Lista lucrărilor

CD-ul cuprinde ansamblul documentațiilor de interes larg realizate de SCIENTCONSULT în perioada 1991-2001. El nu cuprinde:

- analizele de caz, aplicațiile, evaluările etc., care cuprind informații obținute sub clauză de confidențialitate pentru unitățile în cauză;
- studiile și rapoartele de consultanță comandate și finanțate de către firme private străine sau române, contractate sub clauză de exclusivitate pentru beneficiar.

Notă. Codurile de tipul DxFy și altele reprezintă denumirile fișierelor sub care sunt inserate. Faceți clic pe codul documentului pentru a-l deschide. Folosiți butonul back pentru a vă întoarce la pagina precedentă.
_______________________________________________________________________

Secțiunea 1. - Un deceniu din experiența unei microîntreprinderi cu profil de cercetare, consultanță, servicii intelectuale

Sinteză inclusă în D0F1

Considerații retrospective privind activitatea într-o microîntreprindere de familie D0F2

_______________________________________________________________________

Secțiunea 2 - Probleme ale politicii economice a României

Dinamica structurii economiei României în perioada preaderării la UE.
Evaluări ale costurilor și beneficiilor procesului de preaderare și integrare

Evoluția structurală a economiei României în perioada 1989-1998. Factori externi, fluxuri economice D1F1


Criterii pentru stabilirea priorităților privind structurile sectoriale în strategiile dezvoltarii economice în România D1F2


Repere privind tipologia costurilor și beneficiilor, pentru România, ale procesului de pre-aderare la UE și criterii de evaluare a acestora D2F1


Aprofundări privind evaluarea costurilor și beneficiilor, Pentru România, ale procesului de pre-aderare la UE D2zF1

Studii de fundamentare pentru elaborarea unei politici optimizate de protejare a industriei naționale pe piața internă

Analiza problemelor și a direcțiilor de acțiune în concordanță cu practicile internaționale în domeniu D3F1


Recomandări de prevederi legislative pentru stimularea și protecția industriei autohtone D3F2


Analiza comparată a unor politici de protecție a industriei în țări ce constituie parteneri comerciali reprezentativi ai României D4F1


Studii de caz sectoriale din industria României D4F2


Concluzii și recomandări de ansamblu ale temei D4F3

 

Liberalizarea comertului international și interesele naționale D4F5

Studiul aplicării conceptelor și metodelor manageriale moderne în întreprinderile românești, în perspectiva secolului XXI

Sinteză privind noi concepte și curente manageriale, orientate spre noile paradigme ale întreprinderii viitorului D4F4


Impactul noilor fenomene de globalizare asupra întreprinderii viitorului D5F1

Pregatirea resurselor umane naționale pentru întreprinderile viitorului D6F1

Concluzii și recomandări de ansamblu ale temei D6F2

Instrumente economico-financiare și juridice pentru stimularea interesului agenților economici pentru progres tehnic, calitate, eficiență

Raport de consultanță operativă pentru elaborarea de observații și propuneri la proiecte de acte normative D7F1


Rapoarte de consultanță
1) privind aplicarea legii nr. 66/1993
2) privind specificarea acțiunilor / documentelor necesar de întocmit pentru înființarea în România a unui institut / centru internațional de cercetări în domeniul fizicii pamântului D7F2


Analiza de sistem a cadrului juridic-economic care determină interesul agenților economici pentru calitate, nivel tehnic, eficiență; propuneri de soluții rezultate din analiza de sistem (Sinteză) D7F3

 

Strategia dezvoltării economice a României - probleme și opțiuni D7F4

Grijile managerului român, azi
(Un posibil decalog al managerului general)
D7F5

Strategia dezvoltarii zonelor libere comerciale în România - factori de creștere economică și de sporire a exportului

Zonele libere în strategia industrializării pe plan mondial; analiza și semnificații pentru România D8F1


Elemente privind participarea, în zonele libere comerciale, a corporaților transnaționale și a investițiilor străine directe - modele de succes pe plan mondial D8F2


Studiu comparativ privind stimulentele și facilitatile oferite de România și de alte tări în zonele libere și parcurile industriale D8F3


Compatibilitati și incompatibilitati ale zonelor libere (ZL)și parcurilor industriale cu legislatia ajutoarelor de stat din Uniunea Europeană și România D8aF1

_______________________________________________________________________

Secțiunea 3 - Contribuții la politica și managementul C&D

Evaluarea impactului științei și tehnologiei românești în dezvoltarea actuală a economiei și societății

Analiza stadiului cunoașterii, a concepțiilor și metodelor, pe plan mondial și în țara D86F1


Selectarea și elaborarea de metode și instrumente recomandate pentru evaluarea impactului științei și tehnologiei românești asupra economiei și societății D86F2


Elaborarea unui program de analize, testări, studii de caz experimentale, pentru evaluarea impactului științei și tehnologiei românești asupra economiei și societății ) D86F3

 

Jaloane privind definirea și caracterizarea pieței de C-D; metodologie de abordare de marketing D8F4

 

Criterii strategice și proceduri de operaționalizare a politicilor de personal de specialitate în cadrul unităților de C-D D8F5

 

Studiu de fundamentare pentru realizarea unui "muzeu virtual" al științei și tehnologiei în România. Elaborarea conceptului-cadru D11F1

 

Organizarea și managementul activității de cercetare-dezvoltare din cadrul agentilor economici ("cercetarea de firmă")

Elaborarea premiselor conceptuale și a criteriilor metodologice ale studiului privind "cercetarea de firmă" D12F1

Elaborarea și organizarea derularii programului de instruire și perfecționare managerială în specificul activității de C&D

Cadrul general al programului; proiect tematic și procedural D13F1


Resurse și proiect organizatoric
Elaborarea modulelor tematice
Module
Elaborarea programelor de "Management strategic în unitatile de C&D"; analiza și evaluarea seriilor pilot de perfecționare în management strategic
D13F4, D13F5, D13F6, D13F7

Perfecționarea în management - în termeni de: conserve, trufandale, vitamine și delicatese D13F8

Dezvoltarea și diversificarea programului de instruire și perfecționare manageriala în specificul activității de cercetare-dezvoltare

Analiza și evaluarea activității de perfectionare managerială în specificul activității de cercetare-dezvoltare D61F1

Diversificarea și dezvoltarea programelor și a noi module tematice; reflectarea aspectelor noi din politica MCT, a unor noi concepte manageriale moderne D61F2


Elaborarea și testarea unor noi metode și mijloace didactice în procesul de instruire și perfecționare D62F1

Metode avansate de perfecționare profesională privind managementul strategic în C-D

Model de asistare a deciziilor strategice la nivelul unităților de C-D, pentru perfecționare managerială specifică D62F2


Instrumente pentru elaborarea scenariilor manageriale strategice în C-D 62F3


Metode aferente managementului strategic al programelor de C-D D62F4


Metode aferente managementului strategic al unităților de C-D D62F5


Comportamentul managerial la nivelul unităților de C-D, în condițiile unui mediu concurențial D62F6

Studiu privind explicitarea unor drepturi patrimoniale în contractele de cercetare științifică finanțate de MIS-DS (MCT). Analiza și specificare de clauze D64F1

Protecția proprietății intelectuale și a patrimoniului tehnico-științific

Problematica actuală a protecției proprietății intelectuale și a patrimoniului tehnico-științific; soluții, direcții de acțiune și proiecte privind acte normative pentru întarirea proprietății intelectuale în sfera C&D și a patrimoniului tehnico-științific D63F1


Îndreptar metodologic privind protecția proprietătii intelectuale în unitatile de C&D și la nivelul Ministerului Cercetării și Tehnologiei D63F2


Analiza problematicii privind constituirea, evaluarea și protejarea patrimoniului tehnico-științific național D63F3


Soluții și acțiuni de clarificare a situației juridice și de promovare a proprietății intelectuale din activitatea de C&D D63F4


Soluții privind aplicarea Legii dreptului de autor în activitatea de inovare, cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic D63F5


Valorificarea și comercializarea drepturilor de proprietate intelectuală în activitatea de inovare, cercetare-dezvoltare, transfer tehnologic D63F6


Sinteza principalelor concluzii și recomandări privind protecția proprietății intelectuale și a patrimoniului tehnico-științific în activitatea de cercetare-dezvoltare D63F7

Instrumente operaționale pentru elaborarea și controlul programelor prioritare de interes național D66F1

 

Promovarea metodelor moderne de project management în activitatea de C&D din România

Analiza stadiului existent; stabilirea oportunităților și a priorităților D65F1


Acțiuni pilot de promovare / implementare a metodelor moderne de project management în activitatea de C&D D65F2

 

Forme și metode de privatizare în activitatea de C&D

Specificație și criterii (redactarea 1+2) D67F3


Experiențe internaționale privind incubatoarele de afaceri și tehnologie și parcurile tehnologice (cuprins) D67F2


Cadrul relațiilor dintre sectorul de stat și sectorul privat din activitatea de C&D. Norme metodologice ale MCT D67F4


Criterii de oportunitate și de preferinta pentru privatizarea unitatilor de C&D
D67F6

Studiu privind crearea sistemului instituțional de valorificare - difuzare, transfer, aplicare - a rezultatelor activității de cercetare stiințifică

Cuprinsul și autorii pe ansamblul multianual al volumelor (fazelor) temei de cercetare D68F3


Schița preliminară a soluțiilor D68F1


Evaluări de fezabilitate (sinteză) D68F2


Proiectul procedurilor și al conexiunilor în sistemul instituțional D68F4


Pregatirea organizarii cursurilor de formare a "Agenților de Transfer de Tehnologie" D68F5


Elaborarea procedurilor de baza referitoare la funcționarea "Agenției pentru Transferul de Tehnologie" D68F6


Manual de asigurare a calității pentru "Agenția de Transfer de Tehnologie"
D68F7

Banci de date de interes tehnologic și comercial

Informare despre Banca de date FIRME D71F1

Proiect de dezvoltare a băncii de date privind piața firmelor de interes tehnologic din România D70F1


Manual de utilizare. Banca de date "Firme de interes tehnologic din România" D70F2


Realizarea bancii de date dezvoltate și transferare la MCT, etapa 1994 (sinteza) D70F3

Elaborarea unui instrument de infomare și promovare privind piața serviciilor tehnice, de valorificare a dotarilor specializate și a know-how-ului aferent, existente în unitățile de C&D

Analiza situației existente. Stabilirea nomenclatorului general de dotări și servicii D72F1


Elaborarea sistemului de informare privind dotările din rețeaua de C-D, în etapa pilot D72F2


Experimentarea și dezvoltarea sistemului de informare privind dotările din rețeaua de C-D; elaborarea sistemului de promovare aferent (extrase) D72F3

Teleworking

Teleworking - concept, domenii de aplicare, direcții de cercetare D73F1

Criterii și metodologie de evaluare a patrimoniului institutelor, laboratoarelor, al altor active de C&D și de înaltă tehnicitate

Analiza, criterii și metodologie D74F1


Metodologie privind analiza-diagnostic și evaluarea unitatilor de C&D, ca instrumente de fundamentare strategica și restructurare D74F2


Sinteza analizelor de caz (extrase) D74F3

Criterii de evaluare a performanței manageriale în unităti de C&D
Incluse în : D75F1, D7F1, D7F2

Criterii și metodologie de evaluare a unităților de C&D

Criterii de evaluare a unităților de C&D de interes public D75F1

Criterii de evaluare a personalului de cercetare, în vederea definirii politicii de recrutare, selectare, salarizare și promovare a personalului de cercetare
D76F1

Analiza-diagnostic și evaluarea unor unități de C&D în vederea restructurării: aplicatii de caz și metodologie actualizată (extrase) D76F2

Proiect de ofertă pentru constituirea în România, sub auspicii internaționale, a unui Centru de formare și specializare în activități spațiale

Investigația pe plan național a domeniului… D77F1


Analize comparative privind constituirea de forme divers structurate de educație și pregatire în domeniul spatial, pentru stablirea opțiunii D77F2


Orientare, prin programe analitice, a formelor de educație și pregătire în domeniul spațial, pe toate direcțiile principale de interes, teoretic și aplicativ
D77F3
Proiect preliminar de organism de formare și specializare în activitătile aerospațiale D77F4

Studii de consultanță la nivel național privind opțiunea de drept a României la orbita geostaționară

Definirea conceptului de orbită geostaționară din punct de vedere fizic, tehnic și juridic… Conceptul de resursă și limite D78F1


Oportunitatea de drept a accesului României la orbita geostaționară. Punct de vedere pentru susținerea interesului României la atribuirea unui post geostaționar D78F2

Studiul privind reforma învatamântului superior și a cercetării stiințifice (World Bank). Studiul de ansamblu 2: Finanțarea învațământului superior și a cercetarii științifice.

Finanțarea cercetării tehnologice D79F1

Modele pentru structurarea și optimizarea fluxurilor de informații în unitatile din industria construcțiilor de mașini

Identificarea și analiza flxurilor informatice în unități din industria construcțiilor de mașini D80F1


Elaborarea de modele cadru privind fluxul de informații D80F2


Elaborarea modelului de structurare și optimizare a fluxurilor de informații; metodologie de aplicare D80F3


Analiza și estimări ale impactului optimizării fluxurilor de informații asupra întreprinderilor din industria construcțiilor de mașini D80F5

 

Prospectul cărtii de Reengineering D90F1

Exigente și elemente metodologice urmărite pentru calitatea lucrarilor SCIENTCONSULT D90F2

_______________________________________________________________________

Secțiunea 4. - SETUL DE MODULE TEMATICE
pentru programe de perfecționare

4.1. Management strategic, management în C-D

4.2. Suporturi de curs pentru "Agenti de transfer de tehnologie"