Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

4 Cu privire la poziţia socială a ştiinţei (1973)

 

Titlul publicat: Cu privire la poziţia socială a ştiinţei în socialism[1]*. Viitorul social, nr. 1 / 1973. Reprodus în: Idei contemporane. Mutaţii contemporane în ştiinţă şi tehnică şi implicaţiile lor, Ed. Politică, Bucureşti, 1973, pp. 311-334. Tradus în: Cовременные изменения в науке и технике и их социальные последствия. Ed. Прогресс, Moscova, 1978, pp. 168-183.

 

1.         Ansamblul ştiinţei şi revoluţia ştiinţifico-tehnică

 

De obicei, atunci când se vorbeşte despre faptul că ştiinţa a devenit o forţă de producţie se au în vedere, explicit sau implicit, ştiinţele tehnice şi acelea dintre ştiinţele naturii care stau la baza ştiinţelor tehnice sau a altor ştiinţe nemijlocit legate de producţia materială - de exemplu, disciplinele agro-biologice. Întrepătrunderea intimă a factorilor tehnici cu cei economici în soluţionarea ştiinţifică a problemelor tehnice, rolul hotărâtor exercitat asupra eficienţei activităţii productive de către ştiinţa conducerii şi de către alte ştiinţe care condiţionează direct această activitate în sens economic - planificare, gestiune, ş.a. - extind în mod evident sfera pentru care este valabilă caracterizarea ştiinţei ca forţă de producţie. Într-adevăr, prof. Valter Roman arăta, încă în 1964: "În condiţiile socialismului... ştiinţele sociale, ca şi ştiinţele naturii, se transformă, de asemenea, ... într-un mijloc de satisfacere maximă a nevoilor întregii societăţi, într-o forţă de producţie"[2]. Mai târziu, participarea ştiinţelor sociale, a întregii ştiinţe la revoluţia ştiinţifico-tehnică a revenit în atenţie în mod repetat, asiduu şi totodată diversificat.

Şi totuşi, problema nu şi-a epuizat încă dreptul de a pretinde clarificări[3]. Între altele, este util să se precizeze ponderea rolului jucat de către ştiinţele sociale în conexiunea considerată.

Trecând de la un proces tehnologic izolat la sfera microeconomică şi apoi treptat la domeniul macroeconomic, trecând de la desfăşurarea curentă, imediată a procesului la dezvoltarea şi determinarea desfăşurării viitoare pe un timp şi în condiţii din ce în ce mai depărtate, trecând de la mijloace la obiective, de la simplu la complex, de la tactic la strategic, se produc, într-un mod progresiv, continuu, corelat, o serie de mutaţii cantitative şi calitative. Legătura cu procesul productiv material devine din ce în ce mai distantă, mijlocită, difuză. Dar nu aceasta determină o reducere a rolului productiv al ştiinţei. Contrar aparenţelor, depărtarea în chestiune măreşte - poate mări - acest rol; ea accentuează influenţa ştiinţei, extinzându-i consecinţele în spaţiu şi în timp, în profunzime şi în structură, în volum şi în diversitate.

Într-adevăr, de exemplu, un rezultat ştiinţific obţinut în domeniul economic cu privire la un anumit ritm optim de dezvoltare cantitativă a industriei, sau cu privire la corelaţiile între ramuri în cadrul procesului de reproducţie lărgită, sau cu privire la optimizarea mecanismului cibernetic-economic de adaptare a producţiei la fluctuaţiile de consum etc., exercită de regulă asupra dezvoltării forţelor de producţie şi asupra eficienţei muncii sociale o influenţă incomparabil mai puternică decât un important rezultat tehnic, fie şi valorificat din plin. O finisare tehnică defectuoasă poate compromite o invenţie, dar o soluţie eronată dată de ştiinţa pedagogică cu referire la căile de formare în şcoală a capacităţilor creative poate compromite în faşă o masă de invenţii pe parcursul unei întregi generaţii. Continuarea listei de exemplificări poate sublinia influenţe esenţiale asupra forţelor de producţie, comparabile sau superioare faţă de influenţele ştiinţelor tehnice, şi la nivelul altor ştiinţe sociale. Este semnificativă şi concepţia unor politicieni şi economişti vest-europeni, conform căreia prăpastia care separă industria ţărilor lor de cea a Statelor Unite nu este atât în domeniul tehnologic, cât este în domeniul organizării.

În mod special în socialism, orânduire în care mijloacele de producţie aparţin întregului popor, acesta fiind totodată furnizor şi exercitant unic al forţei de muncă sociale, ştiinţele sociale devin o componentă internă esenţială a sferei care cuprinde forţele de producţie, între mecanismul social şi cel productiv existând o sudură organică, concretizată între altele prin identitatea de interese şi de obiective, prin conducerea lor unitară şi, deci, printr-un beneficiar unic al ştiinţelor - tehnice şi sociale.

În acest cadru, ştiinţele sociale (cel puţin anumite ştiinţe sociale, dar în orice caz nu numai cele strict economice), cu condiţia unei dezvoltări fertile şi a unei valorificări intense, capătă o poziţie primordială, de condiţionare structurală a dezvoltării. Ştiinţele naturii îşi păstrează, desigur, poziţia de sursă, de conţinut, de esenţă în revoluţia ştiinţifico-tehnică.

Cele menţionate vizează sublinierea uneia dintre premizele dificilei şi importantei acţiuni[4] de elucidare a mecanismului relaţiilor dintre ştiinţă şi societate în socialism: premisa considerării unitare a poziţiei sociale a ansamblului ştiinţei în condiţiile revoluţiei ştiinţifico-tehnice (fără a pierde din vedere, desigur, specificitatea funcţională a ramurilor ştiinţei).

 

 

2.         Necesitate şi libertate în condiţionarea socială a ştiinţei

 

Examinarea relaţiilor dintre sfera politicii şi a ştiinţei poate fi servită de o examinare a relaţiilor dintre sfera economiei şi cea a tehnicii. Cu cuvintele lui Lenin, "politica este o expresie concentrată a economiei", iar (în scopul urmărit) tehnica poate fi aleasă pentru o ilustrare caracteristică a poziţiei ştiinţelor care exercită un rol de forţă de producţie.

Relaţia de cauzalitate între economic şi tehnic este în mod dialectic reciprocă: economicul generează necesitatea şi creează condiţiile pentru perfecţionarea tehnicii; progresul tehnicii are ca efect dezvoltarea economică.

În cadrul relaţiei cauzale menţionate se manifestă însă o anumită autonomie internă relativă a dezvoltării tehnicii. Într-adevăr, economicul generează numai necesitatea perfecţionării tehnicii sau, în cel mai bun caz, numai domeniul necesar de perfecţionat, "locul îngust" care trebuie depăşit. În ce anume constă însă fiecare perfecţionare dată a tehnicii - aceasta constituie, din punctul de vedere al economicului, o întâmplare, iar din punctul de vedere al tehnicului - o manifestare de libertate în cadrul necesităţilor impuse de economic. Perfecţionările tehnice se efectuează în baza legilor interne ale tehnicii; cauzalitatea în filiaţia de soluţii tehnice este internă, în sfera tehnicii. Economicul constituie o condiţionare a aplicării, o condiţionare favorizantă (sau nu) a direcţiei respective de dezvoltare.

O manifestare a revoluţiei ştiinţifico-tehnice contemporane o constituie caracterul în măsură crescândă conştient al alegerii direcţiilor de dezvoltare tehnică, predeterminarea lor deliberată. (Desigur, acest lucru coexistă şi se conjugă în continuare cu caracterul întâmplător al unor noi descoperiri şi invenţii[5]*, necesitatea progresului economic realizându-se şi prin masa unor astfel de întâmplări). Chiar în cercetarea fundamentală ponderea orientării creşte esenţial. Această libertate de acţiune = necesitate înţeleasă constituie pentru sfera tehnicii o imensă sursă de sporire a eficienţei, convergenţa deliberată a eforturilor luând tot mai mult locul selecţiei economice naturale a unor rezultate tehnice aleatoare.

Trebuie spus că s-a întâmplat şi ca tehnica să greşească faţă de economie, uzând de libertatea sa, şi că economia s-a lăsat înşelată. Două exemple. Efectele utile ale cristalelor semiconductoare au fost cunoscute înaintea diodei cu vid. Şi totuşi, ingeniozitatea tehnică a promovat întâi electronica bazată pe tuburi (lămpi de radio), pentru ca după mai bine de jumătate de secol să revină la dispozitivele semiconductoare, care prezintă posibilităţi mai mari. Automobilul cu motor cu explozie a acaparat civilizaţia şi a colorat-o - la figurat - cu o tentă specifică. Dar a venit momentul în care se simt efectele acestei colorări la propriu - poluarea - şi în care se caută cu disperare altceva. Automobilul electric? Dar a purtat scutece odată cu fratele său bazat pe motorul cu explozie!

Aceeaşi problemă poate fi însă privită şi altfel. Economia este cea care s-a autoînşelat, investind decenii de istorie şi resurse fabuloase în căi înfundate; şi aceasta - în baza propriilor legi interne. Atunci când a existat alternativa alegerii, promovarea a fost efectuată spontan, în baza criteriului eficienţei şi anume al eficienţei imediate (sau relativ imediate, desigur). Ca urmare a influenţei inverse economic-tehnic, soluţiile care realizau eficienţa imediată s-au dezvoltat, perfecţionat, rafinat, în timp ce alternativele lor au fost ostracizate în letargie, ceea ce la rândul său a prelungit vitalitatea celor dintâi.

Aşadar, în relaţia economic-tehnic se pot manifesta fenomene de contradicţie între eficienţa de perspectivă apropiată şi cea de perspectivă îndepărtată - lucru, de altfel, cunoscut - dar, ceea ce trebuie mai ales subliniat, modul de soluţionare a acestei contradicţii exercită o influenţă substanţială asupra ambelor sfere examinate.

Una din caracteristicile ultimelor decenii a constituit-o - pe plan mondial - creşterea perspectivei în ante-evaluarea eficienţei. Iar socialismul, care constituie o unitate intrinsecă, structurală între producţie şi utilizare, între tehnică, economie şi societate, între prezent şi viitor, creează posibilitatea obiectivă a unei înclinări radicale a balanţei în favoarea eficienţei de perspectivă. Este ceea ce reflectă modul în care au fost soluţionate, în special în ultimii ani, o serie de probleme referitoare la ritmul de dezvoltare la nivel macroeconomic, este ceea ce vizează instituţionalizarea la nivelul cel mai înalt a problemelor de prognoză. Este deocamdată una din problemele deschise ale socialismului la nivelul microeconomic.

Revenind, prin transfocare în sens invers, de la sferele economie-tehnică la sferele politică-ştiinţă (ştiinţă-forţă de producţie) şi parcurgând din nou, în această lumină, cele afirmate mai înainte, cu referire concretă la condiţiile societăţii socialiste, se observă că există temei pentru menţinerea unora dintre constatări.

În orice caz, atât ştiinţa, cât şi politica sunt solidar responsabile, faţă de sine înseşi şi reciproc, de echilibrul pe care îl creează între eficienţa imediată şi cea de perspectivă. Dar responsabilitatea supremă revine politicii. Asupra acestui aspect se va mai reveni.

 

 

3.         Relaţiile societate-ştiinţă la nivel strategic şi tactic

 

Fiind într-o vertiginoasă dezvoltare, ştiinţa este un proces, în sensul pe care anumite discipline matematice îl dau acestui cuvânt: o funcţie de timp. Mai exact: este un proces stocastic, adică o funcţie ale cărei valori în momente consecutive de timp sunt aleatoare. Sunt aleatoare, pentru că în fiecare moment se poate presupune, cu o anumită probabilitate, cum va arăta ştiinţa în momentul următor, dar nu se poate şti sigur. Mai mult, sunt aleatoare, pentru că în fiecare moment se poate presupune, cu o anumită probabilitate, ce reprezintă ştiinţa momentului prezent, dar perceperea adevăratului ei conţinut şi măsurarea realelor ei dimensiuni este rezervată viitorului, din mai multe motive. Dispersarea, la scară naţională şi mondială, secretul (voluntar sau involuntar), întârzierea inevitabilă în cunoaşterea rezultatelor efective ale zilei. Fărâmiţarea în date, fapte, detalii, paşi, ipoteze, rezultate, eşecuri, a căror însumare şi integrare înseamnă acumulare cantitativă, iar valoarea rezultă din saltul calitativ, din multitudinea de salturi calitative întrepătrunse care urmează în timp. Practica este criteriul adevărului, dar valorificarea este inevitabil consecutivă rezultatului ştiinţific. Şi nu rareori eficienţa imediată poate fi înşelătoare: thalidomida a rezultat şi ea dintr-o activitate ştiinţifică. Teoria ascuţirii luptei de clasă a fost considerată cândva ştiinţifică, cel puţin de către ştiinţa politică a socialismului.

Din afirmaţiile făcute nu rezultă concluzii negativiste, fataliste, nu rezultă pasivitate. Dimpotrivă. Natura şi tehnica sunt profund aleatoare în comportarea lor şi tocmai de aceea calculul probabilităţilor şi statistica matematică sunt în plină efervescenţă, iar cibernetica este o ştiinţă profund statistică. (Creatorul ciberneticii, Norbert Wiener, proclama punctul de vedere statistic ca "fundamental în ştiinţă, nu adaos efectuat la nevoie").

Sublinierea caracterului de proces stocastic al ştiinţei se face cu scopul de a evidenţia necesitatea utilizării unor mijloace ştiinţifice adecvate pentru studiul ştiinţei însăşi. Prognoza, despre care s-a mai amintit, este unul dintre aceste mijloace. Din cele arătate mai rezultă că este nevoie şi de o activitate care, dacă termenul nu ar fi paradoxal şi nu ar risca să fie privit ca o simplă butadă, ar trebui să poarte numele de prognoză a prezentului ştiinţei.

Dar, în principal, sublinierea caracterului de proces stocastic al ştiinţei se face pentru a elucida unele aspecte ale naturii raporturilor între societate şi ştiinţă.

Ca şi în cazul oricărui proces stocastic, societatea îşi poate defini o evaluare valorică asupra ştiinţei în ansamblu şi pentru perioade mari de timp, iar încrederea în aprecierea valorii scade pe măsură ce se restrânge sfera cuprinsă ("mărimea eşantionului statistic") sau perioada de timp observată. De exemplu, aprecierea de către societate ca insuficient a aportului ştiinţelor tehnice la progresul tehnic şi la dezvoltarea industriei noastre este fondată, fiind un rezultat constatat în medie sistematic în timp îndelungat şi în medie sistematic în ansamblul economiei.

Dat fiind că, după cum se cunoaşte din bazele elementare ale ciberneticii, precizia de măsurare determină esenţial precizia de reglare, independent, în anumite condiţiuni, de orice alţi factori, societatea poate şi trebuie să-şi comensureze efortul de orientare a ştiinţei, în timp şi spaţiu, cu gradul de cunoaştere a valorii ştiinţei.

De aci rezultă că raporturile dintre politică şi ştiinţă trebuie să fie strânse la nivel strategic şi elastice, adaptive, parţiale, la nivel tactic[6].

Această concluzie converge cu considerentele care decurg din concepţia dialecticii materialiste asupra întâmplării şi asupra legilor statistice, ca reflectare a echilibrului unor cauze obiective multiple şi contradictorii. Modificarea în sens favorabil a probabilităţilor care caracterizează în ansamblu valoarea rezultatelor ştiinţei se obţine eficient nu prin acţiune de detaliu asupra fiecărui caz în parte, ci prin deplasarea atentă a echilibrului cauzelor obiective care stau la baza procesului stocastic.

Concluzia menţionată converge, de asemenea, cu cea anterioară privitoare la autonomia relativă a dezvoltării ştiinţei.

Nu trebuie însă absolutizat şi exagerat. Ştiinţa nu poate face abstracţie şi nu trebuie să se sustragă de la soluţionarea problemelor sociale cu caracter tactic, deşi acest lucru trebuie făcut cu măsură. Politica nu poate face abstracţie şi nu trebuie să neglijeze specificul intern al activităţii ştiinţifice, adaptându-şi în consecinţă tactica.

Prin aceasta nu se înţelege câtuşi de puţin apolitizare. Mediul uman din sfera ştiinţei este o parte integrantă, specifică dar inseparabilă, a întregii societăţi, a întregului popor stăpân al avuţiei naţionale şi al propriei cauze. Pur şi simplu este necesar ca tactica muncii politice în domeniul ştiinţific să îmbine în mod abil şi profund specificul tacticii politice cu specificul tacticii ştiinţifice. Dintr-o astfel de îmbinare au de câştigat şi politica şi ştiinţa.

Întrepătrunderea dialectică strategie-tactică mai oferă analizei încă un aspect. O problemă de importanţă limitată în timp şi spaţiu, o cale concretă de rezolvare a unei astfel de probleme se plasează în sfera tacticii. Dar metodica de formare, definire şi rezolvare a unor astfel de probleme, de alegere şi urmare a unor astfel de căi concrete, metodica sistematică, repetabilă în spaţiu şi timp, multiplicată la scara ansamblului economiei naţionale şi dezvoltată la scara continuităţii de durată, ceea ce este "comun şi remanent în fenomene": legităţile tacticii, se situează, ar trebui afirmat, în domeniul strategiei. Reflectând asupra conţinutului relaţiei tactică-strategie se observă direct că o astfel de afirmaţie este fondată.

Aşadar, autonomia relativă a ştiinţei la nivel tactic este autonomia întâmplării, libertatea de decizie ştiinţifică în fiecare caz în parte. Comportarea însă în ansamblu a ştiinţei din punct de vedere tactic (şi acest "în ansamblu" nu trebuie înţeles numai la scara universului şi a eternităţii), comportare care îi condiţionează realizarea obiectivelor strategice, îi condiţionează eficienţa, autodezvoltarea şi însăşi raţiunea de existenţă, nu poate fi în afara preocupărilor societăţii, cum nu poate fi nici în afara preocupărilor ştiinţei, parte integrantă a societăţii, aflată direct în cauză. Avem de a face din nou cu relaţia strategică strânsă politică-ştiinţă.

Cele afirmate sunt valabile şi dacă sunt particularizate la relaţia dintre ştiinţele sociale şi practica politicii. Politica are dreptul şi datoria să ceară, ştiinţele sociale au datoria să rezolve şi să ofere, iar politica are dreptul şi datoria să utilizeze rezultate ale ştiinţei de nivel strategic, dar prin aceasta se înţeleg atât problemele strategice propriu-zise, cât şi ceea ce este sistematic şi general în problemele tactice. În plus, aşa cum în domeniul industrial fiecare problemă tehnică concretă de detaliu în parte comportă o soluţionare empirică sau ştiinţifică, după gradul ei de noutate, dificultate, importanţă, tot aşa în domeniul politic problemele concrete de detaliu noi, dificile, importante trebuie să aibă suportul ştiinţelor sociale.

În concluzie: ştiinţa este subordonată societăţii la nivel strategic (subordonare dialectică, implicând influenţă reciprocă) şi autonomă la nivelul tacticii interne curente. Societatea utilizează ştiinţa atât în problemele strategice, cât şi, de la caz la caz, în cele tactice. În ambele aspecte, legitatea tactică este considerată strategie.

 

 

4.         Obiectiv şi subiectiv în progresul ştiinţei

 

Politica noastră se exercită în baza şi în numele legilor obiective ale dezvoltării sociale (ţinând seama, între altele, şi de legităţile obiective ale dezvoltării ştiinţei). În filozofia marxistă este de mult clarificată relaţia dialectică obiectiv-subiectiv, referitoare la faptul că legile sociale obiective sunt legi statistice care se realizează prin activitatea subiectivă umană; atunci când legile sunt cunoscute şi înţelese, acţiunea socială conştientă desfăşurată în conformitate cu aceste legi constituie un factor puternic de progres.

Problema se repercutează în mod evident asupra ştiinţei în ansamblu şi asupra ştiinţelor sociale în particular.

În primul rând, acţiunea socială conştientă se poate desfăşura, în cel mai bun caz, la nivelul de adevăr în cunoaşterea legilor la care societatea a ajuns, fie empiric, fie - ideal - cu sprijinul ştiinţei.

În al doilea rând, procesul şi rolul cognitiv al ştiinţei este indisolubil întrepătruns cu cel creativ şi viceversa[7]. Dar atunci succesul social al ştiinţei depinde de măsura în care strategia politică asigură ştiinţei echilibrul necesar cunoaştere-creaţie în modul social de existenţă intern, curent, al cercetării ştiinţifice.

După cum se ştie, relaţia obiectiv-subiectiv este o relaţie în general asimetrică, rolul factorului obiectiv în natură fiind primar şi primordial. Totuşi, profunzimea asimetriei descreşte la trecerea natură-societate-ştiinţă (socială şi tehnică)-cercetare ştiinţifică, ponderea factorului subiectiv crescând spectaculos, cantitativ şi calitativ[8].

Într-adevăr, ce este obiectiv în soluţionarea unei probleme de către cercetarea ştiinţifică?

Este necesitatea soluţionării problemei (atunci când problema se pune cu evidenţă şi univocitate). Sunt datele de bază ale problemei (idem). Este soluţia optimă (dacă şi atunci când există o astfel de soluţie optimă, dacă optimul este net conturat şi dacă el este unic). Sunt (în medie, cu mari variaţii posibile) mijloacele necesare pentru soluţionare (forţe, mijloace materiale, durate de timp).

Ce este subiectiv în soluţionarea unei probleme, ce depinde în mod esenţial de calităţile subiective umane, de activitatea efectivă desfăşurată la nivel individual şi colectiv? Însăşi decelarea problemei, în marea majoritate a sistemelor complexe. Sesizarea, selecţionarea şi interpretarea datelor de bază ale problemei, într-un mod concludent şi adecvat scopului urmărit. Punerea corectă şi orientarea eficientă a problemei. Găsirea soluţiei optime, dacă ea există. Nivelul de eficienţă a soluţiei obţinute, gradul ei de apropiere de optimul existent obiectiv, dar latent, sau gradul de progres realizat în cazul în care nu există un optim latent. Variaţiile care se realizează faţă de media obiectivă, în ceea ce priveşte mijloacele care se planifică şi cele care se consumă efectiv pentru soluţionarea problemei. Gradul de scoatere în evidenţă şi de soluţionare a aspectelor şi detaliilor care condiţionează valorificarea practică.

Toate aceste elemente de condiţionare subiectivă se reflectă în sfera internă a mecanismului ştiinţific, în modul de realizare pas cu pas a conjugării aspectelor cognitive şi creative, mai precis: îşi au originea cauzală în această conjugare.

Revenind la relaţia obiectiv-subiectiv în ştiinţă şi corelând constatările făcute cu cele afirmate anterior în legătură cu influenţa strategică a societăţii asupra ştiinţei şi cu legile statistice care acţionează în domeniul dezvoltării ştiinţei, se pune problema conturării factorilor de influenţare sistematică, strategică, a elementului subiectiv în direcţia unei eficienţe maxime a activităţii ştiinţifice.

În acest sens, calea obiectivă a creşterii eficienţei ştiinţei şi a ritmului ei de dezvoltare trece prin dezvoltarea, accentuarea, stimularea calităţilor subiectivului.

Diversitatea problemelor care stau în faţa ştiinţei poate fi soluţionată numai prin diversificarea personalităţilor care acţionează pe terenul ştiinţei şi prin diversificarea laturilor fiecărei personalităţi în parte. Problemele complexe care caracterizează ştiinţa de astăzi pot fi soluţionate numai dacă gândirea cercetătorului este capabilă să surprindă şi să cuprindă complexitatea, dacă este ea însăşi complexă. Mecanismul intern cognitiv-creativ poate funcţiona numai dacă gândirea cercetătorului este formată pe plan cognitiv, pe plan creativ şi pe planul conjugării intime, operaţionale, a cunoaşterii cu creaţia. Aspectul dinamic, conjunctural, mobil, de perspectivă al problemelor poate fi reflectat corect în rezultatele ştiinţei numai dacă gândirea cercetătorului este formată dinamic, adaptiv, mobil, orientată în viitor, în previzibil şi în neprevăzut.

Or, toate acestea se obţin nu prin plan, clauze contractuale, sarcini de serviciu. Ele rezultă (nu imediat, nu direct, nu simplu) din mecanismul relaţiilor între ştiinţă şi societate.

Căile în care acest mecanism poate exercita o influenţă negativă, inhibitoare, involutivă asupra factorului subiectiv în ştiinţă sunt, din păcate, multiple şi subtile. Punerea în faţa ştiinţei a unor probleme izolate, disparate, limitate, preponderent tactice, dezechilibrat cognitive sau creative. Insuficienta valorificare de către societate a rezultatelor ştiinţifice (valorificarea este ea însăşi fază şi parte integrantă a procesului creativ-cognitiv. Cercetătorul ale cărui lucrări nu se valorifică în mod sistematic este, într-o anumită măsură, în postura surdo-mutului, care nu poate vorbi în mod viabil, neauzind). Insuficienta antrenare a ştiinţei în soluţionarea problemelor majore ale societăţii, soluţionarea acestora fără aportul responsabil al ştiinţei.

Stimularea factorului subiectiv, esenţial în ştiinţă şi realizarea unui aport obiectiv substanţial al ştiinţei sunt în funcţie de relaţiile obiective care se stabilesc între ştiinţă şi societate. Ceea ce determină implantarea organică a ştiinţei în societate este foamea obiectivă de ştiinţă a societăţii. Societatea apelează la ştiinţă şi valorifică rezultatele ştiinţei în măsura şi numai în măsura în care legile obiective care o guvernează, care determină mecanismul ei de existenţă, fac din prezenţa aportului ştiinţific o necesitate de esenţă şi nu un adaos de complezenţă.

Baza societăţii noastre, esenţa modului de producţie, este organic interesată în ştiinţă. Dar între proprietatea socialistă asupra mijloacelor de producţie şi ştiinţă relaţiile cauzale nu sunt directe, ci intermediate.

Mijloacele de producţie funcţionează în cadrul unui mecanism tehnic şi economic care este industria[9]*, cu ramurile şi unităţile ei. Faţă de acest mecanism, societatea prezintă un ansamblu de cerinţe, pentru satisfacerea cărora are loc o optimizare, spontană şi deliberată, a întregii activităţi. De exemplu, proporţia între preocupările de perspectivă şi cele imediate ale unei întreprinderi reflectă, în medie statistică pe economia naţională, proporţia care există, obiectiv, independent de întreprindere, între obligaţiile de perspectivă şi cele imediate impuse de către ansamblul economiei, între gradul lor de rigurozitate, detaliere, certitudine, elasticitate, repercutare asupra intereselor materiale şi morale ale colectivităţii respective. Un dezechilibru faţă de o pondere optimă în favoarea obligaţiilor imediate restrânge interesul pentru ştiinţă şi pentru valorificarea rezultatelor ei, deplasează preocupările ştiinţifice - atât la nivelul beneficiarilor, cât şi la nivelul ştiinţei însăşi - din zona problemelor centrale, majore, cheie spre aspectele laterale, neesenţiale, secundare (pentru care, cu sau fără ştiinţă, aparent tot există soluţii). Dimpotrivă, un eventual dezechilibru în sens invers - nu este cazul - nu numai că ar submina existenţa curentă, dar ar lipsi însăşi ştiinţa de orientarea şi confirmarea, de viabilitatea pe care o conferă practica. Cele afirmate sunt pe deplin valabile şi pentru sfera ştiinţelor sociale şi a beneficiarilor săi.

Se ajunge astfel la relaţia obiectiv-subiectiv nu numai în interiorul ştiinţei, ci şi în afara ei, în sfera beneficiarilor. Apelarea la ştiinţă într-un caz particular, sprijinirea şi urmărirea efectuării unei cercetări şi valorificarea ei deplină sunt în mare măsură dependente de orientarea subiectivă, de nivelul de pregătire şi de înţelegere a problemelor de către o persoană sau un ansamblu de persoane răspunzătoare la nivel de beneficiar, precum şi de experienţe anterioare (pozitive sau negative) de apelare la ştiinţă. Are loc o exercitare a libertăţii de manifestare a subiectivului. Dar, pe de o parte, fiecare subiect îşi formează opiniile personale sub influenţa unor factori obiectivi, a responsabilităţilor care îi revin, iar pe de altă parte el acţionează, pentru a îndeplini tocmai responsabilităţile obiective care îi revin, adesea independent de eventuale opinii subiective contrare. Totodată, la nivel social, rezultanta comportamentului ansamblului subiecţilor are caracter de obiectivitate, reflectând, ca medie statistică, influenţele sistematice, formative şi operative, care se exercită asupra ansamblului membrilor colectivităţii.

De aceea, trebuie ca mecanismul de planificare, organizare şi desfăşurare a activităţii sociale să genereze în mod intrinsec necesitatea ca fiecare membru al societăţii să apeleze la ştiinţă pentru soluţionarea propriilor probleme, pentru îndeplinirea propriilor atribuţii.

Pentru aceasta, mecanismul social trebuie să satisfacă anumite condiţii.

În primul rând, este necesară o reflectare obiectivă ameliorată la nivelul fiecărei porţiuni constitutive a mecanismului (de exemplu la nivelul microeconomic) a ponderilor, preocupărilor, atribuţiilor, responsabilităţilor existente la nivelul societăţii în ansamblu (de exemplu la nivelul macroeconomic) în ceea ce priveşte:

          dezvoltarea, perspectiva;

          calitatea (nivelul şi calitatea produselor şi serviciilor, rezultatele de fond ale activităţii politice, ideologice, ştiinţifice, cultural-artistice etc.);

          eficienţa (în sensul cel mai general, al comensurării importanţei rezultatelor şi eforturilor; global şi defalcat pe fiecare acţiune întreprinsă şi activitate depusă);

          gradul de colaborare operaţională a verigilor sistemului social-economic, pe verticală şi orizontală;

          raportul obiective/mijloace.

            (Prezentarea nu este exhaustivă).

În al doilea rând, cele enumerate trebuie să poată forma, în măsură sporită, un sistem şi nu o sumă[10].

În al treilea rând, fiecare nivel trebuie să fie pus în situaţia de a-şi optimiza în mod autonom ansamblul activităţii, satisfacerea planificată a cerinţelor societăţii realizându-se prin concordanţa criteriilor de optimizare[11].

În fond, este vorba de a realiza în mod intrinsec o reflectare ameliorată la fiecare nivel a intereselor complexe ale societăţii socialiste, ale întregului popor. Acesta constituie factorul obiectiv fundamental care determină, prin intermediul masei factorilor subiectivi, atitudinea de fapt a societăţii faţă de ştiinţă, gradul şi modul de utilizare a acestei forţe de producţie de către societate, în folosul său.

Desigur, cele arătate constituie condiţii, nu soluţii. Dar orice soluţie care va satisface aceste condiţii va rezolva totodată implicit problema eficienţei sociale a ştiinţei, deoarece în epoca revoluţiei ştiinţifico-tehnice ştiinţa este forţa de producţie care asigură societăţii dezvoltarea de perspectivă, calitatea, eficienţa, funcţionarea sistemică, ierarhizarea şi concordanţa obiectivelor şi mijloacelor. Dimpotrivă, orice soluţie de mărire a eficienţei sociale a ştiinţei, exterioară sferei prezentate, se plasează - ipso facto - în postura de apendice, iar aportul unui apendice este binecunoscut, cel puţin din experienţa medicală[12].

 

 

5.         Ştiinţa şi activitatea operativă

 

Intervenţia ştiinţei în activitatea operativă - înţelegând prin aceasta şi activitatea productivă în industrie sau agricultură, şi activitatea curentă de conducere, organizare şi planificare, şi activitatea politică, şi tehnica, şi alte sfere - are esenţialmente un caracter de creştere, de noutate şi progres.

Tot ce reprezintă noutate şi progres provine din ştiinţă? Nu, de departe nu. Edison a fost un mare inventator, dar nu a făcut ştiinţă. Nenumărate invenţii şi produse noi au un suport ştiinţific istoric, dar ele însele nu provin dintr-o activitate ştiinţifică, ci direct din practică. Măsuri înnoitoare izvorâte din experienţa practică apar mereu în domeniul politic, în baza suportului ştiinţific al teoriei marxist-leniniste, fără ca de fiecare dată să fie obligatoriu prezent un progres ştiinţific în domeniul respectiv. Dimpotrivă, se poate afirma răspicat că principalele schimbări, înnoiri, progrese sin societatea socialistă sunt opera directă a activităţii politice şi rar a sferei denumite ştiinţe sociale; recapitularea istoriei ultimelor decenii, ca şi a ultimilor ani, este suficientă pentru admiterea afirmaţiei făcute. Evident, nu este vorba de un reproş adresat numai ştiinţelor sociale.

De fapt, ca şi în multe alte lucruri care se petrec în viaţă, între ştiinţă şi activitatea operativă există o continuitate dialectică, o gamă întreagă de nuanţe intermediare, de trecere (după cum în unele domenii la fiecare din extremele dihotomiei considerate se întâlnesc, cel puţin izolat, cel puţin parţial, cel puţin sporadic, şi elemente definitorii pentru cealaltă extremă). Această continuitate de gradaţii este amplu instituţionalizată în domeniul tehnicii: cercetare fundamentală, aplicativă, dezvoltare, proiectare, activitate de concepţie a unităţilor productive, activitate tehnică în producţie, activitate productivă. Şi cine a lucrat mult în cercetare sau industrie ştie câte variante şi nuanţe există, din punct de vedere al dozei de ştiinţă-tehnică, în conţinutul concret local al acestor categorii. Nu mai puţin nuanţată, chiar dacă delimitată organizatoric în mai puţine niveluri, este trecerea în domeniul ştiinţe sociale - politică; totodată, aci întrepătrunderile între extreme sunt mai directe şi mai frecvente.

Fără a pierde din vedere această continuitate şi incluziunile reciproce, ele vor fi în continuare intenţionat omise, pentru a facilita examinarea unor aspecte ale relaţiilor dintre ştiinţă şi activitatea operativă. În acelaşi scop, urmează o scurtă subliniere (poate, îngroşată) a unor deosebiri între cele două genuri de activitate umană.

a) Activitatea operativă este obligată să se desfăşoare în timp real, nu i se admit întârzieri mari faţă de desfăşurarea evenimentelor care îi revin în competenţă. Activitatea ştiinţifică are un circuit închis peste timp: pe baza prezentului şi a trecutului (şi, prin prognoză, a viitorului) este orientată în special spre pregătirea viitorului.

b) Activitatea operativă este obligată la exhaustivitate; în mod, desigur, selectiv pe trepte ierarhice, ea trebuie să acopere - şi să rezolve - totalitatea problemelor care apar. În ştiinţă, selecţia este absolută: sunt probleme de care ştiinţa se ocupă şi probleme de care ştiinţa nu se ocupă, fie nefiind necesar (probleme de rutină), fie nefiind posibil (insuficienţa forţelor şi mijloacelor ştiinţifice totale de care dispune societatea), fie nefiind raţional (eficienţă scontată scăzută a efortului ştiinţific); de fapt, au loc combinaţii ponderate ale acestor factori.

c) Ca o consecinţă din a) şi b), activitatea operativă este limitată, în ceea ce priveşte recepţionarea şi prelucrarea informaţiei, la posibilităţile umane, la posibilităţile unui aparat uman, ale tehnicii rutiniere de calcul, ale tehnicilor de masă de uz curent, toate acestea - în răgazul oferit de condiţia de timp real. În mod inevitabil, se instaurează o anumită zonă de constanţă a produsului suprafaţă x profunzime (sau cel puţin complexitate x detaliere).

d) În stadiul actual, activitatea operativă curentă este sistematizată în general pe două filiere majore relativ rigide: de linie, globală şi despecializată, şi de stat major, segmentată specializat. Excepţiile au caracter ocazional în timp şi/sau spaţiu. Dimpotrivă, în funcţie de scop, necesităţi şi problemă, activitatea ştiinţifică poate cuprinde în obiectiv o structură funcţională sau fenomenologică de orice configuraţie şi poziţie, poate secţiona realitatea la orice nivel şi în orice direcţie, la orice complexitate şi cu orice detaliere, inclusiv atunci (mai ales atunci!) când posibilităţile corespunzătoare ale activităţii operative (v. pct. c) sunt depăşite (desigur, dimensionând şi organizând în mod corespunzător efortul depus). De altfel, una dintre tendinţele majore şi generale ale dezvoltării contemporane a ştiinţei constă tocmai în adaptarea ei calitativă la specificul soluţionării problemelor de mare complexitate.

e) Activitatea operativă caută soluţionări viabile; ştiinţa are menirea de a determina optimul. Activitatea operativă este obligată la decizie în orice împrejurare (amânarea sau neadoptarea unei decizii fiind de fapt tot decizii); ştiinţa are în principiu dreptul şi obligaţia de a se pronunţa numai în mod fundamentat. Deciziile în activitatea operativă pot avea numai un suport sau un caracter calitativ; ştiinţa se bazează în mod obligatoriu pe cantitate. Activitatea operativă este preponderent creativă, dar amploarea şi gradul de noutate al creativităţii sale sunt obiectiv limitate de insuficienţa profunzimii laturii cognitive; din punct de vedere operativ, multiplicarea cantitativă sau variantele rezultate prin logică algoritmizată sunt creaţie; rolul ştiinţei constă în noutatea calitativă (absolută, sau relativă la anumite condiţii locale sau temporale), fie creativă, fie cognitivă (iar în fondul intim, în mod conjugat creativ-cognitivă în orice caz). Activitatea operativă are de-a face în special cu fenomenele (în sensul filozofic al cuvântului); ştiinţa lucrează la nivelul esenţei, al conexiunilor cauzale interne sferei abordate spre soluţionare. În activitatea operativă, subiectivul (intuiţia, experienţa, aptitudinile etc.) poate constitui instrumentul principal de soluţionare; în ştiinţă, subiectivul este în mod obligatoriu numai un mijloc (de importanţă cheie, dar totuşi numai mijloc) pentru a ajunge eficient la legile şi datele obiective şi pentru euristica bazată pe acestea.

Din enumerarea făcută (şi care ar mai putea continua...) rezultă evident caracterul complementar al activităţii operative şi al celei ştiinţifice, ca şi limitările fiecăreia în parte, dacă nu se sprijină suficient pe cealaltă.

 

Societatea este interesată în eficienţa ştiinţei. Dar, constatând insuficienţa cronică (strategică) a acestei eficienţe, este necesar ca în vederea remedierii situaţiei să se acţioneze ţinând seama de specificitatea eficienţei ştiinţei, a activităţii ştiinţifice şi a conexiunii ştiinţă-societate. Este o problemă, credem, încă deschisă în faţa ştiinţei însăşi şi în primul rând în faţa ştiin


 

[1]* Acest studiu are o istorie care merită să fie consemnată şi cunoscută. Într-un număr din 1972 al revistei Viitorul Social,  Valter Roman a publicat un studiu, „Ştiinţa şi Puterea”, a cărui esenţă era: rolul ştiinţei este să aprofundeze detaliile. Nefiind de acord cu această concepţie, am scris studiul de faţă, a cărui esenţă este: ştiinţa are treabă şi cu complexitatea, cu sistemele, cu strategiile. Am trimis originalul la redacţia Viitorului Social şi am cerut o audienţă profesorului Valter Roman, directorul fostei Edituri Politice. I-am înmânat o copie, spunându-i că articolul constituie o anumită replică la studiul d-sale publicat anul trecut. Ei bine – veritabil exemplu de caracter şi probitate profesională, Valter Roman nu numai că nu a intervenit la Viitorul Social pentru a bloca apariţia studiului meu, dar l-a introdus şi într-un volum din prestigioasa colecţie „Idei contemporane”, pe care tocmai îl avea în pregătire la Editura Politică (aşa se face că a apărut simultan în două locuri!).  Şi studiul de faţă a rămas acolo şi atunci când, peste câţiva ani, volumul a fost tradus în limba rusă şi editat la editura Progress din Moscova (editura specializată în traduceri din domeniul ştiinţelor sociale).

[2] Valter Roman, Revoluţii în ştiinţă şi tehnică, în Ştiinţa - forţă de producţie, Bucureşti, Ed. politică, 1964, p. 95-97.

[3] Întreaga lucrare de faţă nu constituie o sinteză a problemei specificate în titlu ci, dimpotrivă, o succesiune de nuanţări şi dezvoltări în unele zone ale problemei, aflate încă în proces de cristalizare.

[4] Valter Roman, Eseuri despre revoluţia ştiinţifică şi tehnică, Bucureşti, Ed. politică, 1970; Valter Roman, Ştiinţa şi puterea, în "Viitorul social", nr. 1, 1972, p. 22, 36. Unele aspecte particulare, în lucrările: Aneta Busuioc, Momentul teoretic în conducerea vieţii sociale, "Revista de filozofie", 18, nr. 3, 1971, p. 229-233; M. Coşea, Factorul ştiinţă în organizarea societăţii socialiste multilateral dezvoltate, "Probleme economice", nr. 10, 1971, p. 15-21; Călina Mare, Corelaţia dintre ştiinţă şi ideologie, "Lupta de clasă", nr. 11, 1971, p. 37-47; Ştiinţa conducerii societăţii. Studii, Bucureşti, Ed. politică, 1971, etc.

[5]* Întâmplător – sub două aspecte: întâmplător la nivel macro, dar determinat la nivelul cercetătorului, care caută ceva, ştiut şi urmărit de el; întâmplător şi la nivelul cercetătorului, care caută ceva (sau pur şi simplu experimentează într-un domeniu) şi găseşte cu totul altceva, un efect sau o soluţie la care nici nu se gândea.  (Sugerat de Dr. Judith Ardeleanu).

[6] Se precizează, pentru univocitate, că în textul de faţă prin diferenţierea tactică-strategie se au în vedere raporturile parte-global (de exemplu micro-macroeconomic), imediat-perspectivă în timp, mijloace-obiective; că nu se omite caracterul relativ al acestor raporturi (de exemplu o problemă care este strategică pentru o disciplină ştiinţifică poate avea caracter tactic pentru ansamblul ştiinţei); chiar într-o conexiune dată există de regulă o continuitate, o înlănţuire de aspecte care fac ca între extremele în discuţie să existe o trecere progresivă şi nu o prăpastie.

[7] Se consideră cunoaşterea şi creaţia nu numai ca funcţiuni ale ştiinţei, ci şi ca momente interne, funcţional conjugate şi condiţionate reciproc în procesul intim al cercetării ştiinţifice.

În textul de faţă, cuvântul "cognitiv" are sensul epistemologic uzual; noţiunii "creativ" i se atribuie un sens larg, corespunzător activităţii conştiente de concepere a unor realizări şi transformări pe plan teoretic sau practic, cu condiţia unei doze nenule de noutate în conţinut sau/şi în condiţiile acţiunii.

[8] Prof. Const. Vlad, în lucrarea Democraţie, creaţie şi acţiune socială, "Viitorul social", nr. 1, 1972, p. 38, arată că determinarea unei evoluţii nefavorabile a contradicţiilor neantagoniste care se generează în socialism "ţine în principal de factorul subiectiv, politic, care nu acţionează la vreme pentru depistarea neajunsurilor, ... pentru punerea în valoare a potenţelor societăţii de a învinge greutăţile care apar, de a împiedica degenerarea contradicţiilor în conflicte sociale". Întru totul de acord cu această teză în conexiunea specificată, este de menţionat că influenţa contradicţiilor care acţionează în societate la nivelul, de exemplu, al unei activităţi de cercetare sau de valorificare, care nu are competenţa ştiinţifică de specialitate sau/şi puterea soluţionării lor, reprezintă un factor obiectiv.

[9]* Afirmaţia este valabilă şi pentru alte ramuri – transporturi, construcţii, alte infrastructuri, multe ramuri din sfera serviciilor.  Pot interveni, însă, particularităţi.

[10] Un exemplu de explicitare a acestei cerinţe este dat în articolul nostru: Valoare, preţ şi cointeresare materială pentru introducerea tehnicii noi, în "Probleme economice", nr. 6, 1970, p. 23. "Este necesar ca procesul unitar de introducere a tehnicii noi şi de ridicare a calităţii produselor... să-şi găsească o reflectare nemijlocită în indicatorii economici de bază ai unităţilor productive, ca între sarcinile de plan referitoare la tehnica nouă şi calitate şi sarcinile de plan referitoare la ansamblul activităţii fiecărei întreprinderi să existe o întrepătrundere indisolubilă şi o concordanţă deplină" [9].

[11] "Cu toate că pare paradoxal acest enunţ, numai lucrurile care sunt autonome pot să fie conduse", arată prof. Mircea Maliţa în Aurul cenuşiu, Cluj, Ed. Dacia, 1971, p. 90; v. şi Haralambie Ene, Teoria reglării sistemelor sociale, Bucureşti, Ed. Academiei, 1972, p. 197-198

[12] În această ordine de idei, sunt principial valabile şi pentru problema analizată tezele articolului Cătălin Zamfir, Metodele de eliminare a proceselor perturbatoare din sistemele activităţilor social-umane, în "Revista de filozofie", 16, nr. 7, 1969, p. 809-819.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca