Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

21 Economia: abordare multidisciplinară (1990)

 

Tribuna economică, nr. 9, 1990

 

Se vorbeşte şi se scrie mult în aceste zile, cu îndreptăţire, despre renaşterea rolului economiştilor, despre dobândirea de către economişti a unui statut activ, creator, de concepere, promovare şi utilizare eficientă a unor noi instrumente şi metode în practica economică, de analiză, aprofundare şi influenţare în deplină cunoştinţă de cauză a proceselor economice.

În resurecţia lor, vital necesară, ştiinţa şi practica economică românească urmează, desigur, să-şi reconsidere conceptele, concepţiile, modul de existenţă şi de acţiune proprii, specifice, interne. În acelaşi timp,  însă, în epoca noastră, caracterizată prin sistemicitate, interdisciplinaritate şi - de ce nu? - pluralism, problemele economiei vor fi soluţionate în cooperare şi, adesea, în joncţiune cu cele cu caracter social, ecologic şi (cel din urmă, dar nu ultimul ca importanţă) tehnologic.

Rândurile de faţă îşi propun să treacă în revistă exemple de probleme de interes major ale dezvoltării economiei noastre, caracterizate printr-un impact profund economico-tehnologic.

 

1. Dacă s-ar întocmi un top al absurdităţilor prin care incultura dictaturii a dezagregat eficienţa şi speranţele de progres ale industriei noastre, alături de giganţii pentru prelucrarea unor materii prime sărace sau secătuite ar trebui să stea, probabil, autarhia, tendinţa de a produce în România tot şi toate câte se produc în lume. Dictatorii nu au fost capabili să înţeleagă ce înseamnă în fond specializare şi cooperare în producţie, diviziune internaţională a muncii, serie (volum) de fabricaţie, piaţă de desfacere, condiţii şi căi de asigurare a competitivităţii ş.a.m.d.

Cred că, împreună cu problema asigurării cu resurse şi cu cea a poluării, despre care se scrie mai mult în ultimul timp, problema modului de trecere de la autarhie la specializare este o problemă fundamentală, centrală a restructurării economice şi de felul cum vom concepe şi stăpâni acest proces va depinde în mare măsură ieşirea economiei noastre din starea actuală de criză. Este o problemă economică, dar în acelaşi timp şi tehnică, pentru că prin autarhie s-a diluat sub orice nivel admisibil densitatea de activitate de concepţie pe unitatea de soluţie tehnică necesară. Iar acum, când suntem confruntaţi cu existenţa unei diversificări excesive a producţiei, întrebările care se pun (şi care se vor pune, în mod dinamic, pe parcursul unei întregi etape de redresare şi restructurare a economiei) sunt:

- Ce mai menţinem un timp în producţia proprie, în limita uzurii fizice a instalaţiilor tehnologice şi a uzurii morale progresive a soluţiilor tehnice existente? Cât timp?

- Ce menţinem în producţia proprie pe termen lung, ca direcţie de specializare pe care intenţionăm să ne concentrăm în vederea asigurării treptate a unui nivel întâi acceptabil şi apoi tot mai bun de competitivitate?

Fără îndoială, pentru a răspunde la aceste întrebări sunt necesare deopotrivă (şi în strânsă coeziune) cercetări prospective economice, studii de marketing şi de conjunctură economică, analize de eficienţă economică, dar şi prognoze tehnologice, analize comparate şi evaluări complexe ale variantelor de progres tehnic cunoscute şi ale celor posibile, analize de fezabilitate tehnică, de impact posibil al tipizării, al evoluţiei parametrilor tehnici de calitate etc. Este o sferă în care se impune conjugarea demersului sistemic cu cel analitic, a celui economic cu cel tehnic, ca şi a aplecării atente asupra cunoaşterii realităţilor interne specifice şi a celor actuale şi viitoare de pe plan mondial.

 

2. O a doua problemă cu implicaţii şi conexiuni profunde tehnice şi economice este reprezentată de modul de asigurare a noilor soluţii în filiera cercetare – proiectare (- licenţe) – investiţii – asimilări – producţie – utilizare (a produselor, a instalaţiilor) - dezafectare. Un singur aspect, cu titlu de exemplu, pentru a ilustra caracterul mixt, tehnic şi economic, al problemei: diferite variante de soluţii tehnice sau chiar şi numai diferite variante de dimensionare, de stabilire a valorilor anumitor parametri de funcţionare, pot avea influenţe diferite atât asupra economicităţii în fazele de fabricaţie şi în cele de utilizare (adesea - contradictorii între aceste faze), cât şi asupra posibilităţilor de tipizare, deci asupra seriilor de fabricaţie şi asupra pieţei. Rezultă deci, ca o necesitate obiectivă, abordarea în comun a problemelor de acest gen, abordare prin care economiştii să fie implicaţi direct, alături de ingineri, în procesele de creaţie tehnică. Să nu uităm că, dacă parametrii economici depind de activitatea laboratoarelor de cercetare tehnică, creaţiile acestora trebuie neapărat să se verifice prin rezultate economice.

 

3. O a treia problemă complexă este cea a mecanismului economic aferent promovării, în condiţiile concrete ale ţării noastre, a unor investiţii raţionale şi eficiente, a progresului tehnic, a calităţii în întreaga activitate desfăşurată. Elaborarea şi utilizarea stimulentelor economice colective şi individuale (şi, după caz, a penalizărilor aferente), a celor explicite şi directe, dar şi ţinând seama de influenţele indirecte pe care diferite reglementări cu caracter economic le pot exercita asupra progresului tehnic şi asupra calităţii, presupun o atentă şi aprofundată cunoaştere a proceselor de generare şi implementare a tehnicii noi în specificul diferitelor ramuri şi subramuri, de condiţionare şi asigurare a calităţii.

Reciproc, în proiectarea dezvoltării economice este necesar să fie cunoscute direcţiile de progres tehnic expectate şi preconizate, modalităţile şi factorii tehnici şi economici ce condiţionează generarea lor, penetrarea (proliferarea), precum şi impactul lor - atât tehnic (de exemplu, subproduse necesare, dezvoltări conexe etc.), cât şi, evident, economic.

 

4. În fine (fără a epuiza problematica), se poate aminti tot ceea ce este legat de balanţele materiale, energetice, financiare (inclusiv valutare) naţionale, în care calculele situaţiei actuale şi cu atât mai mult cele privind evoluţiile viitoare sunt indisolubil legate de condiţionările introduse de filierele tehnologice de prelucrare, asamblare, agregare etc., de mutaţiile pe care progresul tehnic este de natură să le imprime, pe plan intern şi internaţional.

Înainte de a încheia, se cuvine să fie menţionată, în aceeaşi ordine de idei, participarea multidisciplinară pentru abordarea problemelor economice înseşi. Economia matematică antrenează în câmpul de acţiune al economiei pe matematicieni, care adesea depăşesc sfera pur matematică, implicându-se în teoria economică. Ingineria sistemelor antrenează în sfera economiei pe ingineri, care aduc cu ei o serie de concepte şi metode născute în tehnică. Prin intermediul ciberneticii, economia beneficiază de contribuţii din sfera biologiei ş.a.m.d.

Aşadar, păstrându-şi specificul profesional propriu, fiecare componentă a intelectualităţii economice şi tehnice îşi poate aduce o contribuţie de nivel la redresarea şi la reconstrucţia economiei noastre numai dacă acţionează în calitate de parte a unui întreg, cu conştiinţa responsabilităţii atât pentru îndeplinirea propriei misiuni, cât şi pentru cooperarea interdisciplinară, urmărind soluţionarea problemelor care ne stau în faţă printr-o abordare în întreaga lor complexitate.

 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca