Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

14 Originalitatea îşi are dreptul ei inalienabil la spontaneitate şi implică risc tehnic şi economic. Invenţiile în contextul decalajului economic (1970)

 

Probleme economice, nr. 10, octombrie 1970, pp. 111-114

 

Valorificarea cercetării ştiinţifice şi valorificarea invenţiilor româneşti reprezintă două sfere care se intersectează, dar care în ansamblu sunt net distincte. Fără a insista asupra numeroaselor invenţii care nu izvorăsc dintr-o cercetare, aş dori să subliniez că o forte mare parte a creaţiei tehnico-ştiinţifice româneşti, a activităţii de cercetări din România (aş spune –  covârşitoarea majoritate a lucrărilor de cercetare) nu constituie invenţii. Totodată, numeroase invenţii care rezultă din lucrările de cercetare au un caracter parţial, particular, de multe ori nesemnificativ pentru ansamblul sau pentru esenţa lucrării de cercetare respective. Prin aceasta nu sesizez o anomalie ci, dimpotrivă, doresc să nu se piardă din vedere o stare de fapt normală, legică, în care nu pot şi nu trebuie să intervină modificări radicale.

Într-adevăr, invenţia presupune noutate şi progres tehnic pe plan mondial. Or, după cum se ştie, ponderea majoră în cercetările tehnico-ştiinţifice  din ţara noastră revine însuşirii la noi în ţară a unor procedee şi utilaje principial cunoscute pe plan mondial, dar în condiţiile specifice ale materiilor prime de la noi din ţară, ale structurii şi tehnologiei accesibile în industria noastră, ale necesităţilor corespunzătoare stadiului actual de dezvoltare a economiei noastre. Este evident că o astfel de cercetare de puţine ori poate avea contingenţă cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Şi totuşi este o cercetare esenţialmente necesară, utilă, de neînlocuit. [1]*

Nu trebuie, de asemenea, omis faptul că, în condiţiile etapei actuale a revoluţiei ştiinţifico-tehnice, geneza invenţiilor a căpătat un alt caracter decât, de exemplu, cu jumătate de secol în urmă. Astăzi, marile invenţii necesită nu numai minţi luminate, imaginaţie, inventivitate individuală, ci sunt de regulă rezultatul unor uriaşe investiţii de fonduri, a unor esenţiale concentrări de forţe calificate pe un fond larg, dar convergent.

Totodată, invenţiile de mare eficienţă economică se realizează nu numai prin noi soluţii funcţionale, constructive sau tehnologice, ci reclamă în mod conjugat, de regulă şi noi soluţii funcţionale şi noi tehnologii şi noi materiale, antrenând adesea pentru realizarea lor nu numai specialităţi diferite, dar chiar ramuri industriale diferite. Nu rare ori pentru realizarea lor este necesară crearea, în prealabil, de laboratoare de cercetări cu utilaje specializate[2], care formează ele însele obiectul unor cercetări, reclamând fonduri uriaşe.

Fără îndoială că în condiţiile puternicei baze materiale create în anii socialismului pentru cercetare, în condiţiile mijloacelor financiare importante pe care le afectează statul nostru pentru sprijinirea şi dezvoltarea cercetării, ale concentrării de forţe şi mijloace urmărite de către C.N.C.Ş.[3]* în cadrul programelor prioritare, este posibilă realizarea unor invenţii de mare valoare, cu atât mai mult cu cât tehnica românească are tradiţia unui ridicat spirit inventiv. Dar ponderea acestor situaţii în totalul activităţii noastre de cercetare nu poate fi decât cea care rezultă din considerentele obiective arătate mai înainte. Nu se poate neglija faptul că diversificarea continuă şi accelerată a producţiei industriei noastre, complexitatea problemelor tehnice industriale, reclamă inevitabil o anumită diversitate de preocupări ale cercetării, ceea ce, la potenţialul nostru economic, împiedică adesea concentrările de forţe pe front îngust în cercetare, la amploarea necesară declanşării reacţiei în lanţ a realizării frecvente de invenţii de eficienţă majoră. Pentru exemplificare, aş cita o experienţă anterioară proprie şi anume a conducerii unui laborator de cercetare în domeniul telemecanicii (tehnica supravegherii si comenzii centralizate, de la distanţă, a proceselor de producţie). Timp de 13 ani a fost promovată activ şi insistent o orientare spre soluţii originale şi spre asigurarea unui nivel de concepţie competitiv pe plan mondial. Activitatea a căpătat o anumită recunoaştere în cercurile de specialitate, nu numai interne. Ea a fost, în anumite perioade, încurajată de forurile de conducere tehnică tutelară. Au rezultat şi invenţii. Bogatul bagaj al cercetărilor efectuate şi al investiţiei de inventivitate prestată a rămas însă un bagaj de prototipuri sau de începuturi de fabricaţie necontinuată.

Câteva cauze sintetice ale acestei situaţii, reflectare a considerentelor expuse, şi care nu au pretenţie de generalitate pentru toate întreprinderile şi ramurile industriei noastre, le-aş menţiona ca fiind: soluţiile tehnice avansate, concepute la nivelul structurii şi funcţionării echipamentelor, au fost handicapate de rămânerea în urmă a tehnologiei în domeniul electronicii şi de lipsa unor produse corespunzătoare componente sau conexe, de calitatea scăzută a execuţiei; concepţia funcţională de nivel mondial s-a dovedit uneori insuficient grefată pe tehnicitatea momentului respectiv a utilizatorilor din ţară, pentru care erau acute probleme de eficienţă, siguranţă, calitate, aprovizionare cu piese de schimb, întreţinere etc., nu în toate cazurile la nivel mondial; fixarea unor preturi de vânzare mari au orientat pe beneficiari spre evitarea utilizării echipamentelor elaborate; duratele mari de realizare-asimilare au condus adesea la uzura morală faţă de nivelul mondial chiar din momentul finalizării cercetării.

Aş dori să relev că însăşi problema valorificării invenţiilor, a valorificării în general a cercetării ştiinţifice, în sensul presiunii exercitate de către cercetare asupra industriei, spre a i se prelua rezultatele în scopul aplicării practice, are - după părerea mea - caracterul unei probleme oarecum artificiale, care nu pune accentul pe adevărata problemă a insuficientului interes economic al unor întreprinderi pentru introducerea tehnicii noi, separat de insuficienta preocupare provenită din cauze strict subiective. În mod normal, ar trebui să existe o puternică sete economică a industriei asupra cercetării pentru a-i furniza noutăţi tehnice. Ar trebui chiar să existe, cred, un decalaj între necesităţile stringente ale industriei de introducere a tehnicii noi şi posibilităţile cercetării de a le putea satisface.

 

Rezistenţa faţă de tehnica nouă

Caracterul relaţiilor de producţie în socialism face ca în mod obiectiv, ritmul de introducere a tehnicii noi să poată să fie chiar mai rapid decât în capitalism. Dacă suntem insă confruntaţi cu aspecte de pasivitate şi rezistenţă şi cu termene îndelungate de introducere a noului şi dacă aceste fenomene au uneori[4]* persistenţă, înseamnă că există cauze care determină acest fapt şi care constituie un element de contradicţie faţă de relaţiile de producţie socialiste. Dar contradicţia poate fi soluţionată tocmai datorită acestor relaţii. După cum se ştie, problema de bază o constituie lipsa unei legături intrinseci între indicatorii economici planificaţi şi pe care este axat actualul sistem de cointeresare materială a întreprinderilor, pe de o parte, şi efectele profunde ale introducerii tehnicii noi în producţie, pe de altă parte, caracterul oarecum de apendice extraeconomic, organizatoric al măsurilor prin care în prezent se realizează introducerea tehnicii noi. Cât timp interesele introducerii tehnicii noi nu sunt reflectate organic în sistemul de indicatori economici planificaţi, problema valorificării cercetării ştiinţifice, în accepţiunea ei actuală, rămâne, după opinia mea, nesoluţionată esenţial, iar măsurile pur organizatorice - administrative sau cele axate pe penalizări sau cointeresări individuale, izolate şi ocazionale, nu îşi ating decât în mod palid scopul pozitiv urmărit.

Într-adevăr, invenţia presupune progres şi eficienţă, după cum presupune risc şi imprevizibil. Cointeresarea materială instituită în cercetare, atât prin modul în care sunt reglementate contractele de cercetare, cât şi prin noul sistem de salarizare (cointeresare care este concentrată practic asupra termenelor de realizare a lucrărilor, cu prevederea imputării daunelor provocate prin cercetări nereuşite sau neaplicate), ar putea, după părerea mea, să stimuleze la unii din cercetători tendinţa de a merge spre soluţii sigure, pe căi bătute, tot aşa cum unele din întreprinderi sunt înclinate să prefere adesea, din motive similare, soluţiile sigure şi căile bătute.

Un alt aspect. Invenţia trebuie să prezinte elemente de progres şi, natural, să fie originală. După cum s-a mai discutat în presă, cred că nu este necesar să se pună şi condiţia utilităţii, deoarece, de multe ori, la data înregistrării condiţia de unitate poate bloca brevetarea unor idei valoroase a căror utilitate rezultă abia mai târziu. Dar chiar dacă se pune sau nu condiţia utilităţii, aceasta nu este egală cu eficienţa, tot aşa după cum şi medalierea la expoziţii internaţionale de invenţii, pentru originalitate, inventivitate, nu înseamnă obligatoriu eficienţă, fie în mod absolut, fie în mod relativ - cu referire la anumite condiţii industriale date.

Se ştie că orice produs, pentru o anumită utilizare, trebuie să satisfacă, în afară de calităţile care decurg din elementele de originalitate, şi o serie de caracteristici tehnice subsidiare, secundare – dar obligatorii. Aceste caracteristici pot să nu fie satisfăcute principial de către noua soluţie, sau de către execuţia şi materializarea concretă a noii soluţii brevetate şi eventual chiar medaliate. În astfel de situaţii, valorificarea nu este justificată, dimpotrivă se produce uneori următorul fenomen: o soluţie tehnică, brevetată sau nebrevetată, este considerată valorificată în cazul unei aplicări la un nivel minim, unicat sau cu totul izolat. Un motiv în plus pentru a putea considera formală soluţionarea problemei prin bifarea valorificat - nevalorificat a noilor idei.

Problema experimentării şi aplicării invenţiilor cred că nu poate fi privită ca un proces în două etape, între care să existe un gol: întâi se face invenţia, apoi se face valorificarea. O valorificare imediată, treptată, din mers, are consecinţe directe asupra viabilităţii invenţiei însăşi, permiţând inventatorului să constate de la primele aplicaţii deficienţele mai profunde sau superficiale, ale realizării sale, permiţându-i prin aceasta să-şi aducă lucrarea la un nivel de eficienţă maximă. În acest sens pledează o invenţie despre care s-a scris destul de mult până acum şi anume Releul multiprot[5]*, brevetat, medaliat, cercetat fiind de 12 ani şi neaplicat. Întreprinderile potenţial beneficiare au fost rezistente la introducerea lui, deşi promitea mari avantaje, şi nu ştim nici astăzi, când dosarul este pe cale de a fi clasat, dacă deficienţele tehnice pe care le prezintă sunt intrinseci soluţiei, sunt atât de grave practic încât să o respingă, sau dacă ar fi putut fi remediate prin perfecţionări ulterioare, călăuzite de o experienţă practică şi nu de prezumţiile inventatorului izolat.

În continuare, aş dori să subliniez un aspect organizatoric, pe care îl consider de detaliu în comparaţie cu problemele ridicate mai înainte, dar care totuşi este necesar să fie avut în vedere într-o viitoare reglementare pe baze superioare a activităţii de invenţii. În condiţiile noastre actuale, brevetul de invenţie se acordă întreprinderii, iar autorul capătă certificat de autor, şi acest lucru este corect. Însă faptul că invenţia continuă să fie, practic, exclusiv treaba inventatorului, nu este de natură să desăvârşească soluţia tehnică şi nici să accelereze valorificarea în mod corespunzător. Nu am în vedere aici aspecte de remunerare sau de valorificare, ci însuşi procesul de constituire a unei idei originale ca invenţie. Transformarea unei idei într-un brevet de invenţie este un meşteşug şi o artă, care cer adesea cu totul alte calităţi decât cele pe care le posedă un inventator. Aceste calităţi constituie o specialitate aparte. Marile firme din străinătate au personal specializat şi servicii specializate în fructificarea prin invenţii a ideilor salariaţilor lor. Prin aceasta se asigură: redactarea ideii în tipicul cerut pentru brevetare; acoperirea prin revendicări a variantelor posibile; scindarea în invenţii independente sau colaterale a ideilor care nu formează corp comun cu ideea de bază; evitarea divulgării unor idei nerevendicate; cercetarea bibliografică şi a brevetelor cunoscute pentru delimitarea părţii brevetabile printr-o idee nouă sau pentru elucidarea a însăşi posibilităţii de brevetare; avizarea proiectelor din punctul de vedere al drepturilor de aplicare a soluţiilor pe care le conţin, legat de existenţa unor eventuale brevete etc., etc..

La noi, singurul contact al inventatorului cu un for rutinat în probleme de invenţii este cel cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care nu are sarcina de a întocmi redactări de descriere sau de a analiza idei crude din punctul de vedere al posibilităţilor de valorificare prin invenţii şi de brevetare: O.S.I.M. are sarcina de a păzi puritatea brevetelor pe care le acordă, el este deci într-o oarecare măsură un oponent al inventatorului (chiar dacă în faza premergătoare înregistrării unii specialişti ai O.S.I.M. acordă benevol sfaturi şi îndrumări preţioase inventatorilor).

Cercetătorii nu sunt rutinaţi în rezolvarea problemelor menţionate; în bugetul lor de timp de regulă nu este prevăzut consumul mare de timp necesar individual pentru soluţionarea acestor probleme. De aceea, consider necesară înfiinţarea, fie descentralizat în institutele de cercetări, în marile întreprinderi, în cadrul ministerelor, fie sub forma unui oficiu centralizat pe lângă C.N.C.Ş., paralel cu O.S.I.M., a unor compartimente sau unităţi de asistenţă tehnico-juridică şi documentară specifică, pentru redactarea şi înregistrarea ca invenţii a ideilor, pentru reprezentarea inventatorilor, putând prelua totodată şi reprezentarea intereselor inventatorilor străini în România.[6]*

Aş aminti, pentru exemplificarea utilităţii unei astfel de activităţi, cazul unei invenţii referitoare la reglarea optimală a unui anumit tip de turbină hidraulică. Conţinând o idee valoroasă, invenţia a fost acceptată, brevetată în ţară şi înregistrată pentru brevetare în 12 ţări de mare importanţă industrială. Din păcate, oponenţele primite din aceste ţări au scos la iveală o redactare deficitară, care pune în pericol brevetarea, aceasta - după ce, desigur, s-au plătit taxele de înregistrare, în valută.

Nu vreau să mă refer la experienţa personală sau a unor colaboratori care au renunţat la înregistrarea la O.S.I.M. a unor idei care probabil că ar fi fost brevetabile, din dorinţa de a evita consumul considerabil de timp şi de energie, similar cu acela care a trebuit să fie investit în brevetele obţinute anterior. Cele relatate nu constituie o pledoarie pentru renunţarea la originalitate în cercetare, la competitivitate, la brevetare sau la urmărirea valorificării invenţiilor. Problema, deosebit de importantă, a valorificării gândirii originale româneşti cred că îşi are însă începutul nu în momentul încheierii cercetărilor sau al eliberării certificatelor de autor, ci cu mult mai devreme, înainte de înregistrarea la O.S.I.M. şi chiar înaintea începerii elaborării invenţiei. O soluţionare radicală a acestei probleme nu ar putea, după opinia exprimată aici, să nu ţină seama de trei factori: de gradul în care interesele economiei naţionale pentru realizarea progresului tehnic sunt reflectate, în pârghiile economice care acţionează asupra activităţii de producţie a întreprinderilor; de faptul dacă în mod deliberat, pe bază de studii de conjunctură internă şi externă, se asigură concentrarea de forţe şi mijloace pentru soluţionarea complexă a problemelor, centrale şi conexe, funcţionale şi tehnologice, de cercetare şi de fabricaţie etc., propice apariţiei, reuşitei şi valorificării creaţiei originale; de alegerea, socotită, a unei ponderi judicioase a activităţii originale, cunoscând că restul - majoritatea - este, în condiţiile noastre actuale, cercetare care nu urmăreşte originalitate pe plan mondial. Şi în fine, nu trebuie uitat, originalitatea îşi are dreptul ei inalienabil şi spontaneitate bazată pe talent, precum şi la risc tehnic şi economic.[7]*


 

 


 

[1]* În forma aceasta, atât de categorică, afirmaţia este valabilă în condiţiile unei doctrine şi ale unor politici industriale autarhice. În condiţiile unui comerţ exterior liberalizat, situaţia se schimbă în mare măsură. Totuşi, rămân de făcut multe categorii de cercetări care nu au ca obiectiv realizarea de invenţii. Fără a dezvolta subiectul – care merită să fie aprofundat, să menţionăm : a) tot ceea ce înseamnă cunoaşterea de condiţii locale, de la geologie la antropometrie, totuşi – valorificări, în limite economic raţionale, de materii prime locale, agricultura cu solurile şi soiurile ei, meteorologia şi hidrometria, cercetări sociale ; b) larga sferă a optimizărilor ; c) software-ul, care nu se protejează prin brevete, ci prin drepturi de autor ; managementul, reengineering-ul, politicile de asigurare a calităţii etc., d) chiar în domeniul produselor industriale, susceptibile de brevetare – scopul brevetării este subordonat unor analize conjuncturale, ţinând de brevetabilitatea în domeniu, ocolirea de brevete, piaţa scontată ş.a.

[2]* Pentru acestea, cerinţa nu este atât de brevetabilitate, cât de neîncălcare a unor brevete existente sau posibile.

[3]* Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice – denumirea, în acea perioadă, a organismului guvernamental de coordonare a cercetării ştiinţifice. 

[4]* Unele întreprinderi…, uneori…-  alte componente ale limbajului de lemn impus.

[5]* Pentru protecţia multiplă a motoarelor asincrone.

[6]* După 1989, problema a fost rezolvată prin instituirea agenţiilor şi a consilierilor de proprietate industrială.

[7]* Şi totuşi, mai este un aspect care nu trebuie omis: valorificarea invenţiilor reprezintă un multiplicator economic al preţului acestora; de aceea, firmele cu politici competitive şi cu potenţă tehnologică folosesc – mai corect: creează, cumpără şi folosesc – invenţiile nu pentru a le afişa în expoziţii şi a număra medalii, ci pentru a realiza, în mod protejat, producţii profitabile. Deci, şi ciclul tehnologic al brevetării include strategii de secret comercial şi de marketing, „ieşirea în târg” cu brevetarea făcându-se la un moment optim ales, cântărind diferitele riscuri – de a pierde prioritatea sau de a pierde piaţa, idealul fiind ca brevetarea să fie atunci când produsele brevetate sunt gata de fabricaţia în serie şi pot începe să inunde piaţa; practic – ceva mai devreme, pentru a nu risca trădarea secretului noii ofensive tehnologice de către salariaţi corupţi sau de către spioni avizaţi.  Este cam altceva decât prezentarea şi câştigarea de medalii în expoziţii de invenţii. – ceea ce, desigur, îşi păstrează importanţa, pentru invenţiile care pot fi vândute ca atare, după ce au eşuat încercările de a le vinde sub formă industrializată.

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca