Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

 

10 Condiţionări sociale ale eficienţei ştiinţei (1974)

 

- Studiu de caz -

 

Caiete de studii, referate şi dezbateri nr. 16. Universitatea din Bucureşti. Laboratorul sociologic. Mai 1974

 

Introducere

 

Lucrarea de faţă se încadrează în continuarea unor preocupări anterioare ale autorului. Diferite aspecte ale condiţionării economico-sociale a cercetării ştiinţifice, în particular legate de promovarea, valorificarea şi eficienţa tehnicii noi, au fost prezentate în lucrările:

          Despre mecanismul progresului tehnic şi condiţionarea sa economică. A XII-a sesiune ştiinţifică a Institutului Politehnic Bucureşti, 1969.

          Valoare, preţ şi cointeresare materială pentru introducerea tehnicii noi. Probleme economice nr. 6, 1970 [9].

          Participare la ancheta privitoare la eficienţa cercetării ştiinţifice. Probleme economice nr. 10, 1970 [12].

          Cercetarea şi eficienţa. Contemporanul nr. 35, 1972 [1].

          Cu privire la poziţia socială a ştiinţei în socialism. Viitorul social nr. 1, 1973. Republicat în volumul: Mutaţii contemporane în ştiinţă şi tehnică şi implicaţiile lor. Ed. politică, 1973 [4].

De asemenea, unele aspecte particulare au fost tratate în cadrul câtorva articole şi mese rotunde apărute în perioada 1966-1970, iar alte analize în jurul aceleiaşi problematici se află în manuscrise.

Bunăvoinţa cu care mi-a fost pusă la dispoziţie tribuna de înaltă ţinută ştiinţifică a Laboratorului Sociologic m-a determinat să caut să mă prezint în faţa acestui for exigent nu cu o simplă extindere a analizelor teoretice anterioare, ci cu un alt mod de abordare şi un alt conţinut. Incitat şi de o sugestie care mi-a fost făcută, într-o pauză, de către unul dintre participanţii activi ai laboratorului, am ales calea de a vă reţine atenţia cu materialul faptic care, pe de o parte, a stat la baza analizelor făcute şi care, pe de altă parte, supus unor specialişti în problemele ştiinţelor sociale, să permită analize şi concluzii mai pertinente. Ca nespecialist, mi-am luat îngăduinţa de a recurge la contestata metodă a studiului de caz, cerând de la început scuze pentru inadvertenţele metodologice pe care specialiştii prezenţi le vor filtra, sper, cu clemenţă.

 

Studiul de caz se referă la examinarea, în lumina temei aflate în dezbatere, a lucrărilor de cercetare la care autorul a participat direct, în calitate de coordonator de lucrare sau participant în colectiv.

Dezavantajul constă în riscul evident al unor interpretări subiective. De asemenea, semnificaţia constatărilor este umbrită de posibila corelare a evenimentelor datorită unor caracteristici personale ale subiectului, precum şi de certa corelare a evenimentelor datorită delimitării sferei de specialitate a tematicii de cercetare (vor urma scurte comentarii asupra acestui aspect).

Avantajul principal constă în posibilitatea cuprinderii în analiză a unui interval de timp mare (18 ani). Sfera de specialitate, deşi delimitată, prezintă totuşi interes, fiind vorba despre un domeniu de vârf al tehnicii (automatică-informatică; în particular şi în principal, sisteme automate de transmitere a informaţiei). De asemenea, viaţa şi reorganizările au făcut ca lucrările să se desfăşoare succesiv în cadrul a 3 institute, ţinând de 2 ramuri substanţial diferite din punctul de vedere considerat. Beneficiari ai lucrărilor trecute în revistă au fost un mare număr de unităţi din 7 ramuri ale economiei.

…………………………………………………………….

 

 

Studiul

 

Pentru studiul de faţă, asupra listei lucrărilor realizate s-au efectuat două operaţiuni:

-           selectarea numai a lucrărilor cu aplicabilitate practică directă şi al căror beneficiar direct era exterior sferei cercetării (deci excluzând studiile de demarare a unor noi profiluri de cercetare, elaborările de soluţii tipizate, cercetările teoretice şi experimentale destinate elaborării de orientări şi politici tehnice sau pregătirii de soluţii sau metode de calcul pentru aplicaţii viitoare, lucrările de autoutilare cu aparatură de laborator sau cu programe de calcul etc.);

-           comasarea lucrărilor care au format câte o familie de cercetări (având un obiectiv complex comun şi un beneficiar comun) în câte o singură poziţie.

S-a format astfel o listă de 10 lucrări cumulative, dintre care 8 au fost de mare amploare (durate 2...4 ani; efectuate în colective de 3...10 cercetători; costuri contractuale 0,3...3 mil. lei fiecare - în preţurile actuale), iar celelalte 2 ar fi atins dimensiuni comparabile dacă nu ar fi fost sistate.

Situaţia celor 10 lucrări se prezintă astfel:

          2 nevalorificate;

          1 sistată pe parcurs;

          6 valorificate, dar în măsură mult mai redusă decât s-a avut în vedere la abordarea lor;

          1 în curs, cu perspectivă de sistare.

Deci, nici una dintre lucrări nu a fost valorificată în măsura posibilităţilor sau în măsura premiselor avute în vedere la abordarea lor.

Cele 10 lucrări nu sunt o excepţie. Soarta a foarte numeroase lucrări bine cunoscute autorului, efectuate de către diferite colective de cercetare, nu a fost substanţial diferită. Există, desigur, şi cercetări aplicate şi valorificate corespunzător, dar - poate, este o imagine subiectivă - numărul şi ponderea lor sunt mult prea reduse faţă de necesităţi.

Problema prezintă un interes sociologic deosebit, nu numai prin consecinţele situaţiei arătate (efort social-economic investit, dar insuficient valorificat, pe de o parte; privarea societăţii şi a economiei de rezultatele ştiinţei, pe de altă parte), ci şi prin implicaţiile sociale şi umane.

Ipotezele comune, de primă aparenţă, care să explice situaţia arătată pot fi:

-           Cercetătorii au fost incompetenţi, astfel încât lucrările au fost efectuate necorespunzător calitativ.

-           Cercetătorii au dat dovadă de lipsă de perseverenţă şi preocupare pentru finalizarea şi valorificarea lucrărilor.

-           Beneficiarii s-au dovedit incompetenţi şi refractari la progresul tehnic.

Admiterea oricăreia dintre aceste ipoteze ar fi pus, din punct de vedere sociologic, problema deficienţelor din sistemele de educare şi de promovare a cadrelor, sisteme care ar fi putut fi responsabile pentru o asemenea proliferare de cadre incompetente, pasive, refractare etc. într-un atât de mare număr de unităţi de cercetare şi producţie din economie.

Analiza situaţiei reale infirmă aceste ipoteze, pe care autorul le consideră ca fiind facile şi triviale. Dimpotrivă, există elemente faptice care să ateste că, în cazul studiat:

          nivelul calitativ al lucrărilor a fost ridicat;

          pentru a asigura valorificarea, colectivul de cercetare a depus insistenţe şi eforturi deosebite, care depăşesc cu mult media a ceea ce se face şi se poate face de obicei (din acest punct de vedere, studiul de caz este netipic, dar cu atât mai semnificativ);

          colectivul de cercetare a avut parte de colaborarea şi sprijinul unor beneficiari care - în covârşitoare majoritate - erau personalităţi de înaltă competenţă, profund responsabile pentru activitatea încredinţată şi, în majoritate, sensibile la progres.

De asemenea, colectivul a avut toată înţelegerea şi tot sprijinul forurilor tutelare şi al conducerilor institutelor în ceea ce priveşte valorificarea lucrărilor.

Când, în asemenea condiţii, o cercetare nu se valorifică sau se valorifică insuficient, se creează impresia că la mijloc sunt cauze pur conjuncturale, întâmplătoare, subiective, un concurs nefericit de împrejurări. Aspectul subiectiv se impune cu atât mai pregnant, cu cât nu lipsesc situaţiile conflictuale interpersonale şi interorganizaţii. Se constată, de altfel, că, chiar într-un domeniu de specialitate atât de restrâns, există puţine asemănări faptice de la o lucrare la alta.

Ipoteza de lucru a studiului - şi convingerea actuală a autorului - este că diversitatea şi caracterul întâmplător, subiectiv al celor petrecute nu trebuie să ascundă fenomenul sistematic al insuficienţei cronice a valorificării cercetărilor, ca efect al unor deficienţe, al unor disfuncţionalităţi a căror remediere se impune pentru a obţine creşterea radicală a gradului de valorificare în viitor. Diferite contradicţii şi disfuncţionalităţi din această sferă au fost explicitate şi prezentate în lucrările anterioare, citate.

Întrucât trecerea în revistă a celor 10 lucrări, cu toate particularităţile lor semnificative, nu numai că ar fi ancombrantă în expunere, dar ar şi dezorienta prin adâncirea impresiei de diversitate şi particularitate conjuncturală, pentru studiul de faţă am adoptat o altă metodă, şi anume cea a secţionării tuturor celor 10 lucrări prin prisma factorilor susceptibili de a afecta valorificarea.

Într-o astfel de abordare, care sunt, foarte pe scurt, constatările?

 

1. Poate, cercetătorii au iniţiat şi efectuat, fără control social, lucrări necerute? Nu. Situaţia nefavorabilă a valorificării are loc deşi 9 din 10 lucrări au avut beneficiar cert de la început şi pe tot parcursul. Din cele 9 lucrări cu beneficiar cert, 5 au fost iniţiate şi cerute de către beneficiar fără să existe cel puţin sugestia sau oferta din partea cercetătorilor; dintre acestea, la 2 lucrări cercetarea a opus chiar multă rezistenţă până să accepte (sau să i se impună) sarcina. 4 lucrări au fost sugerate de către cercetători şi însuşite de către beneficiari; dintre cele 4, o lucrare (care viza înlocuirea importului cu echipamente produse în ţară) a fost obţinută după multe insistenţe din partea cercetării, deoarece beneficiarul prefera importul (mai sigur, mai operativ, deja însuşit - existând în dotarea altor obiective similare; diferenţa de tehnologie disponibilă făcea ca şi caracteristicile constructive să fie favorabile variantei de import. În fine, importul era mai ieftin, calculat în fonduri de investiţii - lucrurile se petreceau înainte de introducerea tarifului vamal, dar orice barieră vamală se poate nărui în faţa preţurilor pe care reuşesc să le impună unele dintre întreprinderile noastre!).

 

2. Oricât este de penibil de argumentat calitatea corespunzătoare a elaborărilor în condiţiile de auto-studiu, pentru valabilitatea concluziilor trebuie totuşi precizat că ea este atestată prin 4 omologări oficiale din 4 lucrări susceptibile; 2 soluţii adoptate în condiţii de competiţie cu elaborări similare ale altor colective (deşi conjunctura organizatorică era defavorabilă); reuşită tehnică deplină la toate experimentările efectuate în exploatare pentru 7 lucrări din 7 susceptibile; confirmarea unor soluţii şi concepţii temporar contestate prin evoluţia ulterioară a realizărilor pe plan mondial; 4 brevete (este drept - de detaliu); 3 articole de prezentare apărute în străinătate; o instalaţie expusă în funcţiune la expoziţia industriei electrotehnice 1963 şi o alta la Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale 1964 etc. Totuşi, se poate aprecia că în una (discutabil - în încă una) din cele 10 lucrări, principiul iniţial adoptat pentru soluţia tehnică, dintre cele existente pe plan mondial pentru aplicaţiile respective, a condus la o complexitate structurală excesivă a echipamentului; în ambele cazuri, însă, nevalorificarea, respectiv valorificarea restrânsă, nu şi-au avut sursa în acest factor.

 

3. Beneficiarul-producător a prezentat următoarele influenţe, în 6 cazuri susceptibile: 2 refuzuri de asimilare, iar în rest - asimilare (sau condiţii pentru asimilare) la preţuri excesive care, prin denaturarea calculelor de eficienţă economică, au contribuit, uneori decisiv - după cum se va vedea - la blocarea valorificării. În plus, într-unul dintre cazuri (cel mai recent) a efectuat fabricarea impunând beneficiarului condiţii organizatorice neconvenabile, încălcând considerabil termenele de livrare stabilite la contractare şi încălcând metodologia de control tehnic de calitate elaborată de către cercetători odată cu proiectul de execuţie.

 

4. Ceea ce a caracterizat pe beneficiarii-utilizatori a fost inconsecvenţa, schimbarea de atitudine între momentul în care au impus (sau au convenit cu cercetătorii în legătură cu) începerea cercetării şi momentul încheierii cercetării şi al trecerii la valorificare - în 9 din 10 cazuri analizate. (Al zecelea caz este cel în care beneficiarul a preferat de la început importul, iar producătorul, prin cele arătate la sfârşitul pct. 3, i-a întărit convingerile). Este de menţionat că acest lucru s-a întâmplat în condiţiile în care:

a)         În 5 din cele 9 cazuri cercetarea a fost finanţată prin contracte de către aceşti beneficiari-utilizatori.

b)         În 7 din 9 cazuri, tocmai pentru a se preîntâmpina o atare situaţie, cercetarea începuse prin studii tehnico-economice sau studii de fundamentare, avizate de către beneficiari, unele studii - chiar elaborate în colaborare cu beneficiarii sau (2 cazuri) numai de către beneficiari.

Deci a)+b) - formele instituţionalizate pentru a garanta valorificarea, pentru a evita abordarea unor cercetări fără şanse de eficienţă, funcţionaseră.

c)         În toate cazurile, cerinţele formulate de către beneficiari fuseseră respectate întocmai.

d)         În 8 din 9 cazuri, în decursul cercetării nu se produseseră mutaţii în tehnologia beneficiarului, sub influenţa progresului tehnic sau a altor factori necunoscuţi la data lansării temei.

De aceea, schimbarea de atitudine a beneficiarului-utilizator pare a constitui un punct nevralgic şi merită să fie aprofundată. Se constată, însă, tocmai la acest punct, o diversitate considerabilă de aspecte conjuncturale, de la lucrare la lucrare; la mai multe lucrări nu există un singur factor, ci o împletire de cauze diverse.

Cele două refuzuri de asimilare de către producător şi unul dintre cazurile de umflare a preţului de livrare par să fi avut o influenţă decisivă, totuşi nu exclusivă.

Astfel, în primul caz de refuz de asimilare, colectivul de cercetare, cu aprobarea şi sprijinul conducerii institutului, s-a oferit să realizeze microproducţie, depunând eforturi deosebite pentru pregătirea unei prime serii, inclusiv aprovizionarea completă cu piese electronice. Între timp însă, în ramura beneficiară s-a constituit o unitate de cercetare şi producţie proprie, care, căpătând responsabilitatea unor acţiuni tehnice, a căutat să se afirme prin realizări proprii şi să asigure totodată specialiştilor săi satisfacţia unei activităţi de concepţie proprii, afirmând că va acoperi necesităţile ramurii. Cât despre institutul de proiectare, care iniţiase cercetarea prin ordin ministerial, a declarat că pentru investiţiile majore, de care răspundea, avea nevoie de aparatură de producţie de serie, asimilată industrial. Or, pe parcursul cercetării, conducătorii care dispuseseră începerea cercetării se schimbaseră şi nu mai exista nici cine, nici pentru cine să ordone trecerea la asimilarea industrială, în condiţiile în care ramura utilizatoare îşi organiza producţie proprie. (De subliniat că aici nu au fost puse faţă în faţă în competiţie elaborări paralele; blocarea valorificării unor aparate cercetate, realizate, experimentate şi verificate s-a făcut pentru a face loc unor intenţii de elaborări viitoare, la data respectivă). În consecinţă, nici măcar primul lot, pentru care se făcuse aprovizionarea completă pentru microproducţie, nu a mai fost realizat decât parţial, urmând, pentru cercetători, sarcina vânzării stocului supranormativ format "din vina lor".

Alta dintre lucrările în cauză fusese preluată, contrar opiniei iniţiale a cercetătorilor, la insistenţele deosebite ale ministerului beneficiar. Elaborare, realizare, experimentare în exploatare, asimilare industrială, omologare, fabricaţie de serie, prima investiţie realizată şi pusă în funcţiune în termen record (3 1/2 ani pentru toate aceste faze, luate la un loc). Aici apare neprevăzutul: institutul de proiectare al ramurii-utilizator nu fusese consultat, toată acţiunea fiind declanşată de către institutul de cercetare al ramurii respective, pe bază de studiu tehnico-economic. Un consilier reputat lansează verdictul: realizarea corespunde temei, dar tema este greşită. Încep dispute aprinse de politică tehnică între specialiştii beneficiarului, fiecare tabără aducând argumente care nu erau de neglijat şi arătând totodată cu degetul la exemple convenabile din mari ţări industrializate diferite.

Între timp, noua instalaţie este organic însuşită în procesul de producţie al unităţii la care se făcuse prima investigaţie, îşi dovedeşte din plin utilitatea practică (de exemplu, la o scoatere temporară din funcţiune maiştrii din producţie protestează). Dar utilitatea nu este identică cu eficienţa - eficienţa depinde şi de cost. Şi aici, institutul de cercetare iniţiator trece în defensivă: costul este de câteva ori mai mare decât cel avut în vedere în studiul tehnico-economic; în astfel de condiţii, într-adevăr...

Autorii instalaţiei analizează în uzină, la producător, calculaţiile de preţ. Exagerări considerabile. Discuţii, note explicative, audienţe, memorii, persuasiune, două luări de poziţie în Scânteia. Forul tutelar (pe parte economică) respinge orice iniţiativă de reexaminare a preţului pentru livrările viitoare. Şi se mai confecţionează încă 3 instalaţii, faţă de cca. 35 prevăzute în studiul iniţial al beneficiarului.

Cercetătorii fac ofertă pentru a elabora şi o aparatură conformă cu orientarea tehnică "adversă". Oferta este respinsă: să se facă întâi o instalaţie model, dotată din import. La terminarea ei, nici unul dintre protagonişti nu mai este pe scaunul pe care era; problema rămâne închisă, în lipsă de re-deschizători.

Alte surse de schimbare de optică la beneficiar pe parcursul cercetării. O lucrare - majorarea sarcinii tehnologice fără majorarea fondului de investiţii alocat - se sacrifică, între altele, partea teleinformaţională - cercetarea se sistează. O lucrare - la domeniul de aplicaţie iniţial se produc schimbări în conjunctura tehnologică - cercetătorii caută o altă aplicaţie (analizând situaţia în 17 mari întreprinderi din 4 ramuri!) - se alege o aplicaţie, cea mai plauzibilă ca eficienţă, cu acordul noului beneficiar, care dă tot sprijinul pentru efectuarea unei noi experimentări - la experimentarea în exploatare nu se obţin avantajele de productivitate scontate, deşi aparatura funcţionează perfect (şi spectaculos) - se decide, cu acordul cercetătorilor, sistarea eforturilor de valorificare. Două lucrări - o mare unitate, copleşită de sarcinile de exploatare şi de investiţii, după ce iniţiase, finanţase şi sprijinise cercetările, nu mai reuşeşte efortul de a trece la pregătirea acţiunilor de investiţii necesare valorificării, cu atât mai mult cu cât la una dintre cele două lucrări industria de specialitate refuză asimilarea unor piese elaborate şi deja realizate practic, în două tehnologii, în două unităţi diferite, piese care condiţionează ansamblul. Etc.

Este interesantă şi situaţia ultimelor două lucrări, efectuate direct în interiorul unei ramuri "utilizatoare" de mijloace informaţionale şi necondiţionate de asimilări de produse noi.

În cadrul unor intense pregătiri desfăşurate de mai mulţi ani de către beneficiar împreună cu institutul de proiectări al ramurii, pentru dotarea cu un important sistem de calculatoare - extindere şi trecere pe o treaptă superioară faţă de un sistem existent - cercetarea sugerează o temă de aprofundare a analizei uneia dintre principalele caracteristici tehnice ale viitorului sistem, în vederea optimizării. Propunerea este însuşită de către beneficiar, minister, CNŞT, ajungând astfel în planul de stat nominalizat. Curând după începerea cercetării, coordonatorul acţiunii la nivelul conducerii unităţii beneficiare propune suspendarea temporară a cercetării conform temei, pentru intercalarea urgentă a unei activităţi direct legate de definitivarea cerinţelor emise către furnizorii externi şi analizarea ofertelor primite. Beneficiarul avansează cercetării o temă expres, constând în analizarea urgentă a 7 aspecte tehnice asupra cărora beneficiarul are unele dubii, sau pur şi simplu doreşte să-şi verifice poziţia; după care cercetarea să continue pe linia conformă cu prevederile din plan. Cercetătorii acceptă; echipa depune în 4 luni un efort deosebit, participă şi intervine activ în tratativele tehnice cu diferitele firme ofertante, serveşte operativ beneficiarului, în "note pe parcurs", rezultate şi concluzii pe măsura obţinerii lor şi, la termen, prezintă documentaţia planificată, plecând în aceeaşi zi într-o deplasare. Peste 3 săptămâni, la revenire - atmosferă glacială. Nu mai urmează nici o invitare la tratativele cu ofertanţii, deşi acestea continuă la fel de intens. Documentaţiile institutului de proiectare, uneori chiar ultimele ediţii ale ofertelor devin secrete pentru cercetători. Se află că specialiştii institutului de proiectare au declarat lucrarea ca fiind de utilitate nulă. Are loc avizarea, cu participarea exclusivă a specialiştilor beneficiarului. Fiecare specialist combate ca greşit aproape tot ceea ce rezulta din analiza critică a situaţiei actuale, pentru domeniul de care se ocupă, precum şi aproape tot ceea ce se propunea să se modifice din ceea ce fusese anterior stabilit pentru noua dotare, şi se declară de acord cu constatările care confirmă punctele de vedere existente, precum şi cu propunerile şi concluziile de viitor vizând aspecte netratate până la acea dată. La două dintre cele 7 aspecte studiate se apreciază că ar mai fi fost necesare aprofundări, care însă nu mai este cazul să fie făcute.

Se naşte întrebarea: este cu putinţă ca o lucrare de cercetare de 200 de pagini dense de analize, calcule, concluzii şi recomandări să conţină numai erori în legătură cu situaţia actuală şi cu deciziile anterioare şi numai lucruri acceptabile şi utile în domeniile neexplorate anterior?

Ceea ce a urmat - şi urmează încă - în legătură cu cercetarea propriu-zisă, reluată conform planului, este dificil de prezentat - lipseşte "perspectiva istorică", lucrarea fiind în curs. Un aspect semnificativ, totuşi: la detalierea conţinutului etapei 1974 a lucrării, are loc o amplă discuţie cu specialiştii beneficiarului, la care aceştia indică cercetătorilor ca strict necesară o anumită orientare. Cercetătorii întâi refuză, apoi acceptă, arătând necesitatea colaborării specialiştilor beneficiarului. Din acest moment, doi dintre cei care considerau ca necesară orientarea în discuţie încep să fie de acord cu argumentele iniţiale ale cercetătorilor, iar unul se pronunţă pentru sistarea cercetării, ca nevalorificabilă. De menţionat că este vorba despre persoane calificate, serioase, responsabile, dar extrem de încărcate cu sarcini curente.

Poate că cele arătate pot căpăta o semnificaţie mai clară dacă se mai recurge la un exemplu, din afara listei celor 10 lucrări (exemplu neinclus deoarece autorul, deşi cunoaşte îndeaproape lucrarea, nu a participat totuşi la elaborare, iar lucrarea a durat numai 3 trimestre şi a costat sub 0,2 mil. lei). Tema, anterioară celei despre care tocmai a fost vorba, a fost iniţiată de către acelaşi beneficiar, pe linia unei preocupări care trena intern de cca. 2 ani fără să fie rezolvată. Soluţia a fost elaborată, cu un considerabil volum de muncă densă, în termenul minimal arătat. Cercetarea se încheia cu un program de valorificare eşalonată, experimentală la început, care trebuia realizat de către specialiştii beneficiarului cu asistenţa şi colaborarea cercetătorului. Nu erau necesare nici un fel de condiţii exterioare. Rezultatele au fost avizate la beneficiar cu elogii pentru calitatea lucrării, hotărându-se aplicarea întocmai a programului propus. Nu s-a făcut nici un pas spre valorificare, deşi cercetătorii au reamintit de mai multe ori cele stabilite, oferindu-şi tot sprijinul.

Ultima lucrare: a fost impusă de către forul tutelar, la protestele cercetătorilor, motivate prin faptul că, deşi lucrare de informatică, este o ramură aparte a informaticii, dispersându-se forţele şi, de altfel, intră mai curând în profilul centrului de calcul departamental. Se dă dispoziţie administrativă să se preia lucrarea; colectivul se vede nevoit să-şi ramifice preocupările şi, datorită entuziasmului şi perseverenţei unui tânăr cercetător, într-un timp scurt se realizează în practică cele cerute - la nivel experimental, devansându-se majoritatea altor ramuri cu preocupări apropiate.

Dar, la mijlocul anului 1973, domeniul rămâne la competenţa altui serviciu, unde se înrădăcinează opinia:

-           că lucrarea nu este necesară;

-           că lucrarea este de competenţa centrului de calcul departamental, nu a institutului de cercetare.

Lucrarea este în curs, dar cu perspectivă iminentă de sistare, cercetătorii fiind de atunci puşi în situaţia de a obţine cu extreme dificultăţi continuarea finanţării lucrării care le-a fost impusă, dar în care au investit pregătire, pasiune şi realizări.

Este de observat că la 7 din 9 lucrări, inconsecvenţa beneficiarului-utilizator a fost cel puţin favorizată - dacă nu determinată - de fluctuaţia de cadre pe parcursul desfăşurării cercetării, iar la a 10-a s-a produs fluctuaţie la nivelul producătorului (şi, de altfel, şi la al cercetării).

 

Comentarii

S-a arătat de la început că studiul de caz efectuat are anumite limite, care îi reduc caracterul tipic.

Este vorba despre faptul că toate cercetările se referă la domeniul informaţional, care este modern, spectaculos, care poate fi eficient în anumite condiţii de utilizare, dar totuşi este suprastructural, deci considerat mai puţin stringent decât domeniul tehnologic de bază, asupra căruia îşi concentrează eforturile beneficiarii. Lucrul este cu atât mai pregnant în unele aplicaţii unde partea tehnologică este în profundă suferinţă, unde într-adevăr nu o modernă suprastructură informaţională este primul lucru care lipseşte. Aceasta explică o anumită uşurinţă în renunţarea la valorificarea unora dintre cercetările în discuţie, în măsură mai mare decât la cercetări efectuate în alte domenii, mai apropiate de tehnologiile de bază. Dar şi acolo, deşi ponderea valorificării este mai mare, uneori substanţial mai mare, se constată multe fenomene similare cu cele prezentate în studiul de caz, care îşi păstrează, deci, utilitatea. Totodată, în măsura în care am accepta această explicaţie, în aceeaşi măsură am pune în discuţie nivelul, gradul în care procesele noastre sunt apte să recepteze beneficiile suprastructurii informaţionale moderne, ceea ce ar depăşi limitele investigaţiei de faţă. În orice caz, în această ordine de idei, din 10 lucrări analizate, numai la 6 insuficienta valorificare s-a referit la renunţări în gradul de dotare informaţională; la 4 lucrări dotarea s-a efectuat totuşi, utilizând însă insuficient (sau deloc) rezultatele cercetărilor în discuţie.

Este vorba, mai departe, despre aspectul metodologic constând în faptul că, independent de domeniul de specialitate analizat, un astfel de studiu de caz poate considera cercetările efectuate, dar îi scapă cercetările neefectuate, cazurile în care în profilul de specialitate ales pentru investigaţie problemele s-au rezolvat în practică fără a se recurge la cercetare, adoptându-se, deci, posibil, soluţii mai dezavantajoase pentru economia naţională decât cele care ar fi putut rezulta din cercetare.

În studiul de caz nu a putut fi prezentată o evidenţă - inexistentă - a eforturilor - numeroase şi insistente - depuse în lungul anilor pentru ca cercetarea să poată accede la acţiuni stabilite, majore, certe, care ar fi reprezentat valorificări sigure. Or, nu se poate obţine eficienţă majoră din teme minore, chiar în cazul unei valorificări totale.

În fine, studiul de caz în sine evidenţiază fenomene, nu esenţă. Cauzalitatea obţinută poate fi înşelătoare dacă este considerată, cum se întâmplă în viaţă, la nivelul fiecărei lucrări în parte. Valoarea pe care o atribuim studiului de caz în forma actuală este cea a concluziilor care se impun, privind ansamblul lucrărilor. Numai o parte dintre aceste concluzii rezultă, însă, direct din materialul faptic; altele se cer a fi deduse, pornind de la fapte, dar pe cale de interpretare şi analiză cauzală. Acestea nu pot avea decât caracterul de ipoteze probabile.

 

 

Constatări şi concluzii

Insuficienta eficienţă a cercetării ştiinţifice - şi, în particular, insuficienta valorificare a lucrărilor de cercetare ştiinţifică efectuate - nu constituie un accident, ci un fenomen sistematic, impunându-se depistarea cauzelor obiective ale acestui fenomen şi înlăturarea lor.

Calitatea lucrărilor de cercetare constituie o condiţie necesară pentru valorificare (se cunosc numeroase cercetări nevalorificate din cauza unei calităţi scăzute), dar se constată că nu este şi suficientă, că singură nu rezolvă problema.

Calităţile etico-profesionale ale cercetătorilor (în particular - entuziasmul şi perseverenţa), precum şi cele organizatorice, constituie de asemenea condiţii necesare pentru valorificare (se cunosc numeroase cercetări nevalorificate din cauza lipsei de interes, de perseverenţă, de calităţi organizatorice ale cercetătorilor), dar se constată că nu sunt şi suficiente, că singure nu rezolvă problema.

Responsabilitatea beneficiarilor pentru valorificarea cercetărilor este necesară, dar se constată că, în formele actuale, apar fenomene precum:

-           prevenirea responsabilităţii, prin necontractarea unor cercetări care comportă risc, a unor cercetări care ar implica eforturi pentru valorificarea lor, care ar putea dăuna mersului "stabil" al lucrurilor;

-           evitarea responsabilităţii, prin respingerea sarcinilor de valorificare cu prilejul avizării.

În legătură cu cauzele şi remediile, au fost analizate şi publicate, în lucrările amintite la început, între altele, aspectele legate de:

-           deficienţele sistemului de preţuri care, pentru domeniile de tehnică nouă, dau producătorului o libertate excesivă în a le exagera; preţurile trebuie să reflecte nu consumul individual de muncă (şi acela evaluat arbitrar), ci cel socialmente necesar;

-           deficienţele sistemului de indicatori de plan şi ale metodologiei de stabilire a acestora, care concentrează colectivele şi cadrele asupra îndeplinirii sarcinilor perioadei curente de plan, în timp ce a sprijini şi a valorifica cercetarea înseamnă deturnare de forţe şi preocupări de la îndeplinirea acestor sarcini curente pentru îmbunătăţiri viitoare, neplanificate încă; indicatorii de plan trebuie să fie stimulativi pentru eficienţa de perspectivă;

-           la nivelul unităţilor şi al personalului, anumite interese ale economiei naţionale, inclusiv cele de progres tehnic, apar ca "operă filantropică"; sistemul de indicatori de plan şi cel de preţuri trebuie să reflecte interesele economiei naţionale în toată complexitatea lor, aducându-le la nivelul de necesitate obiectivă majoră a activităţii desfăşurate la nivelul microeconomic.

Se mai pot pune în discuţie câteva constatări.

Fluctuaţia de cadre afectează, de asemenea, defavorabil valorificarea cercetării, atât prin discontinuităţi în urmărirea consecventă a acţiunilor întreprinse cât şi, probabil, prin reducerea responsabilităţilor pentru perfecţionările strategice, de perspectivă.

Orgoliul este o trăsătură umană răspândită, ceea ce nu este o noutate, dar grav este faptul că acţiunea lui negativă proliferează şi se exercită asupra activităţii profesionale prin canale care merită efortul de a fi investigate. Într-adevăr, un specialist, un factor de răspundere, un institut chiar, este interesat mai mult să pară şi să se afirme ca infailibil decât să asigure rezultate practice de fond cu eficienţă reală maximă în activitatea încredinţată. Capacitatea de dialog între activitatea operativă şi cea ştiinţifică este încă insuficient dezvoltată; promovarea ei poate veni numai prin punerea factorilor de răspundere operativă în situaţia de a rezolva probleme şi de a răspunde de fenomene care depind intrinsec de aportul ştiinţei, de a asigura un nivel de calitate şi de eficienţă care nu poate fi atins altfel decât cu ajutorul ştiinţei.

În fine, se constată că şi în domeniul tehnicii noi este încă mult loc pentru subiectivism în decizii şi în interpretare. Problema este legată - probabil, nu exclusiv - de finalul aliniatului precedent.

Concluzia principală constă în faptul că obţinerea, la nivelul dorit şi necesar, a eficienţei sociale a ştiinţei (şi, în particular, a valorificării cercetărilor efectuate) impune, ca factor determinant, perfecţionarea mecanismelor de natură economico-socială care guvernează şi condiţionează automişcarea spre progres, perfecţionare calitativă, perspectivă, eficienţă, dezvoltare, a sferei microeconomice şi microsociale.

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca