în aparenţă un caracter întâmplător, particular şi izolat. Astfel, trecerea progresivă a echipamentelor telemecanice la viteze superioare de lucru, în condiţiile centralizării conducerii unor procese ample, a putut fi înţeleasă în baza unor studii teoretice, iar apoi imediat adoptată în realizările noastre practice, înaintea unor ţări cu tradiţie în domeniul respectiv. Un colectiv de cercetare care preferase o soluţie "majoritară" la acea dată, ignorând tendinţele de dezvoltare, a trebuit să constate uzura morală a soluţiei adoptate, chiar în momentul încheierii lucrărilor. Nu trebuie exclusă nici posibilitatea ca o cercetare teoretică proprie, mărind potenţele intuiţiei tehnice, să conducă la afirmarea unor noi tendinţe, a unor căi de soluţionare, simultan sau chiar înaintea apariţiei lor pe plan mondial. Aşa a fost cazul, de pildă, cu procedeul variaţiei inverse a preciziei şi rapidităţii telemăsurării, dedus pe baza studiului teoretic al fluxurilor informaţionale în telemăsură. În al treilea rând, se constată că, cu toată bogăţia imensă a literaturii tehnico-ştiinţifice mondiale, lipsesc nu arareori anumite metode de calcul sau anumiţi indici tehnici ai problemei în elaborare. Cercetarea teoretică, în aceste cazuri, dotează concepţia intuitivă cu armele necesare. Pe baza cercetării teoretice se poate discerne obiectiv între soluţii tehnice aparent sau în fond contradictorii, existente simultan în tehnica mondială, se pot delimita cantitativ condiţiile de utilizare avantajoasă a diferitelor soluţii, limitele lor. Astfel, studiul rapidităţii de transfer al informaţiei ne-a condus la o concepţie nouă, a claselor de echipamente telemecanice, iar apoi s-a trecut la elaborarea treptată a metodelor de calcul specifice fiecărei clase. Recent, o dispută tehnică ascuţită cu un beneficiar important a fost tranşată în baza calculului de performanţe efectuat cu ajutorul acestor metode de calcul. De asemenea, cercetarea teoretică poate constitui la un moment dat liantul şi fermentul care dă sens de generalitate unor date disparate ale experienţei tehnice, permiţând atingerea unui potenţial superior de fructificare a acestei experienţe. Studiul unor metode de descriere a funcţionării calculatoarelor şi, în general, a automatelor a condus la raţionalizarea schimbului de mesaje în aparaturile de telemecanică nou elaborate.

În fine, cercetarea teoretică nu poate să nu ridice nivelul general al activităţii din institutul departamental, cu consecinţe pozitive în aprofundarea cercetărilor, în perfecţionarea soluţiilor tehnice, în orientarea lor, în ridicarea exigenţei şi competenţei activităţii de avizare.

Desigur, o activitate de cercetare teoretică proprie într-un institut departamental nu epuizează problema legăturii între cercetarea fundamentală şi cea aplicativă, nu elimină necesitatea unei colaborări strânse între institutele departamentale şi cele de cercetări fundamentale.

Acceptându-se necesitatea organizării cercetării teoretice în institutul departamental, continuă să existe divergenţe cu privire la orientarea ei. După unii, ea ar trebui să fie selectivă, îndreptată spre un număr redus de probleme "nedefrişate", sau care oferă posibilitatea unei aprofundări pentru a conduce la noi rezultate teoretice, fructificabile în articole şi comunicări. Asemenea orientare îşi are însă locul firesc într-un institut de cercetări fundamentale. Considerăm că în institutul departamental se impune o altă orientare, şi anume cuprinderea în suprafaţă a problematicii întregului profil de specialitate care revine laboratorului, acest lucru fiind necesar pentru consolidarea frontului pe care se desfăşoară cercetarea tehnică respectivă. Totodată, în selectarea direcţiilor de aprofundare, accentul ar trebui pus nu atât pe perspectiva de obţinere a unor rezultate teoretice originale, cât pe fertilitatea cercetărilor teoretice respective pentru elaborarea de aparatură, pentru soluţii tehnice în activitatea de concepţie.

S-a dovedit că, urmărindu-se în cercetare o perspectivă mai îndepărtată, specifică preocupărilor teoretice, este cu putinţă ca ea să fie defalcată pe etape, să spunem anuale. Adică, să ne propunem şi să obţinem pe parcurs, cel puţin anual, rezultate, concluzii, metode de calcul, recomandări principiale care, pe de o parte, să se dezvolte în funcţie de noile rezultate obţinute, iar pe de alta, să întregească treptat sfera de preocupări. Realizarea perspectivei îndepărtate printr-o succesiune de scopuri apropiate, întrepătrunse şi ordonate într-o tematică şi linie de cercetare unitară, nu numai că nu dăunează perspectivei lucrării, ci îi dă vigoare, conţinut şi - de ce să nu o spunem - viabilitate.

În ceea ce priveşte organizarea internă, se susţine că ea ar trebui încredinţată unor persoane sau chiar unor laboratoare distincte, pentru a se feri cercetarea teoretică de tendinţele acaparatoare ale sarcinilor concrete, de zi cu zi. Dar fructificarea reală a avantajelor pe care le poate oferi cercetarea teoretică în institutul departamental obligă la evitarea oricăror bariere organizatorice.

Mai dificilă este problema profilării personale a cercetătorilor. Pentru a obţine rezultate într-o cercetare teoretică nu este suficient ca un cercetător să consacre acestei activităţi o anumită parte, să spunem 15 la sută, din timpul său de lucru. Cercetarea teoretică cere documentare amplă, aprofundare. Apoi, nu orice inginer care se dovedeşte capabil în activitatea de elaborare poate da rezultate eficiente şi în cercetarea teoretică, întrucât aceasta reclamă cunoştinţe şi aptitudini specifice. Consider, de aceea, oportun ca sarcinile de cercetare teoretice să fie încredinţate unui număr restrâns de cercetători din cadrul laboratorului, având în activitatea lor o pondere importantă, mergând uneori până la acoperirea întregului timp de lucru, în funcţie de profil, specialitate, înclinaţii personale. De altfel, pentru a asigura viabilitatea soluţiilor teoretice, cercetătorii care au primit astfel de sarcini preferă să-şi asume şi sarcinile de elaborare corespunzătoare. Acest lucru este o consecinţă firească a orientării cercetărilor teoretice în institutul departamental, ducând însă, în anumite perioade, la o regretabilă supraîncărcare a cercetătorilor.

Cred că trebuie amintit şi faptul că dezvoltarea de cercetări teoretice în institutul departamental ridică şi problema creării unui climat propice acestor cercetări. Cercetarea teoretică trebuie apărată astfel de tendinţa ca sarcinile respective, care pretind cercetători de înaltă calificare, să fie considerate minore (cu toate consecinţele morale şi materiale ce decurg de aici); ea trebuie ferită, de asemenea, de afluxul de cercetători cu pregătire şi aptitudini insuficiente, care pot doar compromite lucrurile. Lipsa unui climat adecvat atârnă greu în balanţă, determinând uneori cercetători capabili să evite să se consacre cercetării teoretice, simţind nevoia să-şi justifice existenţa cu elaborări concrete.

Orientând şi organizând corespunzător cercetarea teoretică în institutul departamental, creându-i condiţii materiale şi morale adecuate de desfăşurare, obţinem un instrument eficient de asigurare a competitivităţii elaborărilor, de ridicare a nivelului general al activităţii de concepţie. şi nu o dată ceea ce am investit în cercetarea teoretică s-a răscumpărat cu prisosinţă, prin preîntâmpinarea unor eforturi inutile în elaborări lipsite de perspectivă, prin orientarea la nivel superior a soluţiilor tehnice.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca