Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

72 Despre legitimitatea statului de a cheltui mult pentru a obţine puţin (2004)

 

Ziua economică, 24.02.2004

 

 „Asistăm… la punerea în discuţie a legitimităţii acţiunii statului de redistribuire a veniturilor la nivelul societăţii. Pentru mine a fost decepţionantă dezbaterea publică despre impozite – spre exemplu. Progresivitatea impozitelor este un instrument de redistribuire şi un mecanism al solidarităţii sociale, aplicat consecvent în toate ţările dezvoltate – europene, dar chiar şi în Statele Unite.

Presiunea în favoarea micşorării continue a unor categorii de impozite, care-i favorizează pe cei bogaţi, pune în discuţie una dintre cele mai importante funcţii ale statului modern, aceea de organizator al coeziunii sociale şi de garant al coeziunii naţionale.

Citatul este din discursul domnului Ion Iliescu, preşedintele României, cu prilejul primirii titlului de "Doctor Honoris Causa" al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti, la 26 ianuarie 2004, în forma în care acest discurs a fost accesibil pe INTERNET. Sublinierea este din original.

Deoarece în aceste pagini („Ziua economică” din 30 septembrie 2003) a existat titlul „Cota unică – o măsură curajoasă şi oportună”, ne considerăm îndreptăţiţi şi, în acelaşi timp, obligaţi la unele explicaţii suplimentare.

Am sprijinit din prima clipă iniţiativa Ministerului Finanţelor Publice privind renunţarea la calculul venitului global, din cauza costurilor imense ale operaţiunilor de stabilire a veniturilor globale. Cu oamenii care muncesc la birocraţia respectivă şi cu hârtia care se consumă, spre a nu mai vorbi despre timpul pierdut şi stresul contribuabililor înşişi, am apreciat că, în economia naţională, s-ar putea realiza produse şi servicii de mai mare folos pentru cetăţeni. Nu am discutat, în acest context, despre cotele de impozitare, ci numai despre comparaţia între impozitul zis „global” şi  impozitul reţinut „la sursă”. Observăm că problema are trei componente: prima – impozitarea venitului global sau impozitare la sursă (la plătitorul fiecărui venit); a doua – impozit progresiv (cu cote mai mari pentru venituri mai mari) sau impozit în cotă unică; a treia – cât de mult să fie impozitate veniturile considerate „mari”  (începând de la ce venit şi cu ce cotă de impozitare). Evident, impozitul pe venitul global are sens numai în cazul impozitului progresiv, dar se poate imagina (şi a existat şi la noi, mulţi ani) impozit progresiv prelevat la sursă (adică impozit progresiv numai la nivelul fiecărui venit individual, neînsumat pe diversele surse de venituri ale fiecărui încasator de venituri).

 Poate fi utilă o mică inventariere a sferei contribuabililor la care impozitele s-ar reduce în cazul renunţării la calculul venitului global. Care sunt categoriile sociale avantajate de prelevarea impozitelor numai la sursă, eventual – în cotă unică de impozitare? Şi să ne referim la cei la care veniturile obţinute de la diferite surse prezintă o pondere semnificativă; în caz contrar (contribuabilii care au o singură sursă principală a veniturilor lor, iar veniturile din alte surse sunt mici), cheltuirea unor mari resurse sociale pentru  impozitarea venitului global este, credem, evident nejustificată.

Sunt în cauză, pentru menţinerea impozitării venitului global: Proprietarii de afaceri profitabile (dacă au mai multe). Deţinătorii de titluri pe piaţa de capital. Intelectualii de profesiuni liberale (în frunte cu cei care lucrează direct cu mulţi clienţi diferiţi, de exemplu avocaţii). Sportivii (numai anumite categorii din veniturile acestora). Meseriaşii. Proprietarii imobiliari care încasează chirii. Proprietarii de terenuri agricole, care obţin arendă sau alte venituri. Proprietarii  de diverse utilaje, instalaţii, care obţin venituri din exploatarea acestora. Prestatorii pe bază de comision (numai dacă lucrează pentru mai multe firme, ceea ce de regulă angajatorii nu admit).

Sunt, fără îndoială, categorii cu populaţii numeroase şi cu venituri substanţiale, a căror impozitare progresivă la venitul global ar putea aduce la buget venituri suplimentare importante şi ar contribui la reducerea disparităţilor sociale. Dar aceasta – numai aparent şi numai într-o măsură limitată. Să explicăm de ce.

În primul rând, marile discrepanţe sociale sunt între cei ce trăiesc din venituri licite şi cei ce trăiesc din corupţie, furt (inclusiv privatizări abuzive, frauduloase), trafic de influenţă, contrabandă şi alte venituri ilicite, care oricum nu se declară la calculul venitului global. Marile averi care sfidează bunul simţ al românului trudit s-au făcut nu din neimpozitarea sau insuficienta impozitare a unor venituri licite mari, ci din veniturile frauduloase,  care oricum nu au nimic de a face cu rafinamentele sistemului de impozitare.

În al doilea rând, mari discrepanţe sociale mai sunt şi între cei care declară veniturile, pe de o parte, şi evazioniştii fiscali, pe de altă parte, iar un impozit global progresiv excesiv nu ar face decât să crească ponderea evaziunii fiscale, a economiei subterane, la rest de condiţii date.

În al treilea rând, în mod surprinzător, eficacitatea globalizării veniturilor scade, chiar până la zero, tocmai la mulţi dintre contribuabilii cu venituri foarte mari. Acest lucru se explică prin faptul că se depăşeşte pragul cu cota maximă de impozitare încă de la veniturile individuale, calculate pe fiecare sursă de venit în parte, astfel încât însumarea veniturilor nu mai conduce la trecerea contribuabilului respectiv într-o tranşă de impozitare cu cotă superioară.

În al patrulea rând, nu trebuie uitate procesele de reglare care au loc într-o economie liberă: presupunând că toate veniturile efectiv realizate sunt licite şi se declară, deţinătorii de diferite surse de venituri îşi reorientează investiţiile de capital, proprietăţile, activităţile etc. în direcţia optimizării venitului lor global net, adică îşi mută – cel puţin parţial – bani de la activităţi / investiţii cu impozite mari spre altele cu impozite mai mici; la limită, de exemplu, pur şi simplu nu mai extind volumul activităţii firmelor lor dacă venitul suplimentar net pentru efortul suplimentar pe care trebuie să îl depună este ras de o impozitare globală excesivă. La fel, mulţi intelectuali de specialităţi bine plătite în străinătate (de exemplu, artişti, dar nu numai), sportivi ş.a., îşi fac cariera peste hotare şi degeaba socoteşte cineva cât ar putea ei aduce impozite globale la bugetul României, sau cu cât s-ar reduce disparităţile sociale faţă de muncitorii din ramurile cu salarii mici, dacă veniturile mari respective ar fi mai copios impozitate.

În al cincilea rând, specialiştii de înaltă calificare şi preţuire pe piaţa muncii îşi negociază veniturile nete, şi o impozitare progresivă excesivă, inclusiv prin globalizare, nu ar face decât să crească povara fiscală a angajatorilor, pentru a acoperi salariile brute sporite, cu consecinţele negative corespunzătoare asupra atragerii şi investirii de capital şi asupra creierii de locuri de muncă. Ca alternativă, şi specialiştii de înaltă calificare şi preţuire s-ar aranja să lucreze, în mai mare măsură sau total, în străinătate, cu consecinţele inevitabile asupra competitivităţii produselor / serviciilor româneşti, precum şi asupra bugetului de stat şi asupra veniturilor populaţiei.

În fine, o eventuală impozitare sporită – prin globalizarea veniturilor şi prin urmărirea mai strânsă a înregistrării contabile a veniturilor lor reale – aplicată meseriaşilor, avocaţilor şi altor categorii care prestează servicii în principal pentru populaţie, inclusiv  proprietarilor care dau cu chirie locuinţe sau utilaje, ar fi, din punctul de vedere al echilibrului social, o mutare de bani dintr-un buzunar într-altul, deoarece contribuabilii în cauză  şi-ar compensa impozitele sporite pe care le au de plătit prin creşteri ale tarifelor, chiriilor etc. percepute, în general, tot de la populaţie.
 

Deci, impozitarea progresivă excesivă a venitului global constituie o soluţie iluzorie (cel puţin – parţial iluzorie) la problema disparităţilor sociale, eventual – o soluţie pe termen scurt, valabilă până se dumiresc contribuabilii şi au loc procesele de reglare şi redistribuire pe care le-am exemplificat, cu consecinţe negative certe asupra creşterii reale şi durabile a atractivităţii şi a  competitivităţii economiei României. La aceste considerente trebuie adăugate costurile considerabile ale gestionării veniturilor globale, problema de la care am pornit.

Chiar şi în absenţa globalizării, cota unică de impozitare simplifică întrucâtva gestiunea salariilor şi a impozitelor la nivelul întreprinderilor (o cotă aplicată la fondul total de salarii, nu calcul individual al impozitului la venitul fiecărui salariat în parte); desigur, avantajul obţinut este mai limitat şi nu se compară cu economisirea marii harababuri din cazul gestionării veniturilor globale; este de pus în balanţă cu efectul social al menţinerii cotei diferenţiate de impozitare a veniturilor individuale. Să mai amintim, în context, soluţia interesantă, ca substitut puţin costisitor al globalizării, care a fost cu bine utilizată la noi pe la începutul anilor ’90, cu impozitele pe salarii majorate cu 20% în afara funcţiei de bază.

Este adevărat, trecerea de la actualul sistem de impozitare la cota unică nu a fost suficient aprofundată, la momentul când problema cotei unice a fost pusă pe tapet. Conform soluţiei din acel moment, cei cu salarii mari s-ar fi pomenit cu venituri nete suplimentare nejustificate, iar cei cu salarii mici – cu pierderi potenţiale, compensate prin nişte nesigure deduceri temporare. A apărut o justificată iritare şi chiar adversitate, atât din partea sindicatelor, cât şi la nivelul Preşedintelui. În aceste pagini a fost, însă, imediat propusă o soluţie simplă, care elimina aceste dezavantaje, păstrând, pentru toţi contribuabilii, într-un mod simplu şi intrinsec, actualele venituri nete neglobalizate (v. „Cheia racordării corecte a cotei unice de impozitare la impozitul progresiv”, Ziua economică, 7 octombrie 2003).

Era, însă, prea târziu: decizia de respingere a cotei unice fusese deja luată. Pentru această etapă de analiză, sperăm.

Poate că un compromis între variantele disputate  – impozit progresiv neglobalizat – ar reprezenta o soluţie  optimă pentru actualele condiţii economice, politice şi sociale din ţara noastră.


 


 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca