Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

 

13 Profesiunea cercetătorului (1972)

 

Contemporanul, 30.6.1972

 

 

Întrebaţi pe un cercetător de la un institut de fizică ce profesiune are. Vă va răspunde, evident: fizician. Întrebaţi pe un cercetător metalurg. Vă va răspunde, mirat de întrebare: metalurg. Repetaţi întrebarea la institutul de cercetări x. Răspunsul va fi: x (sau veţi auzi numele unei specialităţi adiacente în orice institut, de exemplu: chimist, matematician, electronist).

Cercetător? Înţelesesem profesiunea, nu ocupaţia, locul de muncă.

Da, profesiunea. Profesiunea, îndeletnicirea permanentă, adesea - de o viaţă, marcată aparte prin tot ceea ce defineşte o profesiune: cunoştinţe, mod de utilizare a cunoştinţelor, aptitudini cultivate şi deprinderi specifice formate, metodică, etică profesională, toate acestea modelate de către un scop, o finalitate aparte a activităţii, o poziţie caracteristică faţă de ceea ce există şi ceea ce se petrece în cadrul domeniului de specialitate, în cadrul societăţii, în cadrul lumii. Profesiunea de a cărei existenţă ca atare, cu o modestie cu totul improprie în rest, cei care o exercită sunt cel mai puţin conştienţi. Profesiunea utilizată în statistici pentru a caracteriza puterea şi nivelul general al statelor: atâţia cercetători (alături de atâtea calculatoare, atâtea kilowattore pe cap de locuitor).

... Nu va urma acum o definiţie ştiinţifică a profesiunii de cercetător - ar fi o banalitate. Este adevărat, a vorbi neştiinţific despre cercetare constituie nu o banalitate, ci o impietate, dar dintotdeauna omul a ales, dintre două rele, răul mai puţin grav. De altfel, cercetarea însăşi este o sferă în care aversiunea general umană faţă de locurile comune, faţă de afirmaţiile cunoscute care nu mai aduc nimic nou, faţă de adevărurile repetate şi faţă de gândirea vetustă constituie o condiţie-cheie a existenţei şi o sarcină de serviciu.

Se aude uneori părerea că noul, descoperirea şi creaţia constituie atribute ale cercetării fundamentale, iar de cercetarea fundamentală se ocupă un cercetător din o sută sau din o mie. Restul - probleme curente, obişnuite, unde trebuie mai curând să vezi bine ce se întâmplă, să ştii meserie şi să nu te aventurezi.

Dimpotrivă, se exprimă alteori opinia că în turnul de fildeş al cercetării se consumă numai nou cu franzelă, munca neagră, de rutină, fiind treaba muritorilor de rând, nu a cercetătorilor.

De fapt, şi atunci când este vorba de a analiza cauzele unei defecţiuni tehnice sau ale unor deficienţe economice şi a elabora soluţii care să le prevină în viitor, şi atunci când trebuie efectuată o aparent simplă anchetă sociologică sau când are loc conceperea şi realizarea unui nou material sau aparat (chiar dacă nou numai la noi, deşi cunoscut aiurea), insuficienţa intuiţiei, a gândirii creatoare, a simţului profunzimii şi fineţei fenomenelor poate duce la anost (dacă nu la rebut), după cum nici o nouă teorie matematică nu se naşte fără migală, perseverenţă, trudă. (Aţi văzut, desigur, filme anoste şi aţi citit romane anoste. Oh, dar când constaţi că o cercetare s-a încheiat cu un rezultat anost! Searbădul în ştiinţă şi tehnică este nu numai de o mie de ori mai grav social, mai păgubitor pentru economia naţională, dar parcă şi sentimentul de repulsie are nivel superlativ. Este, poate, o părere subiectivă).

În profesiunea de cercetător se cere, paradoxal, să fii simultan cu picioarele pe pământ şi desprins de realitatea imediată. Se trăieşte din spontaneitate, dar o spontaneitate care se naşte din urcuş treptat şi îndărătnic. Originalităţii i se cere să fie oportună şi riguroasă, insolitului - să fie fundamentat şi eficient.

Cel care exploatează o reţea electrică ştie, aproape pe nume, ca pe nişte fiinţe, fiecare linie, aproape fiecare stâlp; un salt de tensiune sau o vibraţie reprezintă o vorbă într-un grai pe care numai el îl înţelege. Cercetătorul "reţelist" nu ajunge niciodată la o asemenea performanţă, dar el trebuie să răspundă cum trebuie făcute altfel reţelele de mâine şi, nu rareori, cum trebuie re-croite cele de azi (poate - dacă nu cumva ne putem lipsi de reţele). Economistul-practician trebuie să vegheze la respectarea strictă a legilor, regulilor şi metodologiilor economice sau să elaboreze altele, mai rafinate şi precise. Cercetătorul economist analizează fenomenele care scapă reglementărilor; menirea lui este să ajungă la cu totul noi mecanisme economice, radical mai simple şi radical mai eficiente.

Ceea ce reprezintă constantele imuabile ale altor profesiuni sunt, în cercetare, variabilele; adevărurile sigilate şi cele omise - câmpul de acţiune; permanenţa este utilă numai prin prisma înnoirii ei. Calitatea supremă este aceea de a gândi de-a curmezişul.

Adesea, este mai important să ştii să te întrebi asupra evidenţei - să ştii să te întrebi corect asupra evidenţei - decât să găseşti răspunsurile: răspunsul la o întrebare neaşteptată şi pătrunzătoare poate să decurgă din însăşi întrebare, pe cale meşteşugărească. (René Clair, scriind scenarii foarte amănunţite, spunea: Filmul este gata. A mai rămas numai să-l turnăm. Cercetătorul poate spune uneori: Problema este rezolvată. A mai rămas numai să găsim soluţia).

Fratelui cercetătorului care, în aceeaşi specialitate, lucrează în producţie sau în exploatare, i se cer simţuri dezvoltate, prezenţă de spirit şi rapiditate de acţiune, memoria concretului individualizat, capacitate de simplificare, rezistenţă la uniformitate, respectul fondat al celor stabilite şi multe alte calităţi. Cercetătorului i se cere capacitatea de a vedea şi a reţine concretul prin prisma esenţei care îl determină şi totodată de a obliga abstractul să i se dezvăluie în concret, direct sau indirect, prin simţurile sale sau ale unor aparaturi altminteri aberante; capacitatea de a sesiza neobişnuitul, regula latentă din aparenta excepţie; mobilitatea transfocării adaptive între simplu şi complex; independenţa intelectuală faţă de cele stabilite; îndemânarea şi insolenţa de a gândi şi a face altfel, altcum, altceva...

Cercetarea este una dintre profesiunile pentru care şcoala de azi pregăteşte, poate, cel mai puţin (la noi şi în lume; există intenţii lăudabile de înnoire, dar lucrurile nu se răstoarnă peste noapte). Şcoala dă cunoştinţe de specialitate. Mai grav: şcoala dă obişnuinţa şi convingerea că pe lume nu există decât cunoştinţe şi nu trebuie să existe decât cunoştinţe. Ca şi cum - s-a mai spus acest lucru - a locui înseamnă cărămizi (şi numai cărămizi - nu şi uşi, ferestre, robinete, lămpi, mobilă, televizor; nu şi teren, plan, mod de construcţie a casei; nu şi viaţa în casă). Şi mai grav: până şi în acumularea de cunoştinţe şcoala de azi inoculează uniformitatea, antiselectivitatea, antidiscernământul, antifinalitatea. (Cu acei mulţi, dar încă prea puţini dascăli, şi iluştri şi anonimi, care vor şi ştiu să dezvolte înainte de toate gândirea, personalitatea elevilor şi studenţilor lor, primăvara vine anevoie). Iar cercetătorul trebuie să acumuleze mereu noi cunoştinţe, în mod operaţional, selectiv adaptiv, critic, orientat, mulat pe obiectivele care îi stau în faţă.

De altfel, explozia de cunoştinţe şi - de ce nu - de probleme, înnoirea perpetuă a câmpului de activitate dă cercetătorului sentimentul apartenenţei la o respiraţie homerică, dar cu senzaţia unei nesfârşite inspiraţii, până la sufocare. Şi, adăugând marele pericol al rutinării, al imuabilizării a ceea ce trebuie să reprezinte mobilitate veşnică, se ajunge la faptul că în cercetare vârsta poate aduce o uzură mai rapidă chiar decât uzura balerinelor. Antidotul există: în primul rând exigenţa socială şi validarea socială a ceea ce produce cercetătorul. În al doilea rând (şi totuşi, poate, nu al doilea?), privirea lucidă, inteligentă, asupra propriei inteligenţe, înţelegerea profesională a specificului propriei profesiuni.

În zilele noastre, diversificarea şi diferenţierea nu se limitează numai la disciplinele ştiinţifice, la maşinile-unelte, la modă, la relaţiile internaţionale. Profesiunile, intrate de mult în acest proces de diversificare, se răsfiră în toate direcţiile, inclusiv în spaţiul activităţii prestate. Profesionalizarea, profesionalismul, imperative contemporane, au tocmai această nuanţă.

Nuanţă valabilă pe deplin în cazul cercetării - singura artă care se pretinde ştiinţifică şi principala activitate materială care - după cum a spus-o Beveridge, după cum au mai spus-o şi alţii - este o artă.

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca