Despre acest sit

Despre Mario Duma

Cercetari si studii

 

 

 

 „Cercetarea, industria, economia României şi conexiunile lor. Diagnoze, politici, solutii, noi abordari.
1965 - 2004"

 

Cuprinsul cartii si acces la alte articole


 

 

11 Valoare, preţ şi cointeresare materială pentru introducerea tehnicii noi (1970)

 

Probleme economice, nr. 6, iunie1970, pp. 13-28

 

 

În activitatea de ansamblu a oricărei întreprinderi industriale există o cointeresare materială în realizarea sarcinilor de plan, inclusiv în realizarea indicatorilor economici principali: producţie-marfă, rentabilitate, preţ de cost. Această cointeresare este indisolubil legată de cointeresarea materială şi morală individuală, directă şi indirectă, a salariaţilor.

După cum se ştie, în prezent progresul tehnic şi calitatea produselor sunt în măsură mult prea mică angrenate în această cointeresare; dimpotrivă, există factori (asupra unora dintre aceştia se va insista şi în cele ce urmează), care generează anumite elemente de contradicţie între interesele promovării progresului tehnic şi ale ridicării calităţii producţiei, pe de o parte, şi direcţia în care acţionează cointeresarea materială amintită.

Progresul tehnic este un fenomen de o deosebită profunzime şi complexitate, care nu poate fi limitat nici la o condiţionare a realizării formale a unor poziţii de plan tehnic, nici la beneficiile contabilizate ca urmare a anumitor cercetări, nici la alte aspecte izolate sau ocazionale.

Cointeresarea materială pentru introducerea tehnicii noi şi ridicarea calităţii producţiei, pentru a fi eficientă, trebuie să fie indisolubil legată de cointeresarea materială pentru realizarea planului, să facă parte integrantă din aceasta.

După cum se va arăta în cele ce urmează, studierea mai riguroasă a aspectelor valorice ale progresului tehnic şi calităţii produselor şi reflectarea acestora în sistemul de preţuri sunt de natură să contribuie la realizarea unei atari cointeresări materiale.

În condiţiile actuale[1]* ale economiei noastre, preţurile de vânzare a mijloacelor de producţie - în particular, preţurile produselor industriei constructoare de maşini - îşi exercită pe mai multe căi un profund rol de pârghie economică asupra activităţii tehnice a industriei, influenţând ritmul progresului tehnic, direcţiile în care acesta se desfăşoară. Preţurile îşi exercită această influenţă întotdeauna; dacă ele constituie o justă măsură a valorii, atunci influenţa este pozitivă; dacă în constituirea preţurilor cerinţele legii valorii nu sunt respectate, dacă funcţia preţurilor de măsură a valorii este încălcată, deformată, atunci influenţa preţurilor ca pârghie se exercită într-un mod dăunător pentru societate [2]

 

 

 

1. Activitatea decizională

 

După cum se ştie, în economia noastră, orice acţiune importantă de investiţii sau de asimilare de produse noi are la bază un studiu tehnico-economic, în cadrul căruia sunt examinate comparativ variante, inclusiv varianta de realizare sau nerealizare a unei anumite acţiuni (problema oportunităţii) şi diferitele variante posibile de realizare (problema optimizării). Desigur, cele două probleme nu se rezolvă în mod izolat, deoarece decizia asupra oportunităţii se adoptă în baza variantei optime, recomandate spre aplicare.

Abstracţie făcând de eventualele considerente extra-economice, problema oportunităţii se soluţionează în cadrul studiilor tehnico-economice pe baza calculelor de eficienţă, care compară cheltuielile necesare cu rezultatele scontate, după unul sau mai mulţi din indicatorii uzuali. Costul investiţiei este în mod substanţial influenţat de preţurile utilajelor folosite[3].

În condiţiile în care calculul de eficienţă dă rezultate destul de favorabile, eventualele încălcări ale legii valorii nu schimbă soluţia problemei oportunităţii. Atunci însă când problema oportunităţii economice nu are un răspuns evident, eficienţa economică fiind în zona critică - şi aceasta este situaţia multor investiţii care se fac - nivelul preţurilor mijloacelor de producţie utilizate poate schimba răspunsul la problema oportunităţii în opusul său. Dar a nu face o investiţie care ar fi putut fi rentabilă reprezintă pentru economia naţională o pierdere, tot aşa după cum reprezintă o pierdere a face o investiţie nerentabilă.

În problema optimizării, preţurile diferitelor materiale, piese, subansamble şi produse componente pot fi determinante în analiza economică prin care se compară variantele.

Or, s-a constatat în practică adesea următoarea stare de lucruri: pentru piese şi produse care corespund unor soluţii "clasice", învechite, preţurile, care au suferit o serie de reaşezări, sunt mai aproape de valoare, în timp ce pentru produse de tehnică nouă, moderne, există preţuri foarte ridicate. În mod evident, prin aceasta, decizia de optimizare este influenţată în favoarea soluţiilor tehnice învechite.

Desigur, decizii de optimizare nu se adoptă numai în cadrul studiului tehnico-economic, ci, în mod similar, pe tot parcursul elaborării unor noi produse sau instalaţii tehnologice, în fazele de cercetare şi proiectare în care se efectuează detalierea şi dezvoltarea soluţiilor tehnice. Prin aceasta, preţurile materialelor, pieselor, semifabricatelor componente exercită o influenţă profundă asupra soluţiilor tehnice rezultate şi, implicit, asupra economicităţii finale reale a produselor sau investiţiilor rezultate.

 

 

2. Politica tehnică a întreprinderilor

 

a) Uzura morală în fabricaţie. Pe măsură ce un produs se învecheşte în fabricaţie, preţul de cost scade; consumurile de materiale devin mai raţionale, muncitorii "învaţă" produsul şi productivitatea muncii creşte, efortul organizatoric scade, regiile scad etc. De aceea, cu cât un produs se învecheşte mai mult în fabricaţie fără perfecţionări calitative, în condiţiile fixităţii actuale a preţurilor de vânzare, cu atât cresc mai mult rentabilitatea şi volumul producţiei, scade preţul de cost, adică se ameliorează toţi indicatorii economici în realizarea cărora colectivul întreprinderii este cointeresat material şi pentru care este apreciat moral.

Deschidem o paranteză, amintind că noţiunea de uzură morală a unui produs are două aspecte: uzura morală în fabricaţie şi uzura morală în exploatare. Uzura morală în fabricaţie intervine mai curând decât uzura morală în exploatare: ultimul exemplar fabricat înainte de sistarea producţiei pe considerente de uzură morală trebuie încă să-şi realizeze întreaga viaţă prevăzută în exploatare înainte de a atinge uzura morală în exploatare. Ritmul uzurii morale în fabricaţie este determinat în mare de aceiaşi factori ca şi ritmul uzurii morale în exploatare şi anume, în principal, de ritmul progresului tehnic în domeniul respectiv de specialitate. Totuşi, trebuie observat că uzura morală în fabricaţie este un fenomen mai acut decât uzura morală în exploatare. Într-adevăr, în timp ce un produs dat, instalat în exploatare şi încă neamortizat, suferă de uzură morală în principal în măsura în care au apărut alte produse care îndeplinesc aceeaşi funcţie la performanţe superioare, adică având o valoare de întrebuinţare superioară, uzura morală în fabricaţie a produsului respectiv este provocată de efectul însumat atât al valorilor de întrebuinţare superioare ale noilor produse apărute, cât şi al reducerilor de valoare ale produselor similare apărute (aceasta din urmă influenţează într-o anumită măsură şi asupra uzurii morale în exploatare, însă numai ca factor secundar, subsidiar).

În al doilea rând, din delimitarea dată noţiunii de uzură morală în fabricaţie, rezultă faptul că momentul apariţiei uzurii morale în fabricaţie intervine cu mult înaintea momentului uzurii morale în exploatare, deci ritmul uzurii morale în fabricaţie este mai rapid decât ritmul uzurii morale în exploatare.

În fine, prin însăşi experienţa sa, un produs aflat în exploatare prezintă un element de conservatorism, în timp ce în producţie, prin caracterul său şi prin posibilităţile beneficiarilor de a alege între diferite tipuri de produse noi care apar mereu pe piaţă, uzura morală în fabricaţie reprezintă un fenomen acut.

În capitalism, uzura morală în fabricaţie se exercită şi se manifestă prin intermediul concurenţei. Concurenţa acţionează prin mecanismul cererii şi ofertei; la produsele învechite oferta ajunge să depăşească cererea, din această cauză preţurile scad şi beneficiile producătorului scad până ajung sub nivelul admisibil. În socialism nu avem în prezent un factor economic intrinsec, care să reflecte în mod obiectiv uzura morală în fabricaţie, aşa cum amortizările reflectă într-o anumită măsură uzura morală (şi fizică) în exploatare. Dimpotrivă, se constată, din cele arătate mai înainte, că uzura morală în fabricaţie este stimulată material, că există pârghii economice puternice care acţionează în direcţia menţinerii şi adâncirii uzurii morale în fabricaţie (v. fig. 2.a).

Pentru a desfiinţa conservatorismul promovat de actuala cointeresare materială şi pentru a stimula colectivele unităţilor economice în direcţia înnoirii produselor şi a ridicării permanente a performanţelor lor, este necesar ca fenomenul de uzură morală în fabricaţie să găsească o reflectare economică şi anume o reflectare care să se exercite asupra indicatorilor economici de bază amintiţi. Acest lucru se poate realiza prin scăderea continuă a preţurilor de vânzare într-un ritm care, după o perioadă de timp, să devină mai rapid decât reducerea normală a preţului de cost pe parcursul fabricaţiei. Una din căile de realizare a acestui deziderat poate consta în reducerea preţurilor de vânzare ale tuturor mijloacelor de producţie în mod automat, de exemplu la fiecare 1 ianuarie, cu o cotă fixă, rigidă, stabilită prin lege, distinct pentru diferite tipuri de sortimente, similar cu stabilirea rigidă a cotelor de amortizare. Nivelul acestor cote ar urma să fie fixat în funcţie de ritmul uzurii morale pentru profilul respectiv de fabricaţie, astfel încât, ţinând seama şi de scăderea normală a preţului de cost pe parcursul fabricaţiei, la capătul perioadei planificate de uzură morală fabricaţia produselor să devină nerentabilă, întreprinderile fiind obligate prin aceasta să-şi pregătească din timp asimilarea unor produse noi, mai moderne. În urma studiului permanent al conjuncturii şi al tendinţelor progresului tehnic, în nivelul acestor cote ar fi posibil să se introducă centralizat şi eventuale corective, în limitele unei anumite maleabilităţi. Fenomenul care ar urma să se producă este reprezentat schematic în fig. 2.b.

  

 

Fig. 2

 

În aceste condiţii, rutina, lipsa luării în considerare a progresului tehnic ar conduce inexorabil la înrăutăţirea progresivă a indicatorilor economici principali - în primul rând, la reducerea rapidă a rentabilităţii şi, în al doilea rând, la reducerea volumului valoric al producţiei. Menţinerea şi creşterea rentabilităţii ar fi condiţionate de modernizarea continuă a producţiei. Asimilarea de produse noi ar fi intrinsec recompensată. Perspectiva tehnică ar deveni preocuparea principală a colectivului oricărei întreprinderi constructoare de maşini.

Se poate naşte temerea că beneficiile întreprinderilor şi veniturilor statului în ansamblu s-ar reduce, ca urmare a reducerilor anuale de preţuri. În realitate, în condiţiile stabilirii judicioase a cotelor de reducere şi a nivelelor de beneficii la produsele noi, aceleaşi venituri medii ar putea fi realizate prin echilibrul dinamic dintre beneficiile în scădere la produsele vechi şi beneficiile mari la produsele noi, echilibru care ar reprezenta reflectarea economică a ritmului planificat de asimilare de produse noi.

b) Calitatea produselor. Este oportun să se distingă, în problema calităţii, două aspecte: aspectul nivelului general de performanţe al soluţiei tehnice care caracterizează produsul şi aspectul calităţii execuţiei, al respectării pe parcursul fabricaţiei a prescripţiilor constructive şi tehnologice, al finisajului etc.

În prezent, la elaborarea şi asimilarea unui produs nou, în nivelul de rentabilitate din întreprinderea producătoare nu se reflectă - sau se reflectă foarte indirect - nivelul performanţelor realizate, de exemplu, faptul că un motor ar consuma de două ori mai multă sau de două ori mai puţină benzină pe suta de kilometri. Acest lucru se datorează şi faptului că în calculul preţurilor de vânzare se introduce o cotă de beneficiu fixă, medie planificată pe grupa de sortimente, întreprinderea sau subramura respectivă. O perfecţionare calitativă, făcută pe parcursul fabricaţiei, consacrată ridicării indicilor tehnico-economici de exploatare la beneficiar, adesea înrăutăţeşte indicatorii la producător, pe de o parte, necesitând de regulă mărirea consumului de manoperă sau şi de materiale, iar, pe de altă parte, reclamând un mare efort organizatoric (cercetare-proiectare, modificări în documentaţii, modificarea relaţiilor de cooperare internă şi interuzinală, însuşirea la diferite niveluri a variantei modificate, efectuarea de încercări asupra acesteia etc., toate acestea asociate cu riscul nereuşitei tehnice sau economice); nu rareori este periclitată însăşi realizarea planului. Dimpotrivă, o modificare care, de exemplu, reduce direct consumul specific de metal sau elimină unele operaţii de finisare, necesitând un efort organizatoric mult mai redus, se reflectă favorabil în raportările de plan ale întreprinderii producătoare (cât timp trece neobservată şi nu anulează omologarea produsului), chiar dacă produce pagube înmiite în economia naţională.

Întreprinderile sunt deci în prezent cointeresate material numai în perfecţionări tehnologice care reduc preţul de cost, fără să existe limitări economice care să împiedice eventuale influenţe negative ale "perfecţionărilor tehnologice" asupra calităţii produselor.

Preţurile sunt fixate în funcţie de valoarea produsului, dar societăţii nu îi este indiferentă valoarea de întrebuinţare. Adesea valoarea de întrebuinţare poate fi exprimată cantitativ riguros. De exemplu, între două prese automate, una cu 100 de lovituri pe minut şi alta cu 150 de lovituri pe minut, se poate considera cu aproximaţie că cea de a doua are o valoare de întrebuinţare cu 50% mai mare decât prima, la rest de date tehnice egale. Acest lucru nu înseamnă că s-ar putea pune problema ca cea de a doua presă să aibă un preţ cu 50% mai mare decât prima, în cazul în care timpul necesar pentru confecţionarea lor ar fi identic; dar este cert că cea de a doua presă ar avea o cerere mai mare şi că preţul ei ar trebui să fie deasupra valorii, iar la prima presă preţul ar trebui să fie sub valoare pentru ca producătorul să fie stimulat s-o scoată din fabricaţie.

Pornind de la acest exemplu elementar şi având în vedere prevederile legii privind asigurarea şi controlul calităţii produselor, nivelul beneficiului iniţial prevăzut în calculul preţurilor de vânzare pentru produse noi ar trebui să fie în funcţie de nivelul de performanţe asigurat (şi de importanţa produsului în economie), putând fi determinat, de exemplu, cu ajutorul unor indici bazaţi pe calificative speciale obţinute la avizarea proiectului - care să caracterizeze nivelul performanţelor nominale - şi la omologarea produsului - care să caracterizeze măsura în care performanţele reale corespund celor nominale. În orice caz, în condiţii de competitivitate este necesar ca preţul unor produse similare pe piaţa externă să constituie un reper de importanţă principială, indicând ordinul de mărime al consumului social de muncă realizat pentru un nivel dat de performanţe.

Perfecţionările calitative efectuate pe parcursul fabricaţiei ar trebui să dea dreptul la o mărire limitată de preţ (cu acceptarea beneficiarului), în funcţie şi de efectul economic realizat. Dimpotrivă, pentru constatarea la recepţie a unor scăderi calitative - în măsura în care nu sunt de natură să provoace respingerea - ar fi necesar să se poată efectua reduceri ale preţului (aşa cum se practică în prezent la unele bunuri de consum) sau penalizări.

Regimul preconizat ar avea două rezultate:

           mobilizarea colectivelor pentru obţinerea unor performanţe crescute la asimilarea produselor şi a unei calităţi ridicate pe parcursul întregii fabricaţii;

           atingerea pragului de nerentabilitate a fabricaţiei (ca urmare a reducerilor anuale de preţuri) pentru produsele de calitate superioară - mai târziu, iar pentru produsele de calitate inferioară - mai curând.

c) Nivelul de complexitate tehnică a produselor. În documentele de partid din ultimii ani s-a subliniat în mai multe rânduri, ca o carenţă a industriei noastre, faptul că fabricăm în prea mare măsură produse brute, cu grad de finisare scăzut, de complexitate tehnică insuficientă.

Trebuie arătat că şi în această direcţie un sistem de preţuri care nu constituie o corectă măsură a valorii constituie o pârghie care contribuie în mod negativ la fenomenul specificat; în prezent, întreprinderile sunt cointeresate material să fabrice produse simple şi nu produse complexe.

După cum se ştie, în calculaţiile de preţ se introduce o cotă de beneficiu medie, fixă pe întreprinderea sau subramura respectivă, cotă care se aplică la totalul preţului de cost uzinal. Nu se ia în considerare durata ciclului tehnologic al produsului respectiv şi, implicit, durata de rotaţie a fondurilor. Or, prin aceasta se ignorează adevărul subliniat încă de Marx şi Engels (vezi "Capitalul", vol. III, cap. 4, redactat de Engels după notiţele lui Marx) conform căruia, la rest de condiţii egale, rata venitului este invers proporţională cu durata de rotaţie. Or, durata de rotaţie este, în general, proporţională cu complexitatea tehnică a produsului.

Este evidentă în aceste condiţii tendinţa întreprinderilor de a produce în special elemente şi subansamble şi de a evita să angajeze realizarea de produse complexe, cu ciclu tehnologic de durată mare, cu atât mai mult cu cât şi condiţiile de fabricaţie sunt mai dificile pentru produsele de mare complexitate, la care seriile de fabricaţie sunt mai mici, efortul în producţie şi organizatoric necesar este mai mare etc.

În aceeaşi sens acţionează şi următoarea practică, existentă în constituirea preţurilor produselor complexe: semifabricatele proprii se includ în preţul produsului complex cu preţul lor, fără nici un fel de cote de regie sau beneficii, care se consideră că au fost incluse în însuşi preţul semifabricatelor respective. În realitate, un semifabricat, produs de uzină şi vândut ca atare, permite uzinei să investească valoarea semifabricatului respectiv în fabricarea unor noi produse şi să obţină prin aceasta noi venituri. Dimpotrivă, montarea semifabricatului respectiv într-un ansamblu complex imobilizează fondurile aferente până la data livrării produsului de mare complexitate. Întreprinderea pierde astfel posibilitatea de a fructifica fonduri importante pentru a obţine noi beneficii, deci întreprinderea pierde păstrând produsul simplu şi montându-l într-un produs complex. Cu alte cuvinte, şi ţinând seama de cele arătate mai înainte, prin montarea semifabricatelor în produse complexe scade viteza de rotaţie a fondurilor investite în producerea semifabricatelor respective, ceea ce provoacă reducerea veniturilor întreprinderii.

În alt treilea rând, la produse simple sau produse complexe, la serii mari, serii mici, unicate sau prototipuri diferă ponderea manoperei directe şi indirecte, diferă ponderea regiilor de fabricaţie şi a regiei generale. Aplicând cote de regie de fabricaţie medii, independente de complexitatea produsului, pentru toate operaţiile care se efectuează într-o secţie dată, şi cote de regie generală unice pe întreprindere, apare o nouă sursă care, în unele împrejurări, deformează preţul în favoarea, iar în alte ori în defavoarea produselor de complexitate mare[4].

În practica industrială fenomenele arătate sunt parţial atenuate de alte două fenomene, care acţionează în sens contrar. În primul rând, pentru operaţiile de uzinare propriu-zisă, de confecţionare şi prelucrare mecanică de piese, sunt în vigoare norme de tip republicane şi este posibilă o determinare analitică mai riguroasă a consumului de manoperă necesar; în schimb operaţiunile de montaj şi reglaj se pretează mai puţin la o normare analitică, permiţând întreprinderilor să-şi asigure rezerve importante în calculul preţului de cost prin prevederea unor consumuri de manoperă mărite şi, de aici, beneficii suplimentare prin obţinerea unor preţuri de vânzare care depăşesc cu mult valoarea reală. În al doilea rând, utilizarea de materiale şi semifabricate cumpărate scumpe, montarea de piese şi subansamble cumpărate este cu deosebire avantajoasă, conducând la realizarea fără efort propriu a unor indici ridicaţi de productivitate a muncii şi asigurând, în cadru metodicii actuale, aplicarea cumulată de cote de regie şi beneficiu, ceea ce depărtează de asemenea preţul de valoare în direcţia depăşirii ei. Evident, şi în cazul fenomenelor corectoare este vorba tot despre fenomene dăunătoare, deformante.

Desigur, reorganizarea metodicii de calculare a beneficiului pe produs în funcţie de durata de rotaţie a fondurilor necesare pentru realizarea produsului, nu ar trebui să conducă la o creştere în ansamblu a preţurilor, ci mărirea de venituri pe care ar trebui să o obţină întreprinderile la produsele de complexitate mare ar trebui să fie compensată de reducerea substanţială a actualelor beneficii la produse de mică complexitate, astfel încât, printr-o redistribuire, să se asigure cointeresarea materială necesară pentru realizarea produselor de complexitate mare şi reducerea actualei cointeresări excesive în realizarea de piese simple şi semifabricate.       

3. Prototipurile şi experimentarea lor

 

Realizarea sau experimentarea în exploatare a unui prototip este astăzi adesea o operă filantropică. Întreprinderea în care se realizează prototipul sau se efectuează experimentarea riscă, cheltuieşte, îşi distrage personal calificat de la sarcinile de plan. În devizele pentru astfel de lucrări nu se reflectă faptul că cheltuielile reale de regie de fabricaţie sunt adesea procentual mult mai mari decât cele medii pe secţie. Uneori utilaje esenţiale pentru procesul normal de producţie trebuie sustrase temporar de la sarcinile curente. Adesea pierd direct şi muncitorii care participă la experimentare, dacă în mod normal lucrează normat, iar pe parcursul experimentării fie se realizează temporar o productivitate mai scăzută, fie noua metodă implică plata în regie etc. Trebuie subliniat că experimentarea poate conduce şi la concluzii negative, astfel încât nu există certitudinea recuperării pierderilor personale prin eventuale cote de premiere constituite din beneficiile realizate în urma aplicării cercetării, inovaţiei etc. Chiar dacă astfel de beneficii se constituie, între momentul constituirii şi momentul experimentării poate exista un interval de câţiva ani, locurile pot fi diferite, nu există evidenţe ale pierderilor personale etc.

De aici rezultă necesitatea ca, pentru experimentări, realizări de prototipuri etc., să se constituie fonduri, prevăzute ca atare în devizele respective, din care să se poată acoperi, pe de o parte, daunele imediate provocate producţiei, iar pe de altă parte să se poată recompensa direct, sub forma unor indemnizaţii, eforturile suplimentare depuse şi compensa direct eventualele pierderi suportate de către persoanele implicate.

 

 

4. Începutul fabricaţiei produselor noi

 

Primul lot de fabricaţie a unui nou produs este întotdeauna realizat cu un consum de muncă substanţial mai mare decât restul fabricaţiei. Cu alte cuvinte, scăderea de consum de muncă este foarte pronunţată imediat după etapa iniţială a fabricaţiei unui nou produs. Se constată următoarele fenomene:

          dacă preţurile sunt fixate la nivelul ridicat, corespunzător începutului fabricaţiei, mult timp este frânată nejustificat utilizarea noilor produse, după cum s-a arătat în prima parte a articolului de faţă;

           dacă preţurile sunt fixate la nivelul, mai scăzut, corespunzător fabricaţiei însuşite, primele loturi sunt fabricate în pierdere, ceea ce determină întreprinderile să amâne la nesfârşit realizarea acestor prime loturi.

Ar rezulta ca oportună stabilirea preţurilor pentru produsele noi în două etape: pentru primele 5-10% din cantitatea totală estimată şi apoi pentru restul cantităţii.

Totuşi, este de temut că o stabilire a unor preţuri iniţial ridicate, cu perspectiva imediată a scăderii lor, nu va încuraja comenzile. Pe de altă parte, cantitatea de muncă mărită depusă de producător la primul sau primele loturi are caracter de consum individual de muncă ce depăşeşte cantitatea de muncă socialmente necesară şi nu poate justifica obţinerea unui preţ ridicat.

Aceste considerente conduc la concluzia introducerii unui sistem de creditare a întreprinderilor pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare provenite din începutul fabricaţiei noilor produse, creditele urmând să fie acoperite din beneficiile obţinute din vânzarea produselor respective după însuşirea lor curentă.

Se poate obiecta că întreprinderile, simultan cu însuşirea unor noi produse, au în  fabricaţie curentă alte produse, din beneficiile cărora ar putea suporta cheltuielile în discuţie. Totuşi, în asemenea condiţiuni, începutul fabricaţiei unui nou produs ar avea caracterul de grevare a beneficiilor fabricaţiei curente şi, deci, de frânare a lansării, ceea ce este, evident, de evitat. Acoperirea cheltuielilor din alte beneficii ar trebui să rămână numai ca o rezervă pentru cazul în care în termenele stabilite pentru rambursarea creditului nu se obţin comenzi suficiente pentru constituirea beneficiilor necesare.

O altă soluţionare a aceleaşi probleme poate consta în acoperirea diferenţelor de preţ la primele loturi de fabricaţie din fondul de tehnică nouă.

 

5. Organizarea competenţelor în elaborarea şi aprobarea preţurilor

 

În prezent, pentru mijloacele de producţie fabricate în serie, preţurile se calculează de către întreprinderile producătoare, calculaţiile de preţ se examinează la nivelul unor compartimente economice din ministerul tutelar şi se aprobă de către conducerea acestui minister. Procedura arătată prezintă importante vicii, cel puţin cu caracter metodologic.

În primul rând, se constată că atât societatea, cât şi beneficiarii concreţi ai utilajelor sunt adesea excluşi de la stabilirea preţurilor de vânzare, aceasta fiind, pentru produsele de serie, exclusiv de competenţa producătorului şi a forului său tutelar.

În al doilea rând, metoda de întocmire a preţurilor ia în considerare nu timpul socialmente necesar, ci timpul individual, deoarece calculaţiile de preţ care se întocmesc fotografiază consumurile de muncă vie şi materializată prevăzute în uzină în forma lor cea mai acoperitoare, iar organele economice care verifică aceste calculaţii efectuează o verificare care se limitează numai la tarife, cote etc., considerând consumurile specifice ca fiind date. Or, chiar în condiţiile în care în economia noastră naţională o singură întreprindere fabrică un anumit produs, noţiunea de timp de muncă socialmente necesar nu poate să nu implice introducerea în calculele de preţ a consumurilor celor mai raţionale, eliminarea erorilor de concepţie constructivă sau tehnologică etc. Înaltul gir dat prin legislaţia în vigoare de către conducerea ministerului, care aprobă calculaţiile de preţ, nu s-a dovedit însă eficient pentru realizarea acestui deziderat.

Este de neînţeles deosebirea principială existentă în problema cheltuielilor de investiţii şi în problema preţurilor pentru produsele noi. Într-adevăr, pentru o investiţie devizul de proiect, supus avizării consiliului tehnico-ştiinţific, este definitiv, valoarea de deviz este consemnată în procesul-verbal de avizare (pentru obiectivele de mare importanţă - în H.C.M.) şi nu poate fi depăşită fără aprobare din partea organului care a avizat proiectul, la acelaşi nivel. În ceea ce priveşte produsele noi valorile de deviz cuprinse în proiecte au un rol pur estimativ şi, odată cu avizarea proiectului, misiunea lor se încheie. După efectuarea procesului de asimilare industrială, se întocmesc calculaţii de preţ care nu pornesc de la cele prevăzute în proiecte şi nici un for din filiera care verifică şi aprobă preţurile nu este obligat să ţină seama de devizele din proiecte. Adesea, acestea nici nu sunt explicit însuşite prin avizele proiectelor.

Obligativitatea respectării devizelor incluse în proiecte, după avizarea acestora, ar avea nu numai rolul unei verificări tehnice a consumurilor prevăzute în calculaţii, ar fi nu numai un mijloc de întărire a competenţei tehnice în fixarea preţurilor sau un mijloc de evitare a unor abuzuri. Preţul este un element esenţial în însăşi alegerea soluţiei tehnice. Dacă el este corect determinat, el poate indica o eroare tehnică de ansamblu sau de detaliu, asupra căreia trebuie luate măsuri. În alegerea dintre variantele tehnice care se examinează în proiect, un considerent esenţial îl constituie preţul produsului respectiv. Dacă pe parcursul elaborării proiectului se adoptă o variantă estimând că ea va conduce la un anumit preţ, iar după asimilare preţul este cu totul altul, înseamnă fie că premisele de proiectare au fost greşite, fie că efectele scontate prin proiect nu vor fi obţinute.

Este interesant de menţionat următorul exemplu. Pentru elaborarea unui sistem automat de identificare a trenurilor în S.U.A., firmelor furnizoare li s-a lăsat libertatea alegerii soluţiei tehnice, dar li s-a pus o condiţie esenţială: dispozitivul montat pe fiecare vagon să nu coste mai mult de 5 dolari, iar dispozitivul fix de supraveghere montat pe cale să nu depăşească 5000 dolari.

Şi în activitatea desfăşurată în condiţiile economiei socialiste există limite impuse preţurilor utilajelor care se proiectează. Totuşi, soluţiile tehnice sunt în mâna cercetătorilor şi proiectanţilor, iar preţurile sunt în mâna serviciilor de preţuri din ministerul tutelar. Autorul acestor rânduri a avut prilejul nu odată să constate discrepanţe grave rezultate din metodologia în vigoare, discrepanţe care au mers uneori până la blocarea fabricării unor produse din cauza preţurilor prohibitive fixate după asimilarea în fabricaţie.

Din cele arătate rezultă necesitatea ca problema preţurilor de vânzare să fie de competenţa unui organ independent de producător, care să nu fie cointeresat în nici un fel în realizarea planului de beneficii şi a planului valoric al întreprinderii respective, iar avizarea documentaţiei de preţ să constituie un element esenţial al avizării proiectului pentru noul produs, tot aşa cum este în prezent obligatorie valoarea de investiţie în avizul referitor la proiectul de investiţii.

 

*

Procesul unitar de introducere a tehnicii şi de ridicare a calităţii produselor are consecinţe profunde şi multilaterale asupra întregii activităţi economice. Este necesar deci ca acest proces să-şi găsească o reflectare nemijlocită în indicatorii economici de bază ai unităţilor productive, ca între sarcinile referitoare la tehnica nouă şi calitate şi sarcinile de plan referitoare la ansamblul activităţii fiecărei întreprinderi să existe o întrepătrundere insolubilă şi o concordanţă deplină, ca interesele economiei naţionale în realizarea progresului tehnic şi calităţii produselor să fie exprimate explicit şi implicit prin pârghiile economice principale care acţionează asupra întreprinderilor şi să fie cuprinse intrinsec în cointeresarea materială a colectivelor întreprinderilor.


 

            [1]* Evident, referirea este la data scrierii studiului.

[2] În cadrul discuţiilor care au avut loc într-una din secţiunile sesiunii ştiinţifice a Academiei de Studii Economice la 19 decembrie 1968, controversa referitoare la o anumită contradicţie între funcţia de măsură şi cea de pârghie a preţurilor a fost clarificată în concluzii de către prof. univ. Gh. Şiclovan, arătându-se că cele două funcţiuni ale preţului sunt strâns conjugate şi, pentru ca preţul să-şi exercite funcţia de pârghie, el trebuie să fie o măsură a valorii. Cele formulate sunt un corolar al acestei concluzii. O parte din tezele principale din prezentul articol au fost expuse de către autor în cadrul discuţiilor menţionate.

V. şi dezbaterea ştiinţifică "Acţiunea legii valorii în economia socialistă", organizată de catedrele de economie politică şi conducerea planificată a economiei naţionale din Academia de Studii Economice şi revista "Probleme economice". Stenograma prescurtată a acestor discuţii a fost publicată în revista "Probleme economice" nr. 7/1968 - nr. 3/1969.

[3] Costurile, respectiv preţurile, mijloacelor de producţie, se reflectă, în mod sensibil, şi în capitolul efecte

[4] Este de observat că în această problemă este în discuţie nu numai metodica de constituire a preţului de vânzare, ci şi cea de calculare a preţului de cost.

 

©Mario Duma. Toate drepturile rezervate.
Copyright 2003 Ecaffianted.com Site powered by mxs.ca