Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole
 

60 Un sistem fiscal “neutru” sau unul stimulativ? (1998)

 

Adevărul economic, 5-11.06.1998

 

 

În ultimul timp, cererilor şi presiunilor, provenite din diferite cercuri ale comunităţii de afaceri, pentru facilităţi fiscale specifice, începe să li se opună nu numai ignorare şi evitare, ci şi o teorie, o concepţie, un stindard: cel al sistemului fiscal neutru, al şanselor egale etc.

Un interesant studiu comparativ (şi nu numai comparativ), datorat reputatului cercetător Lucian Croitoru, a fost publicat, în serial, în paginile “Adevărului Economic” nr. 15-16-17/1998, sub titlul: “Cum pot fi utilizate stimulentele fiscale într-o economie cu venituri bugetare în tranziţie” - rezultat al investigaţiei cu aceeaşi denumire, realizate în cadrul Centrului Internaţional de Studii Antreprenoriale.

În cele ce urmează, sunt readuse în discuţie unele dintre tezele enunţate pe parcursul studiului ­- şi, poate, aspecte ale orientării de ansamblu a studiului.

 

Obligaţia imparţialităţii în analiza comparată

Punerea faţă în faţă a două concepţii, a două strategii, în vederea “unui dialog constructiv” (cum a fost subtitlul din “Adevărul Economic”), presupune o totală obiectivitate, chiar detaşare - dacă este cu putinţă - faţă de concepţiile suspuse analizei. În cazul de faţă, sunt puse în discuţie două concepţii fiscale: cea denumită, în studiu, cu termenul de “structuralistă” (care îşi propune ca politica fiscală să influenţeze structurile economice, favorizând anumite componente structurale în defavoarea altora) şi cea citată ca fiind “neoclasică”, de fapt - neutralistă, fără influenţe selective.

Pornind un astfel de studiu, concepţiilor analizate ar fi trebuit să li se acorde şanse egale, ar fi trebuit să fie băut până la fund paharul explorării şi al prezentării atât a argumentelor pro, cât şi a celor contra fiecăreia dintre variantele analizate. Dacă acest lucru nu este posibil, datorită angajării intelectuale a autorului, datorită concluziilor la care autorul a ajuns pe parcursul analizei, atunci cititorul trebuie să fie prevenit: nu mai este un studiu comparativ, nu mai este o invitaţie la un “dialog constructiv”, ci o fundamentare, o sensibilizare în favoarea uneia dintre variante. Nu putem fi, în acelaşi timp, şi avocaţi, şi judecători. Nu trebuie să ne propunem să apărem a fi imparţiali, în timp ce ne desfăşurăm pledoarii.

Or, însuşi limbajul utilizat nu este cel al unei analize comparate, studiul fiind o susţinere fără rezerve a politicilor fiscale neutraliste, neselective. De la început, concepţia structuralistă este etichetată drept “discriminatorie”, îi sunt subliniate “pericole majore” etc., în timp ce concepţiei “neoclasice” i se asociază “o creştere economică sănătoasă, dezvoltarea unui sector de întreprinderi mici şi mijlocii robust, apt să se dezvolte într-un mediu concurenţial, o accelerare a proceselor inovative...”

Aşadar, rândurile de faţă vor încerca să contribuie la o analiză comparată obiectivă adăugând argumente de “altera pars”, în favoarea politicilor fiscale selectiv stimulative şi în defavoarea celor neutraliste - cel puţin pentru condiţiile de astăzi ale economiei României. Va fi, desigur, tot o pledoarie, o modestă şi succintă încercare de pledoarie, privind numai unele dintre aspecte, dar în direcţia opusă. Fără a nega plusurile şi minusurile, oportunităţile şi pericolele fiecăreia dintre cele două concepţii puse în opoziţie.

 

Absenţa stimulentelor asigură egalitatea şanselor?

Studiului la care ne referim îi putem reproşa, poate, un singur viciu de ordin teoretic. Explicit şi implicit, pe tot parcursul său, studiul are la bază premisa fundamentală că o piaţă liberă este prin sine însăşi “sănătoasă”, iar orice acţiune şi orice instrument “de discriminare” distorsionează piaţa, o abate de la optimul structural pe care altminteri s-ar aşeza, confortabil, economia.

Or, s-a mai arătat, de nenumărate ori şi cu nenumărate prilejuri, că mecanismele pieţei libere acţionează corect în condiţii ideale, în primul rând - în condiţiile echilibrului dintre cerere şi ofertă. Ar mai trebui, însă, să adăugăm: şi în condiţiile reale ale egalităţii şanselor, în absenţa unor factori perturbatori - exogeni sau, mai ales, endogeni.

Deci, politicile fiscale selective, “structuraliste”, nu îşi propun un intervenţionism etatist voluntarist, deformant şi distorsionant al structurilor economice altminteri “sănătoase”, ci tocmai compensarea, echilibrarea, contracararea acţiunii unei multitudini şi diversităţi de factori perturbatori intrinseci, în special endogeni, care, lăsaţi în voia lor, alterează, viciază, distrug structurile economice, împiedică asanarea celor existente, blochează creşterea economică (oricare şi cu atât mai mult una durabilă) ş.a.m.d.

Să exemplificăm.

Marea majoritate a IMM create după 1989 activează în sfera comercială; mult prea puţine în sfera productivă şi chiar în cea a serviciilor. Cauza este organică: viteza mai mare de rotaţie a capitalului, în activitatea comercială, puţinătatea relativă a imobilizărilor necesare, posibilitatea unei acumulări primare de capital, posibilitatea facilă de a schimba profilul în funcţie de oportunităţi. Desigur, explozia de comerţ de după 1989 a avut şi părţile sale pozitive, chiar şi numai prin faptul că a adus lumea la îndemâna cetăţeanului rom­ân, atâta timp privat de ea şi pus, în trecut, în spatele unor cozi şi în faţa unor rafturi goale. Sunt şi dezavantaje, pe care nu le vom diseca aici. Oricum, o economie poate trăi numai în mod excepţional fără activităţi productive proprii, agricole şi industriale. Ce poate fi mai firesc, pentru a compensa leucemia congenitală a economiei de piaţă româneşti (insuficienţa cronică a activităţilor  productive, şi cu atât mai mult - a celor aducătoare de valoare adăugată ridicată), decât a acorda facilităţi fiscale compensatorii activităţilor productive agricole şi industriale, cercetării-dezvoltării (care a adus, la ele acasă, supremaţia mondială a SUA, Japoniei, Germaniei), acumulărilor multianuale de capital, investiţiilor în general şi celor de locuinţe în particular ş.a.m.d.? În loc să acordăm prime pentru valoare adăugată ridicată, creşterea nesfârşită a TVA este “neutrală”? Ea însănătoşeşte sau mai curând îmbolnăveşte structurile economice, penalizând tocmai pe cei care, organic, au nevoie de mai multe investiţii, de mai multe acumulări, pentru a realiza valori adăugate ridicate? Rata TVA / capital circulant este neutră, sau este mai favorabilă tocmai producţiilor energointensive, mari consumatoare de resurse materiale, poluante?

Pentru că veni vorba despre poluare. Ce mecanisme de piaţă “neutră” promovează producţiile şi produsele nepoluante? Ce mecanisme de piaţă liberă apără mediul înconjurător de agresiunea economiei? Peste tot în lume, produsele şi tehnologiile ecologice s-au născut şi au proliferat cu sprijin guvernamental, cu subvenţii, cu facilităţi fiscale, cu credite preferenţiale, cu penalizări etc.

Balanţa comercială a României este deficitară, şi ar prezenta o imagine şi mai neagră dacă am analiza cât de mult din exportul nostru provine din ramurile energointensive şi poluante. Aceasta este tendinţa “naturală” a “pieţei libere”, până când normele internaţionale ne vor obliga să închidem, una câte una, instalaţiile producătoare poluante, până când vom constata că un asemenea “export” ne sărăceşte şi ne taie craca pe care stăm, că nu mai încăpem în propria ţară de halde de steril şi deşeuri nocive, că nu ne mai cresc grânele şi pomii de atâtea ploi acide, că mâncăm carne şi bem lapte cu nitriţi şi că nu ne mai încap spitalele de atâţia intoxicaţi şi malformaţi.

Echilibrele pieţei libere şi spontane sunt, intrinsec, bolnave şi nocive, în special într-o economie deficitară, instabilă şi nesedimentată, aflată în bătaia unor vânturi cărora nu are forţa necesară spre a li se putea opune. De stimulente este nevoie pentru a corecta stările de echilibru, cel puţin - pentru a crea condiţii în vederea unor sperate şi necesare corectări ale acestora, către structuri măcar satisfăcătoare.

Nu există elemente pentru ca existenţei prea multor stimulente şi facilităţi fiscale în România ultimilor ani să i se impute reducerea dramatică a producţiei şi în general al PNB, reculul IMM, statutul de codaş în atragerea de investitori străini şi investiţii străine, poziţia anemică a capitalului autohton, căderea proceselor investiţionale, situaţia exporturilor, căderea ponderii ramurilor şi a activităţilor hi-tech în structura totală a producţiei ş.a.m.d. Atunci, către ce ar îndreaptă economia României o politică fiscală “neoclasică”, neutralistă, nestimulativă, necorectivă? Ce temei ştiinţific sau empiric există pentru ca să putem crede în  oportunitatea ei, în virtuţile ei axiomatice de panaceu, câtă vreme suntem în condiţiile unei economii precare şi structural bolnave?

 

Cui foloseşte mimarea ignorării realităţilor?

Este regretabil că şi fosta (de până în 1996), şi actuala guvernare, prin factorii lor reprezentativi, prezintă unele probleme de pe poziţia struţului, ca şi cum lumea nu vede, nu ştie şi nu simte realitatea.

Primul exemplu. Ni se afirmă că avem o “presiune fiscală (26,7%) mai degrabă sub media ţărilor dezvoltate (39%)”; că, la impozitul pe salarii, stabilirea unei “limite superioare de 40% are în vedere cerinţa ca rata marginală maximă pe venitul personal să fie apropiată de rata impozitului pe profit...”

Care este realitatea, pentru întreprinzătorul român şi cel străin deopotrivă, care este diferenţa între ceea ce alocă agentul economic pentru salarii şi câţi bani încasează în mână salariaţii? Am mai scris şi cu alte prilejuri: pe întreprinzătorul român sau străin, ca şi pe salariat, nu îl interesează câte fonduri merg la Ministerul Finanţelor, câte la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi câte la administraţia locală, ci totalul diferenţei între cheltuielile salariale şi salariile nete. Or, abstracţie făcând de impozitele şi taxele locale, numai la fondul de salarii, trebuie să se plătească: 23% contribuţie de asigurări sociale + 5% (din 1999: 7%) sănătate + 6% (1%+5%) şomaj + 1% pentru handicapaţi + 1% comision la camerele de muncă = 36% (din 1999: 38%). Aceasta, fără a socoti pe cei 3% pentru pensia suplimentară, care să considerăm că este o asigurare (forţată) în folosul angajatului. Deci, presiunea fiscală asupra salariilor este deja egală cu cea (nominală) a impozitului pe profit, de 38%, dacă impozitul pe salarii este egal cu zero. Dacă impozitul pe salariu marginal va fi de 40%, presiunea fiscală reală privind salariile, aşa cum rezultă ea în finanţele agenţilor economici, va tinde (simplist vorbind; calculele sunt mai complicate) spre dublul cifrei menţionate. Şi aceasta, fără a socoti acea plagă fiscală abătută asupra industriei alimentare şi uşoare, sub forma contribuţiei pentru fondul de pensii al agricultorilor - un  veritabil nou ICM, putând ajunge la 8 - 12% din total valoare.

Al doilea exemplu. Ni se repetă mereu virtuţile amortizării accelerate, pentru stimularea investiţiilor. Am mai avut prilejul să arătăm, în paginile “Adevărului Economic”, că amortizarea “accelerată” nu este accelerată, cât timp durata de amortizare nu se reduce; că avantajul fiscal al contribuabilului în primul an după achiziţionarea unui mijloc fix este recuperat, prin impozitare suplimentară, pe parcursul întregii durate normate de utilizare restante şi că, deci, nu constituie un  stimulent investiţional consistent, nu ţine loc de stimulent pentru profitul reinvestit. Fără a mai insista asupra caracterului limitat al categoriilor de investiţii la care este aplicabilă amortizarea accelerată (exclusiv construcţiile, exclusiv investiţiile necorporale, exclusiv investiţiile financiare etc.).

 

Cale deschisă aprofundărilor

Desigur, studiul, la care ne-am referit critic privind unele abordări, conţine multe adevăruri şi deschideri utile. De exemplu - şi în mod deosebit, ar trebui subliniată “recunoaşterea cheltuielilor întreprinderilor drept costuri normale de afaceri”. “Chiar în condiţiile unor preţuri libere, semnalul şi stimulentele date de preţuri libere sunt viciate atunci când, prin reglementări administrative, autoritatea fiscală nu recunoaşte toate costurile reale ale întreprinderilor drept cheltuieli normale de afaceri”, afirmă, pe bună dreptate, autorul. Subscriind la analiza aprofundată efectuată de autor asupra unor multiple laturi ale acestei probleme, credem că este util să se includă, în categoria respectivă: evitarea considerării drept venituri a efectelor deprecierii leului, recunoaşterea cheltuielilor grevate de risc (menţionate de către autor), recunoaşterea cheltuielilor prezente pentru venituri viitoare, liberalizarea reevaluării fondurilor fixe, pe bază de expertize autorizate, ca bază a unor cheltuieli reale de amortizare şi - de ce nu - bază de pornire a negocierilor în procesul de privatizare (câtă vreme reevaluarea se face nu numai strict ca un inventar contabil, ci recurgând din plin la metodele de evaluare pe baza profitabilităţii şi a preţurilor de piaţă). [1]*


 

 


 

[1]* Susţinând, în contactele cu Ministerul Finanţelor Publice, în organismele de contact create, în materialele elaborate, în toţi anii de activitate în cadrul conducerii CCIRB, politica unui sistem fiscal stimulativ, ca unul din instrumentele statului de promovare a politicilor industriale, comerciale etc., am putut constata o considerabilă presiune în direcţie inversă, în special de la nivelul organismelor financiare internaţionale. Sub această presiune, diferite facilităţi fiscale au tot fost, treptat, eliminate. Trebuie, totuşi, recunoscut un mare neajuns al (aproape) oricăror facilităţi fiscale: proliferarea abuzurilor, multiplele posibilităţi de utilizare distorsionată a facilităţilor, în scop de evaziune, şi complicaţiile metodologice şi birocratice mari,  necesare pentru a preveni şi contracara astfel de fenomene. În plus, unele facilităţi, chiar dintre cele mai populare, reprezintă false soluţii; de exemplu, scutirile de impozit pe profit pentru export stimulează exportul produselor energointensive şi cu valoare adăugată mică, în absenţa stimulentelor pentru industria producătoare de materiale fine şi alte produse cu grad înalt de prelucrare, de inteligenţă încorporată. Chiar şi populara scutire de la impozitul pe profitul reinvestit are efecte perverse, stimulând reinvestirea măruntă, curentă, risipitoare, în dauna unor acumulări financiare multianuale, necesare unor procese de inovare profundă a tehnologiilor şi dotărilor.   

 

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca