Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

80 Ocrotită, garantată, batjocorită (2003)

 

 

La S.C. Electroaparataj S.A., s-a făcut apel la acţionari să-şi ridice dividendele pe anul 1999, în caz contrar dreptul de a le mai ridica fiind prescris, dar, pe anii următori, nu s-au mai repartizat dividende. Nimic. Deloc. „Hotărârea adunării generale”, răspund la întrebările acţionarilor salariaţii biroului de acţionariat, dacă sunt întrebaţi.

Este normal ca la o societate comercială să nu se acorde dividende, în două şi numai două situaţii: dacă societatea nu înregistrează profit, dacă reinvesteşte întregul profit în dezvoltare. Facem şi o remarcă: în condiţiile politicii de privatizare în masă, când milioane de deţinători de cupoane trebuie să perceapă avantajele privatizării, ar fi o cerinţă de orientare politică în favoarea reformei economice să existe un echilibru bine armonizat între ponderea de profit reinvestit şi cea de profit repartizat pentru dividende, nefiind bine să se exagereze în vreuna dintre aceste două direcţii.

După datele publicate pe site-ul INTERNET al firmei producătoare, ca şi după cele din site-ul Ministerului Finanţelor Publice, situaţia de la Electroaparataj nu corespunde defel celor două cazuri menţionate. Cifrele de profit net (după impozitare) au fost, în anul 2000 43,6 miliarde lei, în 2001 52,4 miliarde lei, în 2002 35,2 miliarde lei (din aceste cifre reţinându-se, conform legii, 5% pentru fondul de rezervă). La un număr de aproximativ 131,5 mil. acţiuni (a câte 1000 lei/acţiune), ar fi revenit de ordinul 250 – 380 lei / acţiune, respectiv 25 – 38% faţă de capital, ceea ce este destul de onorabil (abstracţie făcând de profitul reinvestit, dar şi de reevaluările de capital ca urmare a inflaţiei).

Ce s-a întâmplat cu profitul şi cu dividendele cuvenite acţionarilor de la Electroaparataj?

Citim în procesele verbale ale Adunărilor generale ale Acţionarilor, aşa cum sunt ele publicate pe site-ul INTERNET www.electroaparataj.ro (redăm cifrele cu rotunjiri):

În 2001, profit net 52,4 mld, din care – de repartizat 32 mld (cam mare diferenţa, faţă de cei 5% legal de depus la fondul de rezervă, dar procentajul se aplică la profitul brut, deci – inclusiv la impozitul pe profit), din care: pentru premierea salariaţilor 5%, la dispoziţia Directorului General 5%, la dezvoltare 90% (atenţie la remarca de mai sus!). Nu scrie în procesul verbal: dividende pentru acţionari – zero.

În 2002, profit net 35,2 mld, din care – de repartizat 27,5 mld, din care: fond pentru premierea salariaţilor 5%, „la dispoziţia Directorului General, se distribuie pentru merite deosebite” 30%, rest nerepartizat (?!) 43%. Nu scrie în procesul verbal: dividende pentru acţionari –  zero.

Ilegalitate?

Versiunea iniţială a Legii societăţilor comerciale nr. 31/1990 prevedea, la art. 37:

„Dividendele se vor plăti asociaţilor în proporţie cu cota de participare la capitalul social.”

Dar, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 32/1997, aprobată prin Legea nr. 195/1997, s-au adăugat cuvintele: „…dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel”, iar sintagma „în proporţie cu cota de participare la capital social” a fost precizată: „proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat”. Amendarea necesită câteva comentarii.

Întâi, această precizare: „capitalul social VĂRSAT” nu este numai o precizare (justificată; nu este normal să se repartizeze dividende numai pentru posibila declarare a participării la capitalul social, ci cu condiţia vărsării acestei contribuţii). Din păcate, totodată, precizarea poate provoca unele confuzii: cineva binevoitor poate exclude, în baza acestui cuvânt, pe toţi acţionarii proveniţi din privatizarea în masă (deţinătorii şi depunătorii de cupoane) de la participare la beneficii, pe motiv că ei nu au „vărsat” capital (ei şi-au „vărsat” numai cupoanele). Este evident că, chiar dacă nu există prin vreun text de lege precizarea sau interpretarea oficială necesară, întreg spiritul legislaţiei de privatizare a fost ca şi deţinătorii şi depunătorii de cupoane să fie acţionari, fie şi minoritari, dar cu toate drepturile şi prerogativele de acţionari veritabili, egali în drepturi cu ceilalţi acţionari.

Al doilea, sintagma „…dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel”, este pe deplin justificată în texte de lege privitoare la contracte negociate, între părţi cu forţă de negociere comparabilă, ca o expresie a necesarei libertăţi de acţiune în activitatea economică. Dar, în cazul dat, între acţionarii majoritari şi acţionarii minoritari există, în multe societăţi, o permanentă stare de tensiune; părţile nu au nici pe departe forţă de negociere egală sau comparabilă. Probabil că iniţiatorii de bună credinţă ai acestei amendări a Legii au avut în vedere uzanţa ca acţionarii fondatori să beneficieze de mici avantaje în raport cu acţionarii ulteriori. Dar, de aici şi până la excluderea de la dividende a tuturor acţionarilor este cale lungă. (De fapt, este vorba despre excluderea numai a celor minoritari, evident, cei majoritari având „meritele excepţionale” cerute şi putându-şi primi dividendele sub formă de primă din partea Directorului General, pentru aceste realizări).

Nu există publicată lista celor cu realizările excepţionale. Desigur,  nu ne-am aştepta să fie publicate sumele acordate, dat fiind principiul confidenţialităţii, înscris în Legea salarizării, dar nu sunt făcute publice nici măcar criteriile folosite pentru a se aprecia realizările cuiva ca fiind „excepţionale”.

La S.C. Electroaparataj S.A.  (şi, posibil, şi în alte societăţi comerciale), pentru călcarea în picioare a proprietăţii s-a aplicat legea: noile invenţii manageriale (şi profund politice) privind repartizarea profitului la salariaţi şi, în rest, după „merite deosebite”, pe baza aprecierii Directorului general, au fost incluse în Statut, cu votul acţionarilor. Dar ce putere au acţionarii minoritari într-o adunare generală a acţionarilor? 

Să nu punem la îndoială competenţa şi spiritul de răspundere al Directorului General întru repartizarea sumelor „pentru merite deosebite”. Unde este, totuşi, proprietatea, cea ocrotită şi garantată, capitalul, drept factor de producţie, drept criteriu legal pentru repartizarea profitului, pentru constituirea dividendelor?

Poate că, după votarea Constituţiei (deşi nu noua Constituţie este necesară pentru repararea gafei făcute în ordonanţa de urgenţă citată),  se va găsi un for abilitat care să iniţieze şi să asigure promulgarea unei legi sau a unei ordonanţe care să readucă articolul cu pricina din Legea Societăţilor Comerciale la forma sa iniţială. Revenirea la vechea reglementare s-ar cere să intre în vigoare până la epoca adunărilor generale care aprobă bilanţurile pe anul 2003. Se pot face şi concesii: de exemplu, să prevadă că repartizarea dividendelor se face, în volum de 95% proporţional cu capitalul social vărsat în numerar, prin aport fizic sau prin cupoane de privatizare (sau, mai simplu: proporţional cu volumul de capital deţinut prin acţiuni sau părţi sociale), iar restul de 5% - conform altor criterii, stabilite prin statutul societăţii.

Fără supărare – dar ceea ce s-a întâmplat cu repartizarea profitului la Electroaparataj (oare – numai acolo?) ridică încă o dată problema mentalităţilor, a virulenţei vechilor concepte şi modele în gândirea atât de multora din actuala clasă politică, administrativă, managerială, aici – cu referire la rolul proprietăţii şi al capitalului.

 


 

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca