Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

 

Petrol, tehnologie şi politică

  
Publicat în Ziua economică din
7 august 2004

 

Cu prilejul semnării contractului de vânzare a cotei de proprietate asupra PETROM, primul ministru Adrian Năstase a spus: „…cine controlează PETROM-ul controlează economia românească şi cine controlează economia poate să controleze şi politica. Sunt însă foarte bucuros de faptul că putem să observăm că acest proiect reprezintă mai curând un parteneriat româno-austriac şi el ne dă siguranţa că nu vor apare riscuri sau probleme pentru funcţionarea societăţii româneşti, din contră.” După relatări din mass-media, la numai câteva ore mai târziu, un înalt oficial al firmei cumpărătoare ÖMV a ţinut să declare că firma sa va lua decizii numai privind problemele tehnice şi economice ale PETROM şi nu va întreprinde nici un demers de natură politică.  

Dincolo de afirmarea caracterului de bunăvoinţă reciprocă şi de onestitate de intenţii ale părţilor, asemenea declaraţii pot constitui şi o încercare preventivă de liniştire a opiniei publice faţă de unele dintre riscurile tranzacţiei încheiate. În realitate, într-un domeniu cum este petrolul – dar, de fapt, aproape în orice domeniu de mare pondere în economia naţională – este foarte greu de separat şi de delimitat ce este şi ce nu este politică, ce decizie „tehnică sau economică” are sau nu are impact politic, mai mult sau mai puţin direct. De altfel, bunăvoinţa manifestată şi exprimată cât mai clar, de către ÖMV, este bunăvoinţa actualei conduceri a firmei, care, datorită ponderii importante a statului austriac în acţionariatul său, este bunăvoinţa actualei conduceri a statului austriac. Din păcate, Austria este o ţară în care forţele politice extremiste de dreapta sunt sprijinite de o parte importantă a electoratului şi nu există nici o garanţie că partidul ce are ca exponent pe Heider, la un moment dat, nu poate controla parlamentul şi nu poate forma guvernul. Dar, să trecem peste o asemenea eventualitate şi să ne referim la deciziile strict şi exclusiv tehnice şi economice şi posibilul lor impact politic.

Desigur, prin impact politic se pot înţelege mai multe lucruri, într-o plajă foarte largă: de la exercitarea de influenţe, directe sau indirecte, explicite sau implicite, în favoarea sau în defavoarea unor forţe politice interne, ale unor personalităţi politice interne sau ale unor elemente de reprezentare a României în Uniunea Europeană sau în alte structuri internaţionale; în favoarea sau defavoarea anumitor eventuale interese comerciale, politice sau de altă natură ale României faţă de terţe părţi; influenţe asupra unor componente ale structurii sociale din România, ale structurii economice – dezvoltări de ramuri sau subramuri, inclusiv – de ce nu? – influenţe asupra structurii sortimentale a comerţului exterior al României (cu ce grad de prelucrare, cu ce valoare adăugată), dar şi asupra structurii pe relaţii, cu impact la nivelul echilibrării balanţelor comerciale bilaterale cu diferite ţări, unde sunt în joc atât interese şi înţelegeri politice, cât şi implicaţii financiare – credite restante sau nu, garanţii etc.; pot fi influenţe asupra repartizării componentelor în cazul obligaţiilor de încadrare în anumite cote de import sau export, stabilite la nivelul Uniunii Europene.

La capitolul de influenţe asupra structurii economice şi sociale, un rol important şi de lungă bătaie poate reveni influenţelor, pe de o parte, asupra tehnologiilor ce vor fi transferate, implementate şi utilizate de către ÖMV în diferitele subramuri şi la nivelul diferitelor întreprinderi, cu impact asupra competitivităţii şi, de aici, asupra evoluţiilor lor pe piaţa internă şi internaţională, iar pe de altă parte, asupra cercetării ştiinţifice româneşti (îi va fi client noul PETROM sau chiar ÖMV? dacă da, atunci – pe ce componente?), asupra învăţământului, asupra culturii din România şi asupra unor fenomene ca brain drain sau altele similare ca importanţă şi profunzime. Desigur, va avea loc, în particular, un reviriment în ceea ce priveşte interesul de masă faţă de cunoaşterea, în România, a limbii germane şi a culturii germane (după cum vor fi destui specialişti austrieci care, lucrând timp îndelungat în România, vor deprinde limba română şi nu este exclus ca, la instituţiile de învăţământ petrolier austriece, studiul limbii române să devină disciplină opţională); se vor intensifica schimburile culturale bilaterale, turismul bilateral ş.a.

Dar, să revenim la deciziile tehnologice propriu zise. Măsura şi modul în care viitorul PETROM-ÖMV va exploata zăcămintele de resurse epuizabile, implicând atât aspecte pur cantitative, cât şi, în special, tehnologiile de stimulare primară sau secundară (şi terţiară?) a extracţiei, deciziile privind continuarea valorificării sau abandonarea unor zăcăminte, explorările pentru descoperirea şi lucrările de punere în valoare a unor noi zăcăminte vor avea impact local, asupra localităţilor şi regiunilor României, dar şi asupra balanţelor comerciale externe curente ale  României, dar şi asupra perspectivei – moştenirii lăsate românilor din generaţiile viitoare, măcar din proximele, cel puţin în viziuni prudente privind impactul integrării europene şi diminuarea rolului viitor al graniţelor.

 O problemă sensibilă şi de mare importanţă politică şi socială  va fi atitudinea şi impactul asupra industriei româneşti de utilaj petrolier, de chimicale necesare în procesele din domeniu, de valorificare (tehnologică) a produselor petroliere.

Să mai amintim: impactul ecologic, atitudinea care va exista în problema tratării şi depozitării deşeurilor, a dezafectărilor, a promovării produselor biodegradabile şi a altor produse cu impact ecologic favorabil.

În sfârşit – în această enumerare cu rol pur exemplificativ, pentru că problematica impactului politic al deciziilor tehnologice şi economice este oricum mult mai vastă, mai diversificată şi mai profundă – să amintim aspectul pur social al utilizării forţei de muncă româneşti. S-a spus că s-a convenit că, pentru un timp dat, nu se vor face disponibilizări. Aceasta înseamnă, dacă nu ne aşteptăm la pomeni, că vor fi menţinute instalaţii şi tehnologii cu productivitate a muncii mai redusă şi cu profitabilitate de asemenea, că ritmul de modernizare va fi limitat, va avea o constrângere. Dar în viitor?

În existenţa sa, mai mult decât seculară, industria românească a petrolului a fost un vârf de lance a tehnologiei şi, în general, a ingineriei şi a economiei. Mult din terminologia românească din acest domeniu ne duce la origini anglo-saxone, după cum mult din terminologia românească de construcţii de maşini şi electrotehnică este de sorginte germană. Va avea loc o răsturnare sau o complementare de tradiţii şi de know how?  În cazul înnoirii tehnologiilor şi a utilajelor tehnologice, care va fi politica de disponibilizare şi de recalificare a personalului existent, de atragere şi calificare de personal tânăr românesc, la diferitele niveluri ale ierarhiei tehnologice şi manageriale? Cum va funcţiona această politică în condiţiile, cunoscute, ale globalizării şi ale disparităţilor salariale şi de nivel de trai internaţionale?

Să sperăm că „o să fie bine”. 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca