Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

 

12 Elaborarea unui sistem integrat de cointeresare economică a unităţilor de cercetare-proiectare-producţie în promovarea ştiinţei şi a progresului tehnologic. Incidenţa mecanismului economico-financiar asupra promovării ştiinţei şi a progresului tehnologic (1978)

 

Raport de cercetare contract 5337 ad.3, iunie 1978, ICEMENERG,

(Extrase) [1]*

……………………………………………………………..

 

Perfecţionare generală a sistemului de cointeresare. Condiţii şi direcţii propuse.

 

Caracterul integrat: a) Să existe o cointeresare economică unitară a centralelor industriale, a unităţilor – fie ele producătoare sau utilizatoare de tehnică nouă, fie ele unităţi industriale sau unităţi ştiinţifice, beneficiare sau executante; a colectivelor şi a persoanelor. b) Cointeresarea să decurgă: cointeresarea unităţilor – din cointeresarea centralelor industriale, cointeresarea colectivelor – din cointeresarea unităţilor, cointeresarea persoanelor – din cointeresarea colectivelor; cointeresarea producătorilor  de tehnică nouă – din cointeresarea utilizatorilor de tehnică nouă.

Caracterul integrat: a) Cointeresarea economică în promovarea ştiinţei şi tehnologiei să fie nu un adaos, facultativ sau nu, la o necointeresare sau anticointeresare generală, ci să decurgă intrinsec din acţiunea ansamblului mecanismului economic; deci, să decurgă intrinsec din planificare, finanţare, contracte, retribuire etc. b) Interesul pentru ştiinţă să decurgă, să fie derivat din interesul pentru progresul calitativ, în general – pentru respectarea sistemului de interese ale economiei naţionale.

Caracterul de generalitate: Cointeresarea să fie generală, să reflecte măsura în care toţi oamenii muncii au promovat sau nu au promovat progresul calitativ în economie (şi să nu afecteze numai pe cei care au lucrat direct în acţiuni de cercetare şi valorificare, lăsând nepenalizaţi pe cei care nu s-au angajat în acţiuni de progres calitativ).

Caracterul echilibrat şi descentralizat: Să se tindă spre echilibrarea raportului cerere – ofertă de ştiinţă. În loc de o mare ofertă de ştiinţă din partea institutelor, compensată de o mare barieră de potenţial în faţa căreia se opreşte valorificarea, este de urmărit ca economia să fie în situaţia de a solicita aportul ştiinţei ca o necesitate esenţială a funcţionării sale……………..

Caracterul endogen: Se pune problema de a deplasa interesul pentru ştiinţă din sfera restricţiilor  şi a obligaţiilor de serviciu, de plan ş.a.m.d., în sfera criteriilor de optimizare a activităţii şi, pe cât posibil, în sfera modelelor de conducere a proceselor. Adică, însuşi modul în care sunt conduse procesele economice să conţină problemele progresului calitativ şi, deci, cele ale recurgerii la ştiinţă şi  nu acestea să formeze obiectul unor restricţii exterioare. Generarea progresului calitativ să vină din interiorul activităţii economice, să fie endogenă.

Includerea riscului: Societatea, beneficiarul, institutul şi cercetătorul, precum şi factorii din organele tutelare şi de control, să fie solidari în faţa riscului cercetătorii. Desigur, nereuşita să nu fie, totuşi, identică, sub raportul cointeresării, cu reuşita.

Caracterul intensiv: a) Sistemul de cointeresare să asigure un echilibru optim între cantitate şi calitate, accentul fiind pus pe stimularea factorilor calitativi, intensivi, ai dezvoltării. b) Cantitatea şi calitatea să fie înţelese la nivelul ansamblului efectelor obţinute în dezvoltarea economico-socială.

Reflectarea unitară a diversităţii economiei şi a ştiinţei…………

Reflectarea politicii privind organizarea şi eficienţa ştiinţei: Sistemul de cointeresare să fie astfel structurat, încât să nu favorizeze lucrările mărunte în dauna celor de amploare, ci, dimpotrivă, să stimuleze concentrarea eforturilor în direcţii prioritare. Eficienţa principală a activităţii de cercetare este cea care se manifestă prin rezultatele obţinute, aplicate în realitatea economico-socială sau în progresul ulterior al cunoaşterii şi creaţiei; faţă de această eficienţă, cea internă procesului de cercetare are un rol secundar şi se poate chiar afla în opoziţie (de exemplu, unele economii în cercetare se pot face pe seama calităţii, având ca efect reducerea eficienţei la aplicare). Prin urmare, cointeresarea să  orienteze în primul rând spre eficienţa rezultatelor  cercetării, inclusiv spre accelerarea aplicării în practică a unor soluţii eficiente[2]*……………………….

Asigurarea climatului stimulativ: În conformitate cu caracterul creativ al activităţii ştiinţifice, cu riscul aferent soluţiilor înnoitoare, cu climatul de emulaţie care trebuie să fie sprijinit, întregul sistem de  cointeresare, atât pentru cercetători, cât şi pentru beneficiari, să nu fie de tip punitiv sau preventiv-punitiv, ca în prezent (reţineri din retribuţie, garanţii, diminuări, penalizări etc.),  ci, în principal, stimulativ (adaosuri în funcţie de importanţa şi calitatea rezultatelor obţinute, alături de diminuări în cazuri de vinovăţie şi de rezultate necorespunzătoare – altele decât cele inerente riscului ştiinţific).

Asigurarea integrării cercetării cu învăţământul: Este util ca sistemul de cointeresare să stimuleze conexiunea învăţământ – cercetare, în ambele sensuri. 

 

…………………………………………………………….

 

Problema cointeresării este de tip cantitativ; gradul de cointeresare este esenţial pentru stabilirea unei măsuri, a unui raport optim între rutină şi inovare. Se impune, deci, dimensionarea optimă a stimulentelor.

Procesul de cointeresare este de tip dinamic: homeostaza pe care o realizează se instalează în timp, existând mai multe tipuri de întârzieri (propagarea informaţiei în economie, propagarea bunurilor materiale şi a resurselor financiare, acumularea de experienţă privind cointeresarea realizată, evoluţia conştiinţei sociale).

Procesul de cointeresare este de tip cibernetic: homeostaza se instalează prin echilibrul unor tendinţe contradictorii, fiind caracterizat în mod esenţial prin prezenţa feed-back-ului.

Procesul de cointeresare este de tip stochastic: homeostaza se instalează prin echilibrul statistic al unei multitudini de realizări aleatorii. Determinările din cadrul sistemului sunt de tip probabilist.

Procesul de cointeresare este de tip sistemic: homeostaza rezultă din interacţiuni şi intercondiţionări a) ale elementelor componente ale mecanismului economic, b) ale elementelor componente ale economiei naţionale, pe verticale şi orizontale, c) ale laturilor sistemului economico-social (politic-economic-tehnic-social-uman-mediu), d) cu influenţe naţional-internaţional (intern-extern).

…………………………………………………………..

 

Din punct de vedere ştiinţific şi practic, problemele la care se referă lucrarea de faţă se pretează a fi sintetizate astfel:

1.                            Dacă poate exista un concept de „adevăr economic”, reprezentând corespondenţa între indicatorii şi modelele economice, după care este condusă, în sensul cel mai larg al acestui cuvânt, economia, pe de o parte, şi realitatea vieţii economice, în toată complexitatea şi fineţea sa, pe de altă parte, atunci promovarea ştiinţei şi a tehnologiei depinde direct de gradul de adevăr economic.

2.                            De la opoziţia „plan sau pârghii”, de la concesia „plan şi pârghii”, la sistemul „plan prin pârghii”.

 

 

………………………………………………………………………………


 

[1]* În 1977-1980, în fostul C.N.Ş,T. a fost iniţiat (de către Ec. Valentin Ţâmpu) un curajos program de economie a cercetării, în cadrul căruia Institutul de Cercetări şi Modernizări Energetice (ICEMENERG) a primit un contract pentru tema cu titlul susmenţionat. O primă documentaţie, întocmită şi difuzată în anchetă, a stârnit reacţie în aparatul Ministerului Energiei Electrice, cerându-se directorului general al institutului central (Dr. ing. Călin Mihăileanu) să retragă lucrarea difuzată. A retras-o numai de la unităţile din subordinea M.E.E., dar, pe proprie răspundere, nu şi de la numeroasele alte instituţii şi foruri la care fusese difuzată. A urmat reacţia Ministerului Finanţelor: cine a admis să se facă o asemenea lucrare? Să se impute! În final, lucrurile au fost muşamalizate astfel: lucrarea (care avea, prin temă, sarcina să propună modificarea legislaţiei, iar documentaţia fazei finale consta dintr-un voluminos teanc de fişe cu modificările propuse la fiecare dintre legi, articol cu articol, inclusiv motivare, implicaţii, conexiuni cu alte măsuri etc.) a fost avizată favorabil, „cu respectarea legislaţiei în vigoare”.

Studiul este voluminos şi din el au fost extrase, pentru prezenta culegere, numai câteva teze şi punctaje.

[2]* Din această cerinţă rezultă implicit şi cea ca sistemul de cointeresare să nu favorizeze lucrările ale căror rezultate prezintă un grad scăzut de noutate, lucrările rutiniere, în dauna celor cu important potenţial de inovare.

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca