Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

 

9 Ştiinţa şi problemele sistemice (1983)

 

(Publicat sub titlul “Corelaţia dialectică ştiinţă - producţie”)

Era Socialistă, nr. 18/1983

 

Ştiinţa ca formă nemijlocită de producţie constituie unul dintre subiectele perene ale preocupărilor, gândirii şi scrierilor, îndeosebi din ultimele două decenii. Cercetătorul care se apleacă din nou asupra lucrărilor publicate la noi în legătură cu acest subiect poate constata caracterul angajat şi modul combativ în care diverşi autori argumentează şi militează pentru acreditarea şi materializarea rolului ce revine ştiinţei în procesul dezvoltării noastre economico-sociale. În acelaşi timp, incită la meditaţie continuitatea şi actualitatea problemelor dezbătute şi ale consideraţiilor expuse, faptul că au fost sesizate, enunţate şi analizate adevăruri devenite astăzi deosebit de acute. Se cer a fi actualizate, reconsiderate şi extinse unele concepte şi sfere ale participării ştiinţei la dezvoltarea noastră economico-socială, unele aspecte ale exercitării de către ştiinţă a rolului de forţă de producţie.

Realităţile noi ale etapei istorice pe care o parcurgem, practica desfăşurării şi acţiunii frontului ştiinţific, exigenţele dezvoltării în actualele condiţii social-economice şi în actualul stadiu al ştiinţei şi tehnologiei continuă să cristalizeze noi probleme, să dea atribuţiilor ştiinţei, ca forţă de producţie, noi dimensiuni şi valenţe, să pună în faţa conexiunii ştiinţă-societate noi obiective. Avem în vedere, în special, atribuţiile şi rolul ştiinţei pentru analiza complexă a proceselor şi generarea sistemelor de soluţii şi decizii[1], pentru evidenţierea, gestionarea şi asigurarea interacţiunilor din sistemul tehnic-economic-social-ecologic, din sistemul de resurse şi de obiective ale dezvoltării economico-sociale, în ansamblu.

 

 

1. Asigurarea interacţiunilor sistemice

 

Una dintre tendinţele majore şi generale ale dezvoltării actuale a ştiinţei constă în adaptarea ei calitativă la specificul soluţionării problemelor de mare complexitate. Această tendinţă răspunde unor necesităţi din ce în ce mai stringente ale etapei prin care trecem. Orice soluţie sau decizie prezintă, pe lângă consecinţe directe - cele cărora le-a fost ea destinată - şi un şir din ce în ce mai ramificat şi diversificat de consecinţe propagate în sfere tot mai largi (în economie, societate, mediul înconjurător), cu acţiunea adesea întârziată, neaşteptată şi uneori foarte greu cuantificabilă imediat.

De exemplu, construirea unui mare număr de centrale electrice şi termice funcţionând pe bază de lignit neîmbogăţit în diferite oraşe ale ţării ridică probleme tehnice care urmează a fi soluţionate, între altele, în legătură cu asigurarea capacităţile de transport a lignitului pe cale ferată, cu prevenirea poluării aerului, cu depozitarea şi evacuarea deşeurilor, arderii, asigurarea productivităţii muncii (în condiţiile în care manevrarea lignitului şi a deşeurilor arderii implică mari consumuri de manoperă). Soluţiile unor astfel de probleme de sistem se găsesc, desigur, la nivelul conceperii şi realizării instalaţiilor respective (de exemplu, asigurarea unui înalt grad de mecanizare, a unor dispozitive antipoluante), în sfere adiacente (de exemplu, îmbogăţirea, prepararea, brichetarea lignitului, pentru reducerea volumului maselor transportate, a deşeurilor şi a poluanţilor), dar, înainte de toate, în sistemul supraordonat, prin reconsiderări şi optimizări la scara naţională ale conversiilor de energie pe forme şi purtători, ale structurii faxurilor de purtători de energie, astfel încât să se obţină, din resursele energetice primare disponibile, utilităţi energetice finale maxime sau / şi cheltuieli minime, în condiţii de limitare a influenţelor nocive asupra mediului înconjurător. (În unele ţări, în care extinderea utilizării cărbunelui - chiar în marile instalaţii concentrate - s-a făcut fără luarea măsurilor antipoluante necesare, s-au provocat aşa-zisele "ploi acide", cu daune imense aduse sănătăţii oamenilor, agriculturii, fondului edilitar etc.).[2]*

Totodată, prin resursele pe care orice acţiune, orice producţie le necesită şi le consumă - dintr-un total dat de resurse limitate -, se naşte un şir de consecinţe-oglindă, complementare, în alte produse sau pentru alte obiective sau acţiuni, care candidează şi ele la aceleaşi resurse[3]*. De aceea, problematica alocării optime a resurselor constituie în prezent un câmp larg de aplicare a unor metode matematice avansate specifice. Iar dacă între diferitele procese şi obiective - cărora urmează să le fie alocate resursele - există şi conexiuni funcţionale sau influenţe reciproce de altă natură, necesitatea unor analize şi soluţionări pe ansamblu, corelate, este cu atât mai imperioasă şi dificultatea metodelor de analiză creşte sensibil. Se pot exemplifica, în acest sens, problemele ştiinţifice pe care le pun corelările de investiţii în cadrul dezvoltării complexe a unor sisteme: sisteme de transport (pe fluxuri, pe tipuri de transport), amenajări hidrotehnice pe bazine hidrografice: pentru utilizări energetice şi neenergetice ale apei, lucrări de protejare aferente ş.a.m.d. - domeniu de mare actualitate şi importanţă, pentru care a fost stabilit un amplu şi important program.

În general vorbind, consecinţele urmărite printr-o anumită soluţie sau decizie pot ajunge uneori, ca urmare a jocului proceselor sistemice, departe de a avea alura sau cel puţin dimensiunea urmărită şi presupusă. Uneori apar chiar consecinţe contrare celor dorite sau scontate. Astfel - rămânând tot în sfera energiei -, unele acţiuni întreprinse pentru economisirea energiei, pentru reducerea consumului de combustibil, şi în special de hidrocarburi, în economia naţională, au avut drept consecinţă, în anumite condiţii sistemice, creşterea consumurilor de combustibili, în ansamblu, şi cu deosebire a celor de hidrocarburi! De exemplu, este cunoscută de mai mulţi ani situaţia anormală creată prin exploatarea neraţională a centralelor hidroelectrice în intenţia de a se produce energie în cantităţi mai mari decât cantităţile de energie de vârf pentru care au fost proiectate, în vederea substituirii consumului corespunzător de hidrocarburi (ne referim la marile centrale hidroelectrice cu lacuri de acumulare de pe râurile interioare). Până la urmă, aceasta s-a soldat cu o reducere sensibilă a cantităţilor anuale de energie hidroelectrică totală produsă - din care, în proporţii şi mai mari, a energiei de vârf -, ca urmare a funcţionării cu niveluri scăzute a lacurilor de acumulare (energia realizată într-o hidrocentrală fiind proporţională cu produsul înălţimii căderii de apă, al debitului şi al timpului). Iar de aici a apărut necesitatea compensării deficitului de energie hidroelectrică prin consumuri suplimentare de hidrocarburi la nivelul sistemului electroenergetic naţional în ansamblu, la aceeaşi cantitate totală de energie electrică livrată economiei.

Totodată, după cum s-a putut constata din statisticile publicate[4], după 1980 a avut loc, la noi, o creştere a consumurilor specifice de combustibil pentru obţinerea energiei electrice, ca efect, printre altele, al opririlor şi repornirilor repetate ale grupurilor termoenergetice, în funcţie de fluctuaţiile consumului, în vederea economisirii combustibilului, omiţându-se însă din calcul marile consumuri suplimentare de energie ce se produc la pornirea şi oprirea grupurilor. Situaţii similare, deci cu consumuri de energie suplimentare, au apărut şi datorită opririlor şi pornirilor agregatelor şi fluxurilor tehnologice din industriile consumatoare, tot în vederea economisirii energiei, inclusiv pentru aplatizarea vârfurilor de sarcină.

În fine, două exemple din altă sferă. La creşterea gradului de utilizare a capacităţilor de producţie peste anumite valori, optime, unii indicatori calitativi economici (eficienţă, rentabilitate, productivitatea muncii etc.) se înrăutăţesc, deoarece se nasc mai mulţi timpi morţi, sporesc probabilitatea de avarii şi aria lor de propagare, devenind necesară efectuarea unor reparaţii şi a altor intervenţii neplanificate imediat, în condiţii improvizate şi deci mai scumpe etc. De asemenea, este ştiut că rezervele de plan şi stocurile prea mari imobilizează resurse, diminuează potenţialul productiv etc. Pe de altă parte însă, rezervele de plan şi stocurile prea mici scad productivitatea muncii, deoarece orice defecţiune sau întrerupere se propagă în procesul tehnologic şi economic mai repede şi pe o arie mai largă, perturbând activitatea mai multor muncitori, necesitând eforturi şi cheltuieli suplimentare pentru restabilirea situaţiei normale; totodată creşte efectul perturbărilor în lanţ şi al daunelor în ansamblul economiei.

Toate aceste fenomene pot fi - cel puţin în parte - analizate, prevăzute, prevenite, optimizate, corelate numai cu metode ştiinţifice (tehnice, economice, sociologice, ecologice ş.a.), unele cunoscute şi folosite, altele - noi. Este un câmp de acţiune ce reclamă cu acută necesitate aportul practic al ştiinţei-forţă de producţie ca instrument pus la dispoziţia gândirii umane şi întru completarea şi potenţarea gândirii umane, ca utilaj liant şi coordonator al fenomenelor şi proceselor ce alcătuiesc, la diferite scări structurale, sistemul tehnic-economic-social-ecologic.

 

Înainte de a trece la alte concretizări ale celor afirmate, se impune o constatare de ansamblu, care să pună în lumină dimensiunea şi importanţa vitală a problemei: s-a arătat că, pentru a realiza o unitate de venit naţional, consumăm o cantitate de resurse cu mult mai mare (adesea, de câteva ori mai mare) decât multe ţări industrializate avansate - resurse energetice, materiale, umane etc. Şi totuşi, în general şi în medie, consumurile noastre specifice energetice, în diferite procese tehnologice concrete, luate separat, nu sunt de câteva ori mai mari decât cele corespunzătoare din ţările cu care ne comparăm. Uneori ele sunt similare, alteori sunt cu numai 20-30%, iar în cazuri cu totul izolate cu 50% mai mari. Există, desigur, şi excepţii, dar care nu pot schimba imaginea de ansamblu. Alteori, consumurile specifice sunt chiar mai mici decât în ţările de comparaţie. De exemplu, nivelul pierderilor de energie în reţelele electrice ale României este acum poate cel mai scăzut din lume, iar consumurile noastre specifice de combustibil pentru producerea energiei electrice au fost, de asemenea, în 1980, printre cele mai mici. Ponderea unor procese tehnologice cu consumuri energetice scăzute este la noi comparabilă sau chiar mai mare decât în multe alte ţări (de exemplu, ponderea cimentului produs după procedeul uscat, deci cu un consum redus de energie, a fost la noi, în 1980, de 66,3%, faţă de 78% în Japonia, 43% în SUA, 14,4% în URSS). [5]*

……………………………………………………………………

 

În toate aceste condiţii favorabile nouă, o explicaţie a distanţei ce ne desparte de ţările de comparaţie în ceea ce priveşte eficienţa utilizării resurselor la nivelul indicatorilor sintetici ai economiei naţionale poate fi, cred, tocmai rămânerea noastră în urmă în utilizarea practică a instrumentelor ştiinţei ca forţă de producţie, pentru stabilirea soluţiilor şi a deciziilor sistemice, pentru planificarea, corelarea, coordonarea şi agregarea soluţiilor şi a deciziilor concrete, de detaliu, prin prisma unor optimizări de ansamblu, ierarhizate pe niveluri succesive, ţinând seama de interacţiuni şi de consecinţe indirecte, ca şi de cele propagate. Este un câmp larg deschis pentru creşterea pe trepte superioare a eficienţei economiei noastre, prin modernizarea şi lărgirea esenţială a suportului de metode şi tehnici ştiinţifice utilizate. În acest sens, trebuie subliniată însă precizarea că există, deopotrivă, situaţii în care dispunem astăzi de rezultate şi instrumente ştiinţifice necesare, problema constând numai în a recurge la folosirea lor în practică, dar există şi situaţii în care abia urmează să fie desfăşurate cercetările ştiinţifice care să creeze asemenea rezultate şi instrumente ştiinţifice de lucru.

În fond, care sunt principalele categorii de interacţiuni şi, respectiv, corelări sistemice care ar putea fi necesar să intre în atribuţiile ştiinţei şi, prin intermediul acesteia, în arsenalul practicii tehnologice şi al celei social-economice curente?

 

 

2. Atribuţii ale ştiinţei pentru soluţionarea problemelor sistemice

 

În sfera propriu-zisă a progresului tehnic, cred că o problemă de mare actualitate o constituie creşterea ponderii - poate, în unele ramuri şi domenii, chiar iniţierea - cercetării de sisteme tehnologice şi instalaţii tehnologice complexe. Prin practica şi tradiţia ultimelor decenii de la noi din ţară şi prin reglementările referitoare în special la proiectarea de investiţii, s-a împământenit în unele ramuri ideea că un flux tehnologic complex, o uzină, o instalaţie integrată se naşte exclusiv la planşetă, lucrând cu creionul pe hârtie. Dacă intervine şi calculatorul, el este încă utilizat preponderent pentru calcule de dimensionare, pentru variante etc. Alimentate şi de unele concepţii perimate asupra ştiinţei, potrivit cărora aceasta ar fi menită doar să aprofundeze detalii, şi încă numai la cerere, uzanţele actuale concentrează preponderent cercetarea asupra găsirii de soluţii pentru tehnologii, pentru utilaje, pentru aparate, pentru anumite componente tipizate, pentru materiale - prea adesea considerate (şi cercetate) separat. De exemplu, cazanele pentru termocentrale le elaborează specialiştii în cazane, turbinele le cercetează specialiştii în turbine ş.a.m.d., dar sistemul tehnologic complex pe care îl reprezintă o centrală electrică, cu toate conexiunile nu numai între cazane şi turbine, ci şi cu nenumăratele tipuri de echipamente auxiliare, de "servicii proprii", de automatizare ş.a., conectate în flux, se consideră deseori că ar fi o treabă exclusivă de proiectare.

Poate garanta oare cineva că, punându-se cap la cap şi în interacţiune mii de componente cercetate separat, fie ele şi omologate (dar tot separat), se merge la sigur? Oare "organismul" astfel creat nu capătă o funcţionalitate nouă, o viaţă proprie, ale cărei legi s-ar cuveni să fie cercetate în prealabil, ale cărei posibile comportamente neaşteptate, inclusiv, poate, nedorite, ar trebui cunoscute şi prevenite? Nu este însă suficient să se aleagă nişte parametri tehnici, să se stabilească aprioric condiţii tehnico-economice pentru fiecare dintre echipamentele izolate şi apoi să se cerceteze de-a lungul şi de-a latul numai soluţiile pentru realizarea acestor condiţii - condiţii care însă au fost adoptate fără ca înseşi cerinţele tehnice, înşişi parametrii pentru echipamentele componente să rezulte (de regulă, nu ca excepţii izolate doar în anumite ramuri sau pentru anumite instalaţii) din cercetarea ansamblului în care ele urmează să interacţioneze într-un mod optim, eficient şi sigur.

Desigur, un mare ansamblu de echipamente în interacţiune, o uzină complexă, nu se pot pune în eprubetă, sub microscop, şi nici testa pe un stand într-un laborator. Şi totuşi, funcţionalitatea ansamblului - a acestuia pus, în prealabil, în contextul său tehnic şi ecologic - poate fi cercetată prin "analiză de sistem", apoi prin simulare pe calculator, simulare în care fiecare componentă să fie introdusă cu datele şi caracteristicile rezultate din măsurătorile şi experimentările fizice corespunzătoare sau conform variantelor de soluţii preconizate, iar toate împreună să "funcţioneze", să "interacţioneze" în calculator, în diferitele situaţii posibile.

Pot exista - şi sunt adesea folosite - instalaţii-pilot. Există şi alte metode de cercetare. Dar, mai mult decât orice, cred că este necesară acreditarea ideii (şi a practicii) că soluţiile de ansamblu pentru instalaţii tehnologice complexe formează un obiect de cercetare tehnologică, conjugată şi în interacţiune cu cercetările pentru echipamentele şi utilajele componente - în prealabil şi în corelare cu proiectarea de investiţii.

Se impune, totodată, acreditarea ideii că interacţiunile între părţile componente ale unui ansamblu tehnologic, funcţionalitatea sa ca atare, ca şi interacţiunile ansamblului considerat cu mediul înconjurător – tehnic, social şi natural - formează în sine un obiect de cercetare ştiinţifică, teoretică şi experimentală, după caz, o cercetare care, la rândul ei, poate fi cel puţin tot atât de diversificată şi de amplă ca şi o cercetare pentru un material, o tehnologie, un echipament.

În fine, decuparea însăşi a ansamblului tehnologic în tipuri şi tipodimensiuni de echipamente şi utilaje componente, ca şi stabilirea parametrilor şi a condiţiilor tehnice pentru fiecare dintre aceste componente, ar trebui să rezulte dintr-o astfel de cercetare complexă care să verifice în ce măsură şi în ce condiţii se vor obţine rezultatele generale urmărite, să asigure eficienţa, corectitudinea şi siguranţa în funcţionare, să permită sesizarea şi prevenirea cel puţin a unora dintre disfuncţionalităţile şi consecinţele nedorite posibile.

 

În sfera economică se pot distinge categorii diferite de interacţiuni sistemice ce se impun a fi cercetate şi apoi luate în considerare, în practică, pe baza şi cu ajutorul unor instrumente ştiinţifice de analiză şi calcul. Unele asemenea interacţiuni rezultă din exemplele menţionate mai înainte.

În întreprinderi se ridică problematica privind asigurarea corelaţiilor interne şi a stăpânirii strânselor interacţiuni care există între diferiţii indicatori: consumuri specifice de materiale, de energie, de manoperă, productivitatea muncii, gradul de utilizare a capacităţilor de producţie, rentabilitate, calitatea producţiei ş.a. Este evident că aceşti indicatori nu sunt independenţi şi reciproc indiferenţi, că fiecare modificare a unuia dintre indicatori provoacă o reacţie în lanţ de modificare a majorităţii celorlalţi, uneori în acelaşi sens, alteori în sens opus. Cercetarea acestor probleme la nivelul diferitelor tipuri de procese tehnologice, produse, întreprinderi, ramuri, ar permite stabilirea ştiinţific fundamentală a unor corelaţii microeconomice şi, de aici, aprofundări în precizarea corelaţiilor macroeconomice corespunzătoare, ca şi direcţionarea unor priorităţi de progres tehnic, măsuri de organizare şi conducere ş.a.

La rândul lor, întreprinderile sunt strâns intercondiţionate cauzal, funcţional. Ele se influenţează reciproc în profunzime. De fapt, este nevoie să fie avute în vedere atât conexiunile dintre tehnologiile şi secţiile diferite ale aceleiaşi întreprinderi, cât şi conexiunile dintre întreprinderi şi beneficiarii individuali ai bunurilor de consum ş.a.m.d., mergându-se până la conexiunile dintre fiecare întreprindere şi ansamblul economiei şi societăţii. O întreprindere furnizoare influenţează o întreprindere beneficiară de departe nu numai prin faptul că îi livrează sau nu produsul care formează obiectul unui contract. Pentru că, de exemplu, prin operativitatea cu care îi satisface comanda, furnizorul creează sau nu beneficiarului imobilizări de fonduri, îi facilitează sau îi îngreunează experimentarea şi introducerea soluţiilor noi, realizarea produselor pe care acesta trebuie, la rândul său, să le livreze; introducând sau nu timpi morţi, îi influenţează productivitatea muncii ş.a.m.d. De asemenea, prin nivelul tehnic şi calitatea produsului livrat, furnizorul influenţează la beneficiar consumurile specifice de materiale şi de energie, ca şi productivitatea muncii. şi aceasta atât în mod nemijlocit, prin parametrii tehnico-economici funcţionali ai produsului, cât şi prin siguranţa în funcţionare, care determină continuitatea şi desfăşurarea normală a proceselor, ca şi volumul de resurse materiale, financiare şi umane consumate de beneficiar pentru activităţile de întreţinere şi reparaţii. În funcţie de durabilitatea unor produse, beneficiarii lor sunt nevoiţi, pentru a face faţă la acelaşi volum de necesităţi, să procure în timp cantităţi mai mici sau mai mari din aceste produse, diminuând sau sporind prin aceasta şi consumul de materii prime şi energie, de muncă vie şi materializată necesare, în ansamblul economiei, pentru realizarea produselor în cauză. şi aşa mai departe.

Prin urmare, consecinţele fiecărei decizii tehnice sau economice, efectele calităţii fiecărei operaţii sau activităţi productive depăşesc posibilităţile de cuprindere ale actualelor metode de contabilitate, ale actualelor metodologii de constatare şi raportare a îndeplinirii indicatorilor de plan, ale actualelor mecanisme prin care se constituie rezultatele financiare ale întreprinderilor. Devin necesare, în consecinţă, cercetări tehnice şi economice, precum şi elaborarea de modele matematice care să caracterizeze în toată complexitatea reală - la scara economiei naţionale - măsura în care fiecare întreprindere satisface necesităţile beneficiarilor, condiţiile pe care le asigură, contribuţia pe care o aduce la dezvoltarea economico-socială, la creşterea productivităţii muncii sociale, la economisirea resurselor materiale, de energie etc.

Este de subliniat că unele acţiuni inter-ramuri se manifestă în mod esenţial temporizat, întârziat în timp. Voi da un singur exemplu, dintre cele mai actuale. În condiţiile unor soluţii tehnice şi materiale date, este necesar ca economisirea energiei, prin reducerea cantitativă a materialelor energointensive utilizate la izolarea termică a clădirilor şi a instalaţiilor industriale, să fie optimizată - la nivelul economiei naţionale şi în timp - în balanţă cu consumurile suplimentare de energie în viitor, în decursul utilizării clădirilor şi exploatării instalaţiilor. Dar, pentru aceasta, efectele economice se cer a fi nu numai contabilizate - ceea ce relevă numai o componentă a efectelor totale, pe cea imediată şi locală -, ci şi prognozate, calculate ţinând seama de diversitatea locurilor şi a condiţiilor de funcţionare, punând astfel în echilibru optim şi efectele acumulate în timp (şi diseminate în teritoriu).

Toate acestea ilustrează evident, cred, faptul că materializarea rolului ştiinţei ca forţă de producţie la nivelul sistemic este de natură să asigure o mai bună concordanţă între indicatorii de eficienţă locali şi cei ce se obţin la nivelul economiei, în ansamblu, - ceea ce poate deveni astfel o importantă resursă, suplimentară, a dezvoltării noastre economice în continuare.

 

 

3. Unele probleme ale practicii de cercetare sistemică

 

Poate prezenta interes punerea în discuţie a câtorva aspecte izvorâte din experienţa acumulată pe parcursul a ceva mai mult de un deceniu de efectuare a unor cercetări cu caracter sistemic, de profil tehnologic, economic sau conjugat tehnologic-economic, în principal în domeniul energiei.

Desigur, fiind mai puţin încetăţenite, asemenea cercetări pot întâmpina, deocamdată, unele dificultăţi specifice, adesea de origine subiectivă. De aceea, începând cu însăşi concepţia, trecând prin modul de organizare a cercetărilor şi încheind cu problematica specifică a aplicării în practică şi a relaţiei "cercetător-beneficiar", se impun abordări şi soluţionări adecvate.

O primă constatare şi concluzie este cea a necesităţii caracterului integrat al cercetărilor sistemice, pe întreg ciclul - de la concepţie la aplicaţie. Practica arată că în încercările de profilare a unor colective de cercetare exclusiv pe metode şi modele - colective insuficient ancorate în realităţile practicii efective şi "cruţate" de dificultăţile aplicării în practică - se poate ajunge la realizări pur teoretice, care capotează la prima confruntare cu viaţa, iar între cercetători şi potenţialii beneficiari se produce o izolare cvasitotală. Chiar dacă este foarte greu şi dacă, de multe ori, se impun a fi depăşite susceptibilităţi de o parte şi de alta şi se cer depuse eforturi susţinute de ambele părţi, cercetarea sistemică - ca şi orice proiectare de investiţie sau cercetare de produs - trebuie dusă până la realizarea practică şi atingerea obiectivelor urmărite, până la calcule efective, la formularea de rezultate şi concluzii concrete şi viabile pentru probleme reale. Cel puţin în actualul stadiu, acest lucru nu poate fi făcut decât de către cercetătorul-elaborator al metodelor şi modelelor, fiind de dorit o implicare directă a acestuia în problemele concrete ce se pun în faţa ramurii, domeniului, economiei în ansamblu, dar, în acelaşi timp, şi participarea şi cooperarea directă a factorilor "beneficiari", chiar de la început, de la formularea obiectivelor, iar apoi pe tot parcursul cercetării, până la încheierea ei şi obţinerea rezultatelor scontate.

Totodată, este nevoie să se ţină seama de amploarea (costul şi durata) cercetărilor pentru elaborarea de metode, modele matematice, programe de calcul, pentru constituirea băncilor de date, pentru clarificarea problemelor teoretice, uneori chiar fundamentale, pe care le presupun cercetările sistemice. De regulă, problemele practice concrete ce apar comprimă timpul disponibil: răspunsurile sunt solicitate cu urgenţă. De aceea, se impune o strategie de cercetare elastică. În primul rând, esenţial este de a se "intra în joc" cu răspunsuri şi rezultate obţinute cu ajutorul unor metode şi tehnici disponibile, promovând pentru început concepţia, abordarea sistemică, chiar dacă rezultatele nu au încă precizia şi detalierea dorite (cu condiţia, desigur, să nu se compromită concepţia prin rezultate inadecvate sau neviabile). Paralel şi, pentru început - în mod independent, se cer a fi promovate cercetări fundamentale, de perspectivă, orientate spre probleme ce vor apărea (sau vor putea apărea) în viitor şi care să ofere conceptele, criteriile, modelele matematice, informaţiile necesare, iar aceste cercetări să fie pe cât posibil urmate de aprofundări şi detalieri succesive, în continuă confruntare cu practica.

Este de subliniat caracterul de continuitate ce se cere asigurat unor astfel de preocupări din cercetare. Este nevoie de acumulare de experienţă, de informaţii. De asemenea, strategia aprofundărilor succesive în cercetare devine posibilă numai în condiţii de continuitate. În plus, înseşi problemele analizate sunt adesea susceptibile de reconsiderări şi reluări periodice, în funcţie de noile elemente ale progresului tehnic, ale situaţiei economice, ale structurilor industriale, de noile obiective ale dezvoltării ş.a.m.d.

Continuitatea, specializarea, profesionalizarea analizei sistemice şi a prognozei nu înseamnă o izolare de restul cercetării, ci, dimpotrivă, o ancorare în conexiuni interdisciplinare, o largă cooperare care să asigure ca fiecare aspect de detaliu, de profil, inclus în analiza sistemică, să fie la rândul său corect, adecvat, să surprindă aspectele şi tendinţele esenţiale ale progresului tehnic, implicaţiile şi condiţionările semnificative pentru problema analizată şi datele reale. Sunt necesare, de asemenea, soluţionări specifice în problema metodologiei de determinare a eficienţei economice a lucrărilor de cercetare (în special, raportarea realizărilor), în condiţiile în care efectele reale se răspândesc pe o arie largă de unităţi şi procese.

Interesul mereu crescând faţă de cercetările de această natură, cu prilejul unor contacte de colaborare în diferite sectoare şi ramuri, dovedeşte că problematica discutată în aceste rânduri răspunde unor necesităţi de fond ale economiei noastre, completând într-o direcţie esenţială paleta de atribuţii ale ştiinţei ca forţă de producţie.


 

[1] Sferele conceptelor de "soluţie" şi "decizie", cu care vom opera, sunt parţial întrepătrunse: uneori se consideră că soluţiile fac parte din sfera tehnicii (soluţii tehnice), iar deciziile din activitatea economico-socială; considerăm însă că, mai curând, soluţiile se referă la funcţionalităţi, construcţii, structuri etc. concepute, în oricare dintre aceste sfere, iar deciziile la alegeri între opţiuni posibile; soluţiile par a constitui deci rezultatul unui proces, şi anume al unui proces de tip creativ, iar deciziile - un act, bazat însă pe un proces cognitiv, inclusiv prospectiv, asupra soluţiilor create. Filiaţia şi atribuţiile ştiinţei în elaborarea, fundamentarea, pregătirea soluţiilor şi a deciziilor sunt deci evidente.

[2]* Este o înşiruire a argumentelor contra programului de construire a centralelor de termoficare în cauză. În lucrări special consacrate problemelor de energetică, s-a afirmat că România nu are nici pentru ce, nici cu ce să construiască centralele respective. Programul a fost sistat după 1989, dar, chiar dacă nu ar fi intervenit schimbările politice ştiute, o astfel de sistare s-ar fi impus: nici metalurgia, nici chimia sau alte ramuri energointensive nu mai aveau potenţialul de creştere din anii anteriori şi creşterea preconizată de capacităţi (intens poluante) de producţie de energie nu era justificată, mai ales în condiţiile nesoluţionării dificultăţilor tehnice şi ecologice enumerate. De asemenea, din “fundamentările” programului de centrale pe lignit “ieftin” a fost omis adevărul economic că, pe măsură ce ar fi crescut extracţia anuală de lignit, ea urma să fie din ce în ce mai scumpă, ca urmare a înrăutăţirii condiţiilor geologice de extracţie, prin atacarea de straturi mai adânci, mai subţiri etc.

[3]* începând cu resursele financiare.

[4] Anuarul statistic al RSR, 1982, p. 101.

[5]* Se punea în evidenţă discrepanţa gravă, reală, între consumurile energetice pe unitatea de venit naţional, pe de o parte, şi consumurile specifice pe unitatea de produs fizic, pe de altă parte, ceea ce reflecta ineficienţa economiei naţionale în ansamblul ei, teribila pierdere de eficienţă ce se petrecea undeva între nivelul multora dintre instalaţiile tehnologice (nu al tuturor) şi economie – întreprinderea ca organism economic şi apoi nivelul macroeconomic. 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca